Ofte stilte spørsmål om Follobanen

Lurer du på noe om Bane NORs Follobaneprosjekt? Her er en samling spørsmål og svar.

Arbeidet på Oslo S utføres i et urbant område, tett på bebyggelse og togtrafikk. Foto: Einar Aslaksen

Hvor langt har Follobaneprosjektet kommet?
Prosjektet er under utbygging og har passert 85% ferdig bygget. Den lange tunnelen (Nordens lengste jernbanetunnel) er boret ferdig som planlagt. Neste fase, jernbaneteknisk arbeid, har startet opp inne i tunnelanlegget. I Ski er blant annet Ski stasjon vest tatt i bruk med to plattformer, fire spor og reisetorg. Ved Oslo S pågår blant annet arbeid med den 600 meter lange tunnelen som skal gå under deler av Middelalderparken (dekkes over med grønt og blir del av parken). Bane NOR planlegger å starte trafikk fra nye Ski stasjon og gjennom Follobanens lange tunnel fra desember 2022.

Hvordan blir det når Follobanen er ferdig?
Når Follobanen står ferdig skal tog kjøre på Østfoldbanen, i tillegg til Follobanen. Det blir dermed direkte-tog på Follobanen og lokaltog på Østfoldbanen. Dette gir en dobling av antall spor på strekningen mellom Oslo og Ski og gi en tilsvarende økning i kapasitet. Denne strekningen vil dermed få et tilsvarende togtilbud som det i dag er mellom Oslo og Lillestrøm hvor togene både kjører gjennom Romeriksporten og på den gamle Hovedbanen. Follobanen legger til rette for halvere reisetid mellom Oslo og Ski – fra 22 ned til 11 minutter.

Follobaneprosjektet bygges slik at sporene på Ski stasjon kobles til Østfoldbanens Vestre linje og Østre linje. Like nord for Ski stasjon bygges sporene slik at det er mulig å for togene å krysse mellom Østfoldbanen og Follobanen.

Når det gjelder planleggingen av selve togavviklingen på Østfoldbanen, inkludert Follobanen, er det Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR som er ansvarlig for dette ut fra de årlige bestillingene fra togselskapene. 
Arbeidet med å planlegge ny trasé for Østre linje og nytt hensettingsanlegg sør for Ski stasjon kan du lese om her.

Hvordan blir nye Ski stasjon?
Et helt nytt kollektivknutepunkt (nye Ski stasjon) skal være ferdig bygget og testet innen hele Follobanen overleveres. Første del av stasjonen - Ski stasjon vest -  ble åpnet i 2020. Den nye stasjonen får blant annet seks spor, tre midtplattformer og en ny undergang. Samtidig blir infrastrukturen rundt stasjonen oppgradert. Blant annet har Bane NOR bygget nye Nordbyveien bro og det blir ny bussterminal, sykkelhotell og utvidet parkeringsplass. Bane NOR vektlegger at den nye stasjonen skal være godt tilgjengelig, tilby effektiv transport og være integrert i bybildet.

Mulige skader: Hvorfor har noen fått setningsmålere montert på huset? 
Det er gjerne hus som ligger nær traseen og er bygget på løsmasser, for eksempel leire, som har fått tilbud om montering av setningsbolter. Bane NOR vil på forhånd kontakte huseier eller borettslag før montering. Hus som er bygget direkte på leirmasser kan være utsatt for setninger fra anleggsaktiviteten under bakken, og derfor følger vi med på dette ved jevnlig å lese av setningsboltene.

Hvordan er bygninger nær anleggsarbeidet sikret mot eventuelle skader?
Bane NOR har besiktiget og følger opp bygninger langs og over hele traseen Oslo-Ski, og sjekker om tiltak må settes inn for å hindre at mulige skader oppstår. Bygningsbesiktigelsene gir et godt grunnlag for å vurdere om tiltak må settes inn, og for å bedømme om eventuelle skader kan tilskrives utbyggingen. Det er etablert ca. 180 målepunkt for overvåking av vannstand, grunnvannsnivå og poretrykk langs traséen. Det er viktig å avdekke eventuelle endringer tidlig, slik at det kan settes inn nødvendige tiltak.

Dersom det blir mye støy - kan jeg få alternativ overnatting? 
Bane NOR kan tilby alternativ overnatting til de nærmeste naboene som får vesentlige ulemper som følge av anleggsarbeidene når gjeldende støygrenser, ikke minst om natten, blir brutt. Naboer som blir berørt får informasjon tilsendt i god tid før arbeidet skal utføres. Ta kontakt med oss for en samtale om dette hvis du opplever store ulemper, så kan vi sammen se på løsninger som kan passe for din husstand. 

Follobaneprosjektet har gjennomført det som er jernbanens mest omfattende nabo-operasjon all den tid det er et svært tettbygd område over den lange tunnelen som er en del av Follobanen. Totalt har prosjektet flere enn 22 000 naboer. Et omfattende oppfølgingsprogram har sikret et godt samarbeid med naboene, som ga Bane NOR svært gode tilbakemeldinger i en meningsmåling som ble utført blant naboene over tunnelen.


En av de fire tunnelboremaskinene som har boret det som nå blir Nordens lengste jernbanetunnel mellom Oslo og Ski. Ved å følge med elektronisk, kunne naboene til enhver tid se hvor maskinene var i forhold til deres bolig. Foto: Einar Aslaksen

To av de fire tunnelboremaskinene hadde gjennomslag mot Oslo S i september 2018. De to sørgående maskinene gikk i mål samtidig ved Ski i februar 2019.

Kart over traseen her.

Hvor langt boret tunnelboremaskinene daglig?
Gjennomsnittlig planlagt framdrift har vært 12-16 meter hver dag for hver av de fire tunnelboremaskinene. Ukentlig fremdrift på mellom 90-120 meter per maskin.

Hva er gjort med steinmassene fra TBM-driften?
Det meste av massene blir gjenbrukt på Åsland anleggsområde. Massene er del av byggegrunn for en ny bydel, Gjersrud/Stensrud. Noe overskuddsmasse er kjørt ut fra anleggsområdet til godkjente deponier.

Hva har skjedd med tunnelboremaskinene etterpå?
Follobaneprosjektet har en gjenkjøpsavtale med Herrenknecht, som har produsert tunnelboremaskinene. Maskinene er demontert og deler er fraktet tilbake til fabrikken i Tyskland. Det er vanlig at tunnelboremaskiner gjenbrukes helt eller delvis, men siden de er spesiallaget for hvert enkelt prosjekt må det gjøres tilpasninger.

Om driftsfasen:

Blir det støy fra togene når Follobanen står ferdig?
Under skinnene skal det monteres støydempende materiale som vil bidra til at støyen fra togene ikke skal være forstyrrende for naboer, når toget kjører gjennom Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen. Det er gjennomført en fullskalatest som ga oppløftende resultater. Kunnskap fra testen blir brukt for å velge riktig støydemping der det er minst overdekning mellom den nye traseen og boliger over tunnelen.

Ved kjøring av tog i de åpne seksjonene, nord for Ski stasjon og inn mot Oslo S, vil støyen fra togene på Follobanen være lik som på andre togstrekninger.

Blir det mulig å koble på tog fra Østre linje til Follobanen?
Det vil være mulig å kjøre tog fra Østre linje over Follobanen når banen åpner. Kapasiteten på Ski stasjon vil bli påvirket av tog som krysser mellom Follobanesporene og Østfoldbanens østre linje.
Når det gjelder togavvikling over Ski stajson etter at Follobanen er ferdig, er det
Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR som er ansvarlig for dette ut fra de årlige bestillingene fra togselskapene.
Arbeidet med å planlegge ny trasé for Østre linje og nytt hensettingsanlegg sør for Ski stasjon kan du lese om her.


Kontakt follobanen@banenor.no dersom du har andre spørsmål om prosjektet.