Støy

Støykart over Bærum

 Oppfølging av etappemål i NTP

Etappemål i Nasjonal Transportplan 2014 - 2023

«Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy.»

Indikator:

  • Antall personer utsatt for et innendørs støynivå over 38 dB

Status innendørs støynivå

Antall personer som er utsatt for innendørs støy over 38 dB per utgangen av 2016 beregnet til 1150.

 

Støykartlegging og tiltak langs jernbanen

Støykartlegging etter forurensningsforskriften

I 2016 startet Jernbaneverket arbeidet med den femårlige rullerende støykartleggingen, som i henhold til Forurensningsforskriften og EU sitt rammedirektiv for støy skal leveres i 2017. Trafikkdata for 2016 vil bli brukt som grunnlag for den generelle støykartleggingen i 2017, og i 2016 ble det lagt mye arbeid i å forbedre trafikkdata. Dette arbeidet vil videreføres i 2017.

 

Tiltak på boliger over grenseverdi

Fram til i dag har kartleggingen fra 2012 dannet grunnlag for etablering av lokale støytiltak der nivået har vært over tiltaksgrensen i forurensningsforskriftens § 5. Forrige kartlegging viste at totalt seks boliger var utsatt for innendørs døgnekvivalent støy over 42 dB. I 2015 ble det satt i gang støyavbøtende tiltak for fem av disse, mens eier av den sjette boligen ikke ønsker tiltak. Tiltakene på de fem boligene ble ferdigstilt i 2016.

Bane NOR har god kontroll på de lokale tiltakene, og er i rute til å oppfylle de nasjonale målene for støy fra jernbane innen 2020. Det gir oss handlingsrom til å utrede støyreduserende effekt av forebyggende vedlikehold og fornying av materiell og infrastruktur, som vil komme alle som bor langs jernbanen til gode, samtidig som det er en mer kostnadseffektiv måte å redusere støy på.

 

Bedre støymålinger

Det er videre investert i nytt lydmålingsutstyr, som muliggjør flere målinger, eliminerer usikkerheter og øker kvaliteten på støymålinger som Bane NOR gjør.

 

Støyhandlingsplan

Utkastet for støyhandlingsplan ble ferdigstilt og sendt til høring i slutten av 2016.

 

Sportilgangsavtale og støyhensyn

Det er utarbeidet krav til støy fra tog, med målsetning om å innlemme kravene i en kommende revisjon av sportilgangsavtalen (AST). Dette skal avverge at en avtale uten bestemmelser for støy påfører Bane NOR store utgifter til skjermingstiltak. Kravet vil bli ferdigstilt i første halvdel av 2017.

 

Skinnesliping og -smøring

Skinnesliping er et tiltak som i utgangspunktet gjøres av vedlikeholdshensyn, men som også bidrar til at støynivået reduseres. Dette er særlig viktig innenfor tettbefolkede områder. Det ble i 2016 satt i gang et internt samarbeid mellom miljøenheten og Vedlikehold om skinnesliping, da skinnesliping kan gi god effekt både for støy og slitasje. Dette samarbeidet vil trappes opp i 2017.

I 2016 ble skinnesliping utført på om lag 800 km spor, hvorav ca. 300 km i Osloområdet som er særlig tettbefolket, og på 180 sporveksler.

Skinnesmøring er i utgangspunktet også et vedlikeholdstiltak, men i oktober 2016 ble det utplassert et smøreapparat som støytiltak på Østfoldbanen. På grunn av lokomotivførerstreiken ble det dessverre ikke gjennomført støymålinger i forkant, så eventuell forbedring var ikke mulig å dokumentere for tiltaket på Østfoldbanen. Tiltaket er aktuelt flere steder, hvor kurveskrik er plagsomt for naboene til jernbanen.

 

Støy fra kommende infrastruktur

Støy fra fremtidig trafikk og infrastruktur skal også utredes. Dette gjelder f.eks. fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, som er i planleggingsfasen. Støy fra trafikk utredes i forbindelse med arbeidet med konsekvensutredning (KU) og optimalisering av traseen.

I 2016 ble det utarbeidet trafikkprognoser for hele jernbanenettet i 2027 og 2035. Prognosene er tilgjengelige på Bane NORs hjemmeside, og vil bidra til at utbyggingsprosjekter gjør tiltak på samme grunnlag. Sammen med fullstendige trafikktall for 2016 effektiviserer de også datainnsamling for alle som gjør støyberegninger langs jernbanen.

Også støy fra selve infrastrukturen skal utredes, som i tilfellet med Arna omformerstasjon. Støyutredningen ble utført iht. T-1441/12. Det ble gjort beregninger ved de nærmeste støysensitive bygg, og resultatene viste at støynivåene vil være under kravet.

 

Støy i anleggsfasen

Prosjekter som er kommet til anleggsgjennomføring må også gjøre tiltak for å begrense støy. Eksempler på tiltak gjort i prosjektet Arna – Bergen er bl.a. jevnlig vanning av togskinner for å redusere hvining fra arbeidstog til tunnelboremaskin (TBM), benytte lyssignal istedenfor lydsignal på tårnkran på kveld/natt, og fastsette tider utenom kveld/natt og søndager for uttransportering av masser fra anleggsområdet.

Anleggsarbeid langs eksisterende jernbane kan også medføre støy. I samarbeid med vedlikeholdsprosjekter på Vestfoldbanen har arbeidene som ble gjort der i 2016 blitt befart for å kartlegge støyeffekten. Dette skal bidra til å kartlegge effekten av framtidige vedlikeholdsarbeider.

Du kan lese mer om støy på våre nettsider om miljø.