Ofte stilte spørsmål om Follobanen

Lurer du på noe om Bane NORs Follobaneprosjekt? Her er en samling spørsmål og svar.

Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021. Foto: Einar Aslaksen

Hvor langt har Follobaneprosjektet kommet?
Prosjektet er i byggefasen og er per  2018, 60% ferdig bygget. Tunnelboremaskinene har rundet mer enn 75% ferdig boret tunnel. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i slutten av 2021.

Hvordan blir det når Follobanen står ferdig?
Når Follobanen står ferdig vil tog kjøre på Østfoldbanen i tillegg til Follobanen. Det blir direkte-tog på Follobanen og lokaltog på Østfoldbanen. Dette vil gi en dobling av antall spor på strekningen mellom Oslo og Ski og gi en tilsvarende økning i kapasitet. Denne strekningen vil dermed få et tilsvarende togtilbud som det i dag er mellom Oslo og Lillestrøm hvor togene både kjører gjennom Romeriksporten og på den gamle Hovedbanen. Follobanen legger til rette for halvere reisetid mellom Oslo og Ski – fra 22 ned til 11 minutter.

Ski stasjon – hvem, hva, hvor?
Et helt nytt kollektivknutepunkt (nye Ski stasjon) vil være ferdig bygget og testet innen hele Follobanen overleveres, etter planen i slutten av 2021. Første del av stasjonen åpnes etter planen i 2019. Den nye stasjonen får seks spor, tre midtplattformer og en ny undergang. Samtidig blir infrastrukturen rundt stasjonen oppgradert. Blant annet har Bane NOR bygget nye Nordbyveien bro og det blir ny bussterminal, sykkelhotell og utvidet parkeringsplass. Bane NOR vektlegger at den nye stasjonen skal være godt tilgjengelig, tilby effektiv transport og være integrert i bybildet.

Kan man koble på togene fra Østre linje til Follobanen?  
Det vil være mulig å kjøre tog fra Østre linje over Follobanen når banen åpner i 2021. Kapasiteten på Ski stasjon påvirkes av de togene som krysser mellom Follobanesporene og Østfoldbanens østre linje. Det er Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR som er ansvarlig for å planlegge trafikkavviklingen over Ski stasjon etter at Follobanen er ferdig.

For å legge til rette for økt trafikk når InterCity-utbyggingen står ferdig, planlegges det bygging av en planskilt avgrening til Østre linje. I jernbanesektoren sitt handlingsprogram blir det lagt opp til at byggingen av den planskilte avgreningen står ferdig i 2025.

Blir det støy fra togene når Follobanen står ferdig?
Under skinnene skal det monteres støydempende materiale som vil bidra til at støyen fra togene ikke skal være forstyrrende for naboer, når toget kjører gjennom Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen. Ved kjøring av tog i de åpne seksjonene, nord for Ski stasjon og inn mot Oslo S, vil støyen fra togene på Follobanen være lik som på andre togstrekninger.

Hvorfor blir det buss for tog?
Når det settes opp buss for tog, er det for at togtrafikken stanses slik at det kan gjennomføres nødvendig arbeid med jernbanen. Ved arbeid på eller i nærheten av jernbanespor er det av sikkerhetsgrunner nødvendig at kjørestrømmen kobles ut og dermed at togtrafikken stanses.Buss for tog vil først og fremst bli gjennomført i perioder med liten trafikk. Om det er nødvendig å stanse trafikken over lenger perioder, blir dette gjerne gjort i høytider eller ferieperioder. Om trafikken stanses i kortere perioder kan dette være i løpet av en natt eller en helg.

Hvor befinner tunnelboremaskinene seg nå?Fra tunnelboremaskinen i den lange tunnelen mellom Oslo og Ski. Foto: Einar Aslaksen
De fire tunnelboremaskinene har allerede unnagjort over 75 % av jobben. De to nordgående maskinene befinner seg i området Jomfrubråten, om lag 120 meter under bakken. De to sørgående maskinene befinner seg under området ved Sloraveien sør for Vevelstadåsen og der går tunnelen omkring 30-50 meter under bakken. Det vil variere hvor langt fra hverandre maskinene som borer i samme retning er. Du kan følge de fire tunnelboremaskinenes fremdrift på http://webgis.no/follobanen.

Hvordan blir naboene informert?
Bane NOR vil gi informasjon til naboene som vil bli berørt av tunnelarbeidene i god tid før arbeidet nærmer seg de ulike nabolagene. Alle naboer får informasjon underveis og de som blir utsatt for de høyeste lydnivåene vil bli fulgt opp spesielt.

Hvordan kan lyden fra en tunnelboremaskin beskrives og hvor lenge varer den?
Naboene vil merke lyden fra tunnelboremaskinene i varierende grad og tidsrom. Dette avhenger av de lokale grunnforholdene og avstand mellom tunnelen og overflaten. Den laveste overdekningen finner vi i retning Ski, på Bøleråsen, Vevelstadåsen og Ramstad. Lokale geologiske forhold vil spille inn da noen bergarter bærer lyd bedre enn andre. Dersom boligen er fundamentert på løsmasser vil dette bidra til å dempe lyd. Er boligen fundamentert på fjell, vil man antagelig høre mer lyd fra maskinene. I de periodene når tunnelboremaskinene går direkte under eller nær bebygget område, kan naboene merke en kontinuerlig durelyd. Noen beskriver lyden som en «jevn og monoton during» fra et gammeldags kjøleskap eller oppvaskmaskin, mens andre har sammenlignet lyden med motordur fra en ferge. Erfaring fra andre prosjekter viser at det er stor variasjon i hvordan den enkelte person opplever lyd og støy fra anleggsarbeid som dette. Noen har høyere terskel for støy og "tåler" mer støy enn andre, og det har vi respekt for. Bane NOR vil tilby alternativ overnatting til de naboene som får vesentlige ulemper som følge av anleggsarbeidet.

Vil lyden og duringen fra tunnelarbeidet være like tydelig både dag og natt?
Boringen vil pågå store deler av døgnet, og lyden vil være lik i den perioden maskinene er i drift. Det blir pauser i forbindelse med vedlikehold av maskinene.

Vil det være «av og på» - eller en jevn during?
De som bor i nærheten av tunneltraseen kan merke en jevn during når tunnelboremaskinene er i produksjon. Duringen vil stoppe når det er vedlikehold eller produksjonsstans som skyldes andre forhold.

Hvorfor må tunnelboremaskinene bore på natten?
Grunnen til at det bores om natten skyldes at en ønsker å opprettholde en god fremdrift i prosjektet. Bane NOR og entreprenøren mener det er best å gjennomføre boringen i det enkelte nabolag på kortest mulig tid slik at ulempeperioden totalt sett blir kortere. En annen årsak er at entreprenøren har behov for å utføre daglig vedlikehold av maskinene. Dette må gjøres på dagtid når de har tilgang på leverandører som kan levere reservedeler, og ansvarlige teknikere som kan ta nødvendige avgjørelser. Det blir også utført geotekniske undersøkelser på dagtid som skal analyseres. Slik sikres en trygg anleggsgjennomføring.

Hvor langt fra tunneltraseen vil beboere merke støy?
Bane NOR har anslått at boliger som ligger ca. 200 meter eller nærmere tunnelløpene kan oppleve during fra tunnelboremaskinene når de passerer. Lydnivået vil variere etter geologiske forhold og hvordan det enkelte hus er fundamentert. Bane NOR utfører jevnlig målinger av lydnivået. For å se hvor din bolig er plassert i forhold til tunneltraseen kan du søke på din egen adresse her: http://webgis.no/follobanen.

Hvor langt borer tunnelboremaskinene daglig?
Gjennomsnittlig planlagt framdrift er 12-16 meter hver dag for hver av de fire tunnelboremaskinene. Ukentlig fremdrift er på mellom 90-120 meter per maskin.

Hvor berørt blir naboer?
Store deler av tunneltraseen går under ubebygget område, og produksjonen under bakken vil da ikke være merkbar. På noen strekninger regner vi med at flere naboer vil merke ulike nivåer av during under bakken den perioden tunnelboremaskinene passerer under det enkelte boligområdet. Tunnelboremaskinene i retning Oslo passerer nå Jomfrubråten rett nord for Sportsplassen. I retning Ski passerer nå tunnelboremaskinene under Sloraveien sør for Vevelstadåsen og deretter fortsetter de i retning Ramstad, og videre mot Ski.

Kan jeg få alternativ overnatting?
Bane NOR kan tilby alternativ overnatting til de naboene som får vesentlige ulemper som følge av anleggsarbeidene på natt på ulike hoteller i Oslo- og Ski-området. Naboer som blir berørt får informasjon tilsendt i god tid før arbeidet skal utføres. Ta kontakt med oss for en samtale om dette hvis du opplever ulemper, så kan vi sammen se på løsninger som kan passe for din husstand.

Er det for sent å melde om overnattingsbehov når lyden blir plagsom, eller må vi gjøre det i forkant?
Bane NOR har avtale med ulike hoteller i Oslo- og Ski-området. Naboer som kan bli berørt vil få nabovarsel i god tid. Vi må ta et forbehold om nok ledig kapasitet ved hotellene dersom det er mange som ønsker alternativ overnatting, men som regel ordner dette seg relativt raskt selv om en ikke har meldt fra på forhånd. Vi setter pris på om du i forkant melder fra om spesielle behov eller ønsker. Da kan du ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Hvor er det tverrforbindelser?
Det sprenges ut tverrforbindelser mellom hovedløpene av tunnelen ca. hver 500 meter. Du kan lese mer i artikkelen: Tverrforbindelser mellom tunnelløpene.

Hvor langt fra tverrforbindelsene kan man høre lyden?
Dette vil variere ut fra overdekning og grunnforhold, men generelt gjelder det at jo nærmere tverrforbindelsene man befinner seg, desto høyere lyd i form av korte sprengninger. De som ønsker det, kan abonnere på SMS og få varsel om disse sprengningene i forkant. Du kan lese mer i artikkelen Tverrforbindelser mellom tunnelløpene.

Hva gjøres for å sikre bygninger nær anleggsarbeidene mot eventuelle skader?
Bane NOR besiktiger og følger opp bygninger langs traseen, og sjekker om tiltak må settes inn for å hindre at mulige skader oppstår. Bygningsbesiktigelsene gir et godt grunnlag for å vurdere om tiltak må settes inn, og for å bedømme om eventuelle skader kan tilskrives utbyggingen. Videre følges det opp gjennom hele anleggsperioden slik at eventuelle lekkasjer ikke forårsaker setningsskader på bebyggelsen. Det er etablert ca. 180 målepunkt for overvåking av vannstand, grunnvannsnivå og poretrykk langs traséen. Det er viktig å avdekke eventuelle endringer tidlig slik at en kan sette inn nødvendige tiltak.

Hvorfor har vi fått setningsmålere montert på huset vårt?
Det er gjerne hus som ligger nær traseen og er bygget på løsmasser, for eksempel leire, som får tilbud om montering av setningsbolter. Bane NOR vil på forhånd kontakte huseier eller borettslag før montering. Hus som er bygget direkte på leirmasser kan være utsatt for setninger fra anleggsaktiviteten under bakken, og derfor følger vi med på dette ved jevnlig å lese av setningsboltene.

Hva gjøres med steinmassene fra TBM-driften?
Det meste av massene blir anlagt på Åsland på en slik måte at det legges til rette for fremtidig byutvikling i området - Gjersrud Stensrud utbyggingen. Noe overskuddsmasse blir kjørt ut fra anleggsområdet til godkjente deponier.

Hva skjer med tunnelboremaskinene når boring er ferdig?
Follobaneprosjektet har en gjenkjøpsavtale med Herrenknecht, som har produsert tunnelboremaskinene.  Maskinene vil derfor bli demontert og sendt tilbake til fabrikken i Tyskland når tunnelboringen er ferdig. Det er vanlig at tunnelboremaskiner gjenbrukes helt eller delvis, men siden de er spesiallaget for hvert enkelt prosjekt må tilpasninger gjøres. Det enkelte prosjekt kan ha egne krav til maskinene. Det kan for eksempel gjelde dimensjon på tunnelen som skal lages og geologi i det aktuelle området.