Alstom forbereder ombygging av testkjøretøy for ERTMS

Med signalsystemet ERTMS mottar lokomotivfører kjøretillatelse, tillatt hastighet og annen nødvendig informasjon via en skjerm i førerbordet. Mye teknisk utstyr skal monteres i kjøretøyene for at dette skal fungere.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Programvaren for ombordutrusningen (se illustrasjon) består av én generisk og én spesifikk applikasjon. Begge applikasjonene skal gjennom omfattende tester på Alstoms fabrikk, og i tillegg skal den generiske applikasjonen (GA) installeres og testes i tre kjøretøy; et diesellokomotiv (Di8) som eies av NSB, en lastetraktor (LTR 17) fra Bane NOR Transport og et motorvognsett (Type 75) fra Norske tog.

En omfattende kartleggingsjobb
I tillegg til å finne plass til de nye komponentene, må ETCS som er samlebetegnelsen for ombordutstyret for ERTMS, integreres med togets bremsesystem og andre styringssystemer. For å kartlegge togets design, installasjoner og hvilke grensesnitt som finnes, hadde Alstom befaring av alle kjøretøystyper i tilbudsfasen. Etter kontrakten ble inngått våren 2018 har leverandøren gått gjennom kjøretøyenes dokumentasjon og hatt arbeidsmøter med kjøretøyseksperter fra NSB, Bane NOR Transport og Norske tog for å avklare eventuelle uklarheter og diskutere ulike løsningsforslag. 

Deretter har Alstom hatt detaljerte befaringer hvor de har saumfart togene for å finne ut hvordan utstyret skal plasseres i toget, hvor kabler kan trekkes, hvilke installasjoner som må fjernes og liknende. På bakgrunn av tegninger og 3D-scanning av deler av toget utarbeider Alstom modeller som visualiserer hvor de nye komponentene skal plasseres og hvordan de skal integreres med eksisterende systemer.

I tillegg til ingeniører og kjøretøyseksperter er også spesialister på human factor involvert i utformingen og plassering av komponenter i togenes førerrom, for å ivareta blant annet ergonomi og akustiske og visuelle alarmer.

Alstom er i samarbeid med prosjektet nå i ferd med å ferdigstille befaringsrapportene for de tre testtogene. Deretter skal endelig design utarbeides i tett samarbeid med kjøretøyseierne.

Prosessene for design, installasjon og godkjenning som utarbeides i denne fasen vil være grunnlag for utrullingen av ETCS på skinnegående kjøretøy i Norge.

Togene skal bygges om på Bane NOR Eiendoms verksted på Grorud. Ombygging og kvalitetskontroll av selve installasjonen starter i november/desember i år. Deretter skal utstyret testes på verkstedet før togene på nyåret i 2020 skal starte testing på Roa-Hønefossbanen.

ERTMS ombordutrustning. Illustrasjon: Siri Lied-Endresen, Bane NOR.

ERTMS ombordutrustning:

ETCS ombordsystem maskinvaremodul er et skap med datamaskiner, grensesnittkkort og kabler, som inneholder all dataprosessering. Radio Block Centre (RBC) over GSM-R nettet. Fører har en egen GSM-R taleradio som benyttes for å kommunisere med togleder. Dette er ikke en del av ERTMS.

STM (Specific Transmission Module) er en funksjon som gjør at ombordsystemet kan benyttes på strekninger med andre signalsystem. Ombordsystemet i dette prosjektet har en STM som gjør det mulig å kjøre på ATC strekninger i Norge og Sverige. STM kan være en intern funksjon eller en ekstern modul.

Baliseantenne leser baliser (både ATC- og ERTMS-baliser). Baliser er passive radiosendere montert i sporet (gule bokser montert på svillene) som benyttes til å angi togenes posisjon og signalbeskjed til lokomotivet

Ferdskriver lagrer all kommunikasjon, hastighet, posisjon og valg fører gjør. Ombordsystemets “black box”. Dette er data som hentes ut etter en hendelse/ulykke.

Odometrisystemet beregner togets hastighet og posisjon. I ERTMS er det viktig at hastighet/posisjon beregnes nøyaktig og sikkert. Odometrisystemet består av hjulsensorer (beregner hastighet fra hjulene), satetelittnavigasjon (GNSS=Global Navigation Satellite System) og IMU sensorer som består av en kombinasjon av akselerometer og gyroskop.

GSM-R modem/Euroradio: Mobil radio som kommuniserer mot GSM-R netttet.

DMI: Driver Machine Interface, gir fører informasjon om blant annet hastighet, lengde på kjøretillatelsen, stigning og fall.