For at enda flere kan ta mer tog

Foto: Bane NOR/Nicolas Tourrenc

Reisende får effekt av Follobanen fra dag 1 med kortere reisetid, dobbelt så mange jernbanespor, mindre sårbarhet for forsinkelser og opptrapping av togtilbudet. Trafikk starter opp gjennom Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen, i desember 2022.

Her følger en oversikt over effekten for reisende:

Utvidet bo- og arbeidsmarked: Follobanen løfter hele regionen sørøst for Oslo. Flere og hurtigere tog gir raskere og mer stabil jobbreise. Toget knytter bo- og arbeidsområdene godt sammen og gjør Follo og Østfold enda mer attraktivt.  Ski blir like sentralt som Røa i Oslo i forhold til reisetid til og fra Oslo S.  Åpningen av Follobanen, og innføring av nye, digitale løsninger skal sørge for et mye bedre tilbud på Østfoldbanen i årene fremover.

Raskere reise lokalt og regionalt: Reisende får ned til halvert reisetid mellom Oslo og Ski på nye Follobanen (fra 22 til 11 minutter). Follobanen er bygget for hastighet opptil 250 km i timen. Også de som reiser med regiontogene får kortere reisetid når innerste del mot Oslo S kan kjøres raskere uten stans på stasjoner. Punktligheten skal opp og reisetiden ned. Rushtrafikk på vei kan byttes med hurtigtog på Follobanen.

Dobbelt så mange spor: Med Follobanen blir det dobbelt så mange jernbanespor sørøst for Oslo – fra to til fire spor. Dermed fullfører Bane NOR strategien med å bygge to dobbeltspor på de innerste strekningene av de viktigste jernbanekorridorene ved hovedstaden. Passasjerene får flere tog, raskere reise og mer effektiv trafikkavvikling.

Flere valg – «Det kommer alltid et tog»: Mellom Oslo og Ski kan reisende velge mellom hurtigtog på Follobanen eller lokaltog på Østfoldbanen. Mellom Oslo og Ski legger Bane NOR til rette for at det kan gå tog hvert 10. minutt, enten med Follobanen eller Østfoldbanen. Hyppige tog gir lite ventetid og mer effektiv transport. Toget kommer raskt – alltid. Godstog kan også kjøre på Follobanen ved behov.

Dobling av togtilbudet: Follobanen i samspill med Østfoldbanen gir dobbelt så godt togtilbud.

Mer pålitelig reise: Follobanen og Østfoldbanen til sammen gir et mer robust togtilbud (høy punktlighet og minst mulig trafikkstans). Passasjerene fordeler seg mellom de to linjene som avlaster hverandre når det er vedlikeholdsarbeid eller forsinkelser.  Togtilbudet tilpasses befolkningsveksten slik at enda flere kan ta mer tog.

Bedre plass på toget: Passasjerer mellom Oslo og Ski kan velge hurtigtog eller lokaltog - og det blir mer plass på toget og en bedre reise.

Mer miljøvennlig transport: Mer tog setter mindre spor. Togreiser er mer miljøvennlig enn veitransport som gir klimautslipp. Ta toget - få en grønnere hverdag.

Oslo S er styrket som sentralstasjon: Inne på Oslo S omfatter Follobaneprosjektet den største utvidelsen av sporområdet på 41 år. Deler av stasjonsområdet er ryddet opp, nye spor lagt under bakken slik at verdifullt byrom er frigitt, gamle kulverter på stasjonsområde bygges om og signalsystemene oppdateres. Slik sikrer vi en enda mer pålitelig jernbane med færre forsinkelser.

Bedre togtilbud og kortere reisetid for pendlerne:

Togtilbudet trappes opp de nærmeste årene og Bane NOR legger til rette for seks tog i timen hver vei gjennom Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen mellom Oslo og Ski eller på Østfoldbanens lokallinje.

Fra desember 2022 skal flere toglinjer kjøre Follobanen mellom Ski og Oslo S i stedet for på dagens lokallinje. På den innerste strekningen til og fra Oslo S flyttes disse togene dermed over på Follobanen.

Reisetiden blir inntil 11 minutter kortere mellom Ski og Oslo. Det gjelder L21 Moss-Oslo S-Stabekk, L22 Rakkestad-Mysen-Oslo S og R20 Halden-Oslo. På L21 (Moss-Oslo S) tilrettelegges det for er økningen fra ett til to tog i timen, slik at det blir to tog i timen hele dagen.

På L2 (lokaltog Ski-Oslo-Stabekk) er det planlagt å øke fra to til fire tog i timen. (Det er mulig at to av disse avgangene midlertidig stopper på Oslo S og ikke kjører gjennom Oslotunellen til Skøyen og Stabekk. Når ombyggingen av en gammel tunnel for Østfoldbanen inne på Oslo S er ferdig, er planen at disse togene igjen skal gå til Stabekk, uten togbytte på Oslo S.)

Ny direktelinje Oslo-Ski: Fra desember 2023 blir det ny direktelinje mellom Ski og Oslo på Follobanen med ett tog i timen, i tillegg til de øvrige direktetogene som overføres fra eksisterende Østfoldbanen til nye Follobanen. På L21 fortsetter tilbudet med to tog i timen og linjen går igjen til Stabekk (Moss-Oslo S-Stabekk). For L22 og R20 blir det fortsatt ett tog i timen for regiontoget (R20) mellom Halden-Oslo og ett tog i timen for lokaltoget (L22) mellom Rakkestad-Mysen-Oslo S.

Opptrapping: I årene fremover planlegger Bane NOR blant annet ny tog-parkering i Ski og ny innføring av Østfoldbanens Østre linje, og tiltakene vil gjøre det mulig med opptil seks tog i timen på L2. Med utvidet kapasitet på Østfoldbanen, og utbygging av strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, ligger det an til å bli flere avganger mellom Moss og Oslo.

Bane NOR tilbyr togselskapene ledig kapasitet på toglinjene. I kontrakten mellom togselskapene og Jernbanedirektoratet har selskapene bundet seg til et visst antall avganger i døgnet. Deretter er det opp til det enkelte togselskapet å vurdere kommersielt hvor mange ekstra tog de vil setter opp i timen.

Modernisering av Ski-byen: Med Follobaneprosjektet bygger Bane NOR nytt kollektivknutepunkt som med tidsriktig arkitektur er med på å løfte og moderniserer Ski sentrum. Bane NOR har bygget ekstra bred, lys undergang mellom øst- og vestsiden av stasjonen. Sammen med ny bro over jernbanesporene bidrar det til å binde sammen Ski sentrum. Bane NORs utvikling av boliger og næringsvirksomhet nær stasjonen er også viktig for å gjøre Ski-byen enda mer attraktiv.

Utvikling av Oslos gamleby/Middelalderparken: Et nytt jernbaneanlegg er lagt under bakken for å gi byen tilbake et større byrom i Gamlebyen, der Middelalderparken rustes opp i samarbeid mellom Bane NOR, Oslo kommune og Riksantikvaren. Østfoldbanens spor går allerede under Middelalderparken (fra august 2021). Vi har samlet sju jernbanespor under bakken og frigjør verdifullt areal over bakken i tettbygd del av Oslo.

Verdensledende mobilnett: Passasjerer på Follobanen får verdens beste mobil- og teledekning. Staten, Telenor, Telia, Nokia og Bane NOR har bygget ut et verdensledende anlegg for mobildekning i tunneler og Follobanens 20 km lange tunnel er først ute.  God nett-tilgang gjør reisen mer effektiv slik at enda flere velger tog.

Del av InterCity-utbyggingen: Follobanen er den innerste delen av InterCity sørøst for Oslo. Follobanen får hurtigtog direkte mellom Oslo og Ski, mens lokaltog fortsatt skal gå på Østfoldbanen. InterCity-satsingen gjør at kapasiteten til og fra de viktigste byene på Østlandet har økt kraftig. Et utbygd InterCity-nett vil gi mindre belastning på veiene og 45.000 tonn mindre CO2-utslipp hvert år.

 

Vi moderniserer og fornyer slik at flere kan ta mer tog.