Alstom forbereder ombygging av testkjøretøy for ERTMS

Med signalsystemet ERTMS mottar lokomotivfører kjøretillatelse, tillatt hastighet og annen nødvendig informasjon via en skjerm i førerbordet. Mye teknisk utstyr skal monteres i kjøretøyene for at dette skal fungere.

Programvaren for ombordutrusningen (se illustrasjon) består av én generisk og én spesifikk applikasjon. Begge applikasjonene skal gjennom omfattende tester på Alstoms fabrikk, og i tillegg skal den generiske applikasjonen (GA) installeres og testes i tre kjøretøy; et diesellokomotiv (Di8) som eies av NSB, en lastetraktor (LTR 17) fra Bane NOR Transport og et motorvognsett (Type 75) fra Norske tog.

En omfattende kartleggingsjobb
I tillegg til å finne plass til de nye komponentene, må ETCS som er samlebetegnelsen for ombordutstyret for ERTMS, integreres med togets bremsesystem og andre styringssystemer. For å kartlegge togets design, installasjoner og hvilke grensesnitt som finnes, hadde Alstom befaring av alle kjøretøystyper i tilbudsfasen. Etter kontrakten ble inngått våren 2018 har leverandøren gått gjennom kjøretøyenes dokumentasjon og hatt arbeidsmøter med kjøretøyseksperter fra NSB, Bane NOR Transport og Norske tog for å avklare eventuelle uklarheter og diskutere ulike løsningsforslag. 

Deretter har Alstom hatt detaljerte befaringer hvor de har saumfart togene for å finne ut hvordan utstyret skal plasseres i toget, hvor kabler kan trekkes, hvilke installasjoner som må fjernes og liknende. På bakgrunn av tegninger og 3D-scanning av deler av toget utarbeider Alstom modeller som visualiserer hvor de nye komponentene skal plasseres og hvordan de skal integreres med eksisterende systemer.

I tillegg til ingeniører og kjøretøyseksperter er også spesialister på human factor involvert i utformingen og plassering av komponenter i togenes førerrom, for å ivareta blant annet ergonomi og akustiske og visuelle alarmer.

Alstom er i samarbeid med prosjektet nå i ferd med å ferdigstille befaringsrapportene for de tre testtogene. Deretter skal endelig design utarbeides i tett samarbeid med kjøretøyseierne.

Prosessene for design, installasjon og godkjenning som utarbeides i denne fasen vil være grunnlag for utrullingen av ETCS på skinnegående kjøretøy i Norge.

Togene skal bygges om på Bane NOR Eiendoms verksted på Grorud. Ombygging og kvalitetskontroll av selve installasjonen starter i november/desember i år. Deretter skal utstyret testes på verkstedet før togene på nyåret i 2020 skal starte testing på Roa-Hønefossbanen.

ERTMS ombordutrustning. Illustrasjon: Siri Lied-Endresen, Bane NOR.

ERTMS ombordutrustning:

ETCS ombordsystem maskinvaremodul er et skap med datamaskiner, grensesnittkkort og kabler, som inneholder all dataprosessering. Radio Block Centre (RBC) over GSM-R nettet. Fører har en egen GSM-R taleradio som benyttes for å kommunisere med togleder. Dette er ikke en del av ERTMS.

STM (Specific Transmission Module) er en funksjon som gjør at ombordsystemet kan benyttes på strekninger med andre signalsystem. Ombordsystemet i dette prosjektet har en STM som gjør det mulig å kjøre på ATC strekninger i Norge og Sverige. STM kan være en intern funksjon eller en ekstern modul.

Baliseantenne leser baliser (både ATC- og ERTMS-baliser). Baliser er passive radiosendere montert i sporet (gule bokser montert på svillene) som benyttes til å angi togenes posisjon og signalbeskjed til lokomotivet

Ferdskriver lagrer all kommunikasjon, hastighet, posisjon og valg fører gjør. Ombordsystemets “black box”. Dette er data som hentes ut etter en hendelse/ulykke.

Odometrisystemet beregner togets hastighet og posisjon. I ERTMS er det viktig at hastighet/posisjon beregnes nøyaktig og sikkert. Odometrisystemet består av hjulsensorer (beregner hastighet fra hjulene), satetelittnavigasjon (GNSS=Global Navigation Satellite System) og IMU sensorer som består av en kombinasjon av akselerometer og gyroskop.

GSM-R modem/Euroradio: Mobil radio som kommuniserer mot GSM-R netttet.

DMI: Driver Machine Interface, gir fører informasjon om blant annet hastighet, lengde på kjøretillatelsen, stigning og fall.