Fakta om ERTMS

Bane NOR skal ta i bruk et nytt felleseuropeisk digitalt signalsystem på jernbanen i Norge. Innføringen av det nye systemet, European Rail Traffic Management System (ERTMS), markerer et teknologisk skifte for jernbanen i Norge.

Signalanleggene er avgjørende for å styre togtrafikken på en trygg og god måte. Dagens anlegg er sikre, men basert på gammel teknologi. De fleste av signalanleggene i Norge er bygget med releteknologi som var moderne rundt første verdenskrig, og mange ble installert allerede på 1950-tallet. Tilgang til kompetanse og reservedeler er en utfordring.

Ett digitalt signalsystem for hele landet

Bane NOR skal derfor fornye alle signalanlegg. Dette er Norges største digitaliseringsprosjekt, og omfatter hele landet – det vil si over 4000 kilometer jernbane og 300 stasjoner.

Totalt har vi i dag 336 signalanlegg fordelt på mer enn 15 ulike varianter. Med ERTMS får vi ett digitalt signalsystem for alle jernbanestrekningene i Norge.

Norge leder an i innføring av ERTMS i Europa. Vi er det første landet som har valgt å digitalisere hele landet med samme løsning. Vi bygger ett sentralt datasenter, ett signalsystem og ett nytt trafikkstyringssystem som skal styre all togtrafikk i hele landet.

Flere tog i rute

Med innføring av ERTMS moderniserer og standardiserer vi jernbanen. Det vil bidra til:

 • Flere tog i rute, da det blir færre tekniske feil som vil påvirke togtrafikken
 • Lavere drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Økt sikkerhet, med flere tekniske barrierer og kontinuerlig overvåking av alle tog
 • Økt kapasitet på sikt, med automatisk kjøring av tog og mulighet for å kjøre togene tettere
 • At det blir enklere å reise med tog over landegrensene

Hvordan virker det nye systemet?

Lokomotivfører mottar i dag informasjon og kjøretillatelse via signalene som står langs sporet. Med ERTMS flyttes signalene fra jernbanesporet og inn på en skjerm i toget. Det gir mindre utstyr langs sporet, kutter kostnader og reduserer risiko for feil.

For å kunne ta i bruk det nye systemet må både tog og jernbanen bygges om.

Lokomotivfører får en ny skjerm som gir all informasjon om trafikken (hastighet, kjøretillatelse og sporinformasjon). Over 400 tog skal bygges om for å kunne kjøre på strekninger med nytt signalsystem. Systemet leveres av Alstom.

Langs sporet bygges det kablekanaler, strømforsyning, fiberkabler, radiodekning til togene, nye tekniske hus og nye komponenter i sporet. Bane NOR bygger fiber og strømforsyning, mens det nye signalsystemet leveres av Siemens.

Vi lager også et helt nytt system for toglederne som styrer togtrafikken. Med TMS får vi ett felles trafikkstyringssystem i Norge. Vi går fra dagens papirbaserte rutiner til et datasystem for avansert ruteplanlegging. Systemet støtter togleder i å styre togtrafikken mest mulig effektivt. Trafikkledelsens system leveres av Thales.

Her ser du en illustrasjon av hvordan ERTMS er bygget opp

Trinnvis innføring frem til 2032

ERTMS skal bygges ut på hele jernbanenettet i Norge. Av hensyn til passasjerene og tilgjengelige ressurser (mennesker, spor og verksteder) skal utbyggingen gjøres trinnvis. De første strekningene med ERTMS skulle vært Nordlandsbanen, fra Grong til Bodø, og nordre del av Gjøvikbanen, fra Roa til Gjøvik i løpet av 2022. På grunn av forsyningssituasjonen og utfordringer med leveranser hos leverandør, er Nordlandsbanen utsatt. Av samme grunn venter vi med å innføre nytt signalsystem på Gjøvikbanen. Nå foreligger ny plan. I 2026 skal det nye signalsystemet tas i bruk på Oslo S. Innen 2032 skal hele jernbanen i Norge være digitalisert med det nye signalsystemet.

Den overordnede planen for innføringen av ERTMS finner du i dokumentet Nasjonal signalplan.

Gode erfaringer på Østfoldbanens Østre linje

Østfoldbanens Østre linje, fra Ski til Sarpsborg, har siden 2015 vært teststrekning for jernbanens nye signalsystem. I 2018 var denne strekningen en av Norges mest punktlige. Erfaringene viser dermed at det nye systemet gir en betydelig forbedring av punktlighet og bedre forutsigbarhet for våre kunder.

Fakta om ERTMS i Norge og Europa

 • I over 20 år har EU jobbet for å fremme utvikling og innføring av ERTMS for å skape en mer konkurransedyktig jernbane.
 • ERTMS forenkler transporten av personer og varer over landegrenser.
 • Systemet bidrar til økt sikkerhet og standardisering av signalteknologien. Det åpner også for mer kapasitet på dobbeltsporede jernbanestrekninger.
 • Regjeringen besluttet innføring av ERTMS i Norge i november 2012.
 • Bane NOR har laget en plan for innføring av ERTMS. Planen angir en bestemt rekkefølge og tidsrom for etablering av det nye signalanlegget. Åpningstidspunkt for Nordlandsbanen og Gjøvikbanen er utsatt som en følge av den globale forsyningssituasjonen og utfordringer med å bygge om togene. Bane NOR jobber med en plan for når det nye signalsystemet kan tas i bruk på strekningene.
 • Planen tar utgangspunkt i dagens fornyelsesbehov, og samordner det med behovet for moderne signalanlegg på nye jernbanestrekninger.
 • Omkring 400 tog, lokomotiver og arbeidstog må også bygges om med nytt førerpanel, nye sendere og datamaskin.
 • ERTMS er en voksende standard også i resten av verden. 52 prosent av investeringene, basert på geografisk areal i kilometer, skjer i land utenfor Europa (tall fra oktober 2020 basert på geografisk areal i kilometer). Kilde: UNIFE