Fakta om ERTMS

Bane NOR skal ta i bruk et nytt felleseuropeisk digitalt signalsystem på jernbanen i Norge. Innføringen av det nye systemet, European Rail Traffic Management System (ERTMS) markerer et teknologisk skifte for jernbanen i Norge.

 
Signalanleggene er avgjørende for å styre togtrafikken på en trygg og god måte. De fleste av signalanleggene i Norge er bygget med releteknologi som var moderne rundt krigen, og da snakker vi om første verdenskrig. Mange av dem ble installert allerede på femtitallet. Deler og kompetanse er i ferd med å bli mangelvare.
 
Bane NOR skal derfor fornye signalanleggene på jernbanen i hele landet. Totalt har vi i dag 336 anlegg og mer enn 15 ulike varianter. Med ERTMS får vi ett digitalt signalsystem for alle jernbanestrekningene i Norge.
 
Lokomotivfører mottar i dag informasjon og kjøretillatelse via signalene som står langs sporet. Med ERTMS sendes informasjon og kjøretillatelse via jernbanens egne mobilnett, GSM-R, til en skjerm i toget. Signalene langs sporet blir derfor overflødige.
 
ERTMS gir oss blant annet økt sikkerhet gjennom tekniske barrierer og kontinuerlig overvåkning av alle tog, økt punktlighet grunnet færre feil og automatisk håndtering av avvik. Over tid vil systemet kunne gi økt kapasitet med automatisk kjøring av tog samt dynamisk avstand mellom togene. Se hvordan ERTMS er bygget opp.
 

Færre signalfeil

Signalfornyelsen omfatter flere tekniske anlegg som sporveksler, kabler og veisikringsanlegg ved planoverganger. Fornyelsen vil gi en mer robust og stabil jernbane.
 

Gode erfaringer med ERTMS på Østfoldbanens Østre linje

Østfoldbanens Østre linje, fra Ski til Sarpsborg, har siden 2015 vært teststrekning for jernbanens nye signalsystem. I 2018 var denne strekningen en av Norges mest punktlige. Erfaringene viser dermed at det nye systemet gir en betydelig forbedring av punktlighet og forutsigbarhet for våre kunder.
 

Trinnvis innføring av ERTMS i Norge

ERTMS skal innføres på hele jernbanenettet i Norge. Av hensyn til passasjerene skal utbyggingen gjøres trinnvis. Først ut er Nordlandsbanen nord, fra Grong til Bodø og nordre del av Gjøvikbanen, fra Roa til Gjøvik, som begge tar i bruk ERTMS i slutten av 2022. Fire år senere, i 2026, skal det nye signalsystemet tas i bruk på Oslo S og innen 2034 skal alle banestrekninger i Norge ha ERTMS. Den overordnede planen for innføringen av ERTMS i Norge finner du i dokumentet Nasjonal signalplan. Kart over anbefalt utbygging av ERTMS ser du her.
 

Med ERTMS blir det enklere å kjøre tog over landegrensene

ERTMS skal i framtiden erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa, og vil gjøre det raskere og mer effektivt å kjøre tog over landegrensene. Systemet skal i første omgang innføres på alle høyhastighetsbaner og godskorridorer, mens det i et noe lengre perspektiv skal dekke hele det Europeiske jernbanenettet.
 
Nedenfor ligger dokumentserien "ERTMS for Dummies" som er laget av Bane NOR. Den har til hensikt å gi økt forståelse for ERTMS som felles system for togframføring i Europa. 
  • I over 20 år har EU jobbet for å fremme utvikling og innføring av ERTMS for å skape en mer konkurransedyktig jernbane.
  • ERTMS forenkler transporten av personer og varer over landegrenser.
  • Systemet bidrar til økt sikkerhet og standardisering av signalteknologien. Det åpner også for mer kapasitet på dobbeltsporede jernbanestrekninger.
  • Regjeringen besluttet innføring av ERTMS i Norge i november 2012.
  • Bane NOR har laget en plan for innføring av ERTMS. Planen angir en bestemt rekkefølge og tidsrom for etablering av det nye signalanlegget.
  • Planen tar utgangspunkt i dagens fornyelsesbehov, og samordner det med behovet for moderne signalanlegg på nye jernbanestrekninger.
  • ERTMS må også bygges ombord dagens tog, lokomotiver og arbeidsmaskiner. Det er rundt 400 kjøretøy som skal bygges om. 
  • ERTMS er en voksende standard også utenfor Europa. 45 prosent av investeringene i ERTMS skjer utenfor EU (per 1.1.2017).