Ofte stilte spørsmål om Follobanen

Lurer du på noe om Bane NORs Follobaneprosjekt? Her er en samling spørsmål og svar.

Follobanen skal stå ferdig i slutten av 2021. Foto: Einar Aslaksen

Hvor langt har Follobaneprosjektet kommet?
Prosjektet er i byggefasen og er passert 72% ferdig bygget (januar 2019). Den lange tunnelen (Nordens lengste jernbanetunnel) er mer enn 90 % ferdig boret. Neste fase er jernbaneteknisk arbeid i tunnelen. Prosjektet er planlagt ferdig i 2022.

Hvordan blir det når Follobanen er ferdig?
Når Follobanen står ferdig vil tog kjøre på Østfoldbanen i tillegg til Follobanen. Det blir direkte-tog på Follobanen og lokaltog på Østfoldbanen. Dette vil gi en dobling av antall spor på strekningen mellom Oslo og Ski og gi en tilsvarende økning i kapasitet. Denne strekningen vil dermed få et tilsvarende togtilbud som det i dag er mellom Oslo og Lillestrøm hvor togene både kjører gjennom Romeriksporten og på den gamle Hovedbanen. Follobanen legger til rette for halvere reisetid mellom Oslo og Ski – fra 22 ned til 11 minutter.

Hvordan blir nye Ski stasjon?
Et helt nytt kollektivknutepunkt (nye Ski stasjon) skal være ferdig bygget og testet innen hele Follobanen overleveres. Første del av stasjonen åpnes etter planen i 2019. Den nye stasjonen får seks spor, tre midtplattformer og en ny undergang. Samtidig blir infrastrukturen rundt stasjonen oppgradert. Blant annet har Bane NOR bygget nye Nordbyveien bro og det blir ny bussterminal, sykkelhotell og utvidet parkeringsplass. Bane NOR vektlegger at den nye stasjonen skal være godt tilgjengelig, tilby effektiv transport og være integrert i bybildet.

Hvorfor har vi fått setningsmålere montert på huset? 
Det er gjerne hus som ligger nær traseen og er bygget på løsmasser, for eksempel leire, som har fått tilbud om montering av setningsbolter. Bane NOR vil på forhånd kontakte huseier eller borettslag før montering. Hus som er bygget direkte på leirmasser kan være utsatt for setninger fra anleggsaktiviteten under bakken, og derfor følger vi med på dette ved jevnlig å lese av setningsboltene.

Hvordan sikres bygninger nær anleggsarbeidet mot eventuelle skader?
Bane NOR har besiktiget og følger opp bygninger langs og over hele traseen Oslo-Ski, og sjekker om tiltak må settes inn for å hindre at mulige skader oppstår. Bygningsbesiktigelsene gir et godt grunnlag for å vurdere om tiltak må settes inn, og for å bedømme om eventuelle skader kan tilskrives utbyggingen. Det er etablert ca. 180 målepunkt for overvåking av vannstand, grunnvannsnivå og poretrykk langs traséen. Det er viktig å avdekke eventuelle endringer tidlig, slik at det kan settes inn nødvendige tiltak.

Kan jeg få alternativ overnatting? 
Bane NOR kan tilby alternativ overnatting til de nærmeste naboene som får vesentlige ulemper som følge av anleggsarbeidene når gjeldende støygrenser blir brutt. Naboer som blir berørt får informasjon tilsendt i god tid før arbeidet skal utføres. Ta kontakt med oss for en samtale om dette hvis du opplever ulemper, så kan vi sammen se på løsninger som kan passe for din husstand. 

Mer om tunnelboringen:

Hvor befinner tunnelboremaskinene seg nå?Fra tunnelboremaskinen i den lange tunnelen mellom Oslo og Ski. Foto: Einar Aslaksen
Fra tunnelboremaskinen i tunnelen mellom Oslo og Ski. Foto: Einar Aslaksen
To av de fire tunnelboremaskinene hadde gjennomslag mot Oslo S i september 2018. De to sørgående maskinene nærmer seg tunnelmunningen ved Ski og har passert alle tett befolkede områder. Forventet gjennomslag mot Ski er våren 2019. Du kan følge tunnelboremaskinenes fremdrift her

Hvordan er lyd fra tunnelboremaskin og hvor lenge varer den?
Naboer vil merke, og har merket, lyden fra tunnelboremaskinene i varierende grad og tidsrom. Dette avhenger av de lokale grunnforholdene og avstand mellom tunnelen og overflaten. Den laveste overdekningen var i retning Ski, Bøleråsen, Vevelstadåsen og Ramstad. Lokale geologiske forhold spiller inn fordi noen bergarter bærer lyd bedre enn andre. Dersom boligen er fundamentert på løsmasse vil det bidra til å dempe lyd. Er boligen fundamentert på fjell, vil man trolig høre mer lyd fra maskinene. I de periodene der tunnelboremaskinene gikk direkte under eller nær bebygget område, merket naboene en kontinuerlig durelyd. Noen beskriver lyden som en «jevn og monoton during», mens andre har sammenlignet lyden med motordur fra en ferge. Erfaring fra andre prosjekter viser at det er stor variasjon i hvordan den enkelte opplever lyd og støy fra anleggsarbeid som dette. Noen har høyere terskel for støy og "tåler" mer støy enn andre. Det har vi respekt for. Bane NOR tilbyr alternativ overnatting til naboer som får vesentlige ulemper på grunn av anleggsarbeidet (som hovedregel når prosjektet bryter gjeldende støygrenser innendørs, med tillatelse fra helsemyndigheter for å få arbeidet utført.)

Er strukturlyden/duringen fra tunnelarbeidet like tydelig dag og natt?
Boringen pågår store deler av døgnet, og lyden vil være lik i den perioden maskinene er i drift. Det er pauser i forbindelse med vedlikehold av maskinene.De som bor i nærheten av tunneltraseen merker en jevn during når tunnelboremaskinene er i produksjon. Duringen stopper når det er vedlikehold eller produksjonsstans som skyldes andre forhold.

Hvorfor må tunnelboremaskinene bore om natten?
Det bores også om natten for å sikre best mulig fremdrift. Bane NOR og entreprenøren mener det er best å gjennomføre boringen på kortest mulig tid slik at ulempeperioden for den enkelte totalt sett blir minst mulig. En annen årsak er at entreprenøren har behov for å utføre daglig vedlikehold av maskinene. Dette må de utføre på dagtid når de har tilgang til leverandører som kan levere reservedeler, og ansvarlige teknikere som kan ta nødvendige avgjørelser. Det blir også utført geotekniske undersøkelser på dagtid som skal analyseres. Ved rask gjennomføring av Follobaneprosjektet, får befolkningen raskest mulig et bedre togtilbud.

Hvor langt unna tunneltraseen har beboere merket støy?
Bane NOR har anslått at boliger som ligger ca. 200 meter eller nærmere tunnelløpene kan oppleve during fra tunnelboremaskinene når de passerer. Lydnivået varierer etter geologiske forhold og hvordan det enkelte hus er fundamentert. Bane NOR utfører jevnlig målinger av lydnivået. For å se hvor boligen er i forhold til tunneltraseen kan man søke på adresse her.

Hvor langt borer tunnelboremaskinene daglig?
Gjennomsnittlig planlagt framdrift har vært 12-16 meter hver dag for hver av de fire tunnelboremaskinene. Ukentlig fremdrift på mellom 90-120 meter per maskin.

Hvor berørt blir naboer?
Deler av tunneltraseen er boret under nær ubebygget område, mens det andre steder er tett bebygd over tunnelen. På noen strekninger merker naboer during under bakken den perioden tunnelboremaskinene nærmer seg og passerer under det enkelte boligområdet.

Hvor er det tverrforbindelser?
Det sprenges ut tverrforbindelser mellom hovedløpene av tunnelen ca. hver 500 meter. Du kan lese mer i artikkelen: Tverrforbindelser mellom tunnelløpene.

Hvor langt fra tverrforbindelsene kan man høre lyden?
Dette vil variere ut fra overdekning og grunnforhold, men generelt gjelder det at jo nærmere tverrforbindelsene man befinner seg, desto høyere lyd i form av korte sprengninger. De som ønsker det, kan abonnere på SMS og få varsel om disse sprengningene i forkant. Du kan lese mer i artikkelen Tverrforbindelser mellom tunnelløpene.

Hva gjøres med steinmassene fra TBM-driften?
Det meste av massene blir anlagt på Åsland på en slik måte at det legges til rette for fremtidig byutvikling i området - Gjersrud Stensrud utbyggingen. Noe overskuddsmasse blir kjørt ut fra anleggsområdet til godkjente deponier.

Hva skjer med tunnelboremaskinene når boring er ferdig?
Follobaneprosjektet har en gjenkjøpsavtale med Herrenknecht, som har produsert tunnelboremaskinene.  To av maskinene er nå demontert/under demontering og fraktes tilbake til fabrikken i Tyskland. Det er vanlig at tunnelboremaskiner gjenbrukes helt eller delvis, men siden de er spesiallaget for hvert enkelt prosjekt må tilpasninger gjøres.

Om driftsfasen:

Blir det støy fra togene når Follobanen står ferdig?
Under skinnene skal det monteres støydempende materiale som vil bidra til at støyen fra togene ikke skal være forstyrrende for naboer, når toget kjører gjennom Follobanens lange tunnel, Blixtunnelen. Det blir gjennomført en fullskalatest som skal bidra til riktig valg av støydemping der det er minst overdekning mellom den nye traseen og boliger over tunnelen.

Ved kjøring av tog i de åpne seksjonene, nord for Ski stasjon og inn mot Oslo S, vil støyen fra togene på Follobanen være lik som på andre togstrekninger.

Blir det mulig å koble på tog fra Østre linje til Follobanen?  
Det vil være mulig å kjøre tog fra Østre linje over Follobanen når banen åpner. Kapasiteten på Ski stasjon vil bli påvirket av tog som krysser mellom Follobanesporene og Østfoldbanens østre linje. Det er Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR som er ansvarlig for å planlegge trafikkavviklingen over Ski stasjon etter at Follobanen er ferdig.