Bruken av ERTMS brer om seg i verden

Norge er ett av 42 land som nå har tatt i bruk European Rail Traffic Management System (ERTMS) på jernbanestrekninger. Satsingen på det felleseuropeiske signalsystemet øker og brer seg ut i verden.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Norge har som Danmark valgt en komplett utskifting av gammel teknologi med ERTMS. ERMTS-programmet er samlet i tre kontrakter (ERTMS i infrastruktur, ERTMS i tog og nytt system for trafikkstyring). Norge er eneste land som har valgt å samle ERTMS i infrastruktur i kun én kontrakt. Målet er å være ferdig innen 2032. Da vil 4 337 km jernbane og rundt 500 kjøretøy være utstyrt og i drift med ERTMS. Vi har valgt å bygge ut ERTMS nivå 2, og det er også dette alternativet de fleste andre land velger å investere i.

ERTMS nivå 2
Det er tre alternativer til ERTMS nivåer, og det er nivå 2 de fleste ser ut til å satse på. Nivå 2 er et digitalt radiobasert signalsystem hvor hastighetsmerker og signal langs spor blir erstattet med et førerpanel i lokførerhuset. Førerpanelet mottar kontinuerlig informasjon om tillatt hastighet og tillatelse til å kjøre. Akseltellere registrer at toget er på skinnegangen og i tillegg melder toget regelmessig inn egen posisjon og kjøreretning til signalanlegget. Baliser i sporet brukes som kilometermerker for å fastslå og korrigere togets posisjon.

Nivå 2 brukes da nivå 3 fortsatt ikke er en etablert standard. 

ERTMS i Europa

Italia
Italia begynte å investere i ERTMS-teknologi tidlig på 2000-tallet. Siden den gang har ERTMS blitt installert på alle nye høytrafikklinjer. Dette har ført til lavere kostnader i infrastruktur og vedlikehold. Italias plan er å ta i bruk ERTMS på hele landets jernbane innen 2035. Dette innebærer ERTMS på 16 800 km jernbaneinfrastruktur og utstyring av 5 000 kjøretøy.

Sverige
I 2010 ble Botniabanan satt i drift, da som Sveriges første strekning med ERTMS. Etter den tid har ERMTS blitt tatt i bruk på Ådalsbanan, Västerdalsbanan og Haparandabanan. Etter dagens lovgivning skal ERTMS benyttes på nye strekninger, ved omfattende oppgradering av jernbanen, dersom det er behov for å oppgradere signalsystemet samt på linjer EU identifiserer som en del av et europeisk strategisk korridornettverk. Sverige har planer om å oppgradere gamle linjer, neste ut er Malmbanan, denne har tilknytning til Ofotbanen. Sverige har som Norge, god erfaring fra drift av ERTMS.

Sveits
Også i Sveits var de tidlig ute med å ta i bruk ERTMS. Sveits har derimot valgt å bygge ut nivå 1 av ERTMS, da de ikke har samme behov for fornyelse av sikringsanlegg. I 2011 startet de utviklingen av ERTMS for sitt jernbanenettverk, og de har gode erfaringer med signalsystemet der det er tatt i bruk. Sveits har investert på de mest travle linjene, noe som også gjør at de har et høyt antall tog som er utstyrt med ERTMS ombordutstyr. Siden 1. juli 2014 har alle ny-bestilte kjøretøy blitt utstyrt med ERTMS. Det er i dag over 1 000 tog som er utstyrt med ERTMS.

Danmark
Danmark har hatt mye problemer på jernbanen, blant annet på grunn av mange ulike og gamle signalsystem. I januar 2012 ble det derfor besluttet å installere ERTMS på hele den danske jernbanen. Bane Danmark mener dette vil føre til en betydelig reduksjon i antall forsinkelser, hele 80%, raskere tog og dermed kortere reisetid. Danmark planlegger å være ferdig med utbyggingen i 2030.

- I Danmark har det vært noen oppstartsproblemer, og disse tar vi lærdom av, forteller direktør for ERTMS-programmet, Sverre Kjenne. I Norge har man ikke hatt noe ønske om å være først ute, man har heller valgt å holde seg litt bak og tar lærdom av det som skjer i landene rundt. Utrullingen av ERTMS på norsk jernbane vil derfor skje gradvis og med de mest trafikkerte strekningene til slutt.

Lærer av danskene
Norge og Danmark har hatt et akutt behov for fornyelse, og har derfor gjort et strategisk valg om å fornye alt. Danmark var det første landet i Europa som bestemte seg for å rulle ut ERTMS på hele jernbanenettet. Det ligger alltid en risiko i å gjøre noe som aldri har vært gjort før. De hadde en aggressiv tidsplan om hvor raskt utbyggingen skulle skje. Noe av det viktigste man har lært av Danmark er at et signalprosjekt ikke kan behandles på samme måte som et vanlig utbyggingsprosjekt.

Danskene valgte å dele kontrakten til utbygging i to. Norge har valgt å ha èn kontrakt for utbygging av signalsystemet, det viser seg å være billigere i tillegg til at det vil gi en mer helhetlig utbygging. 

ERTMS utenfor Europa
55% av investeringen på ERTMS skjer i Europa mens 45% skjer utenfor vår verdensdel. I Taiwan benyttes teknologien på 1 200 km av landets jernbane og 1 500 km i Sør-Korea. Kina har utstyrt mange av sine høyhastighetslinjer med ERTMS og til og med i Mexico benyttes ERTMS på en 70 kilometer lang strekning.

Global ERTMS contracted tracks (KM) in non-European countries.

For å se bruken av ERTMS rundt om i verden, kan man bruke verdenskartet på ertms.net.