Bane NOR forklarer: ERTMS og signalsystem

Vi fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi skal erstattes med databaserte ERTMS – et digitalt signalsystem som er felles for alle europeiske land.

ERTMS står for European Rail Traffic Management System. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi. Det vil bidra til:

 • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken
 • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg
 • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører
 • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR

Sårt behov

Mesteparten av dagens signalanlegg er gamle og bruker teknologi som er ferd med å fases ut. Behovet for å fornye signalanleggene er stort. Dette er utgangspunktet for ny signalstrategi som støtter opp om Bane NORs satsingsområder og hovedmål.

Med ERTMS-systemet kan utvendige signaler langs jernbanesporet kuttes ut. I stedet blir denne informasjonen sendt til lokføreren via en skjerm plassert i førerhuset. Bildet til venstre viser en jernbanestrekning på Østfoldbanen som er utstyrt med ERTMS. Bildet til høyre viser et konvensjonelt utkjør-hovedsignal ved Jessheim på Hovedbanen. Foto: Njål Svingheim

Våren 2018 signerte Bane NOR kontrakter med Alstom som leverer ombordutstyret i toget, Siemens som leverer det nye digitale signalsystemet, og Thales som leverer det nye trafikkstyringssystemet. Her kan du utforske hvordan ERTMS er bygget opp.

 ERTMS forenkler infrastrukturen langs jernbanen og muliggjør en mer effektiv håndtering av togtrafikken.

Strekningsvis fornyelse

I Norge innføres ERTMS nivå 2-system. Dette innebærer en strekningsvis fornyelse av sikringsanleggene samtidig med bygging av ERTMS. Valg av signalstrategi begrunnes med at dette:

 • Er den mest kostnadseffektive løsningen i et lengre tidsperspektiv
 • Gir bedre utnyttelse av GSMR-investeringen
 • Gir kontinuerlig hastighetsovervåkning og muligheter for nye funksjoner
 • Støtter samtrafikkforskriftens krav om teknisk og operasjonell samtrafikkevne fullt ut
 • Tilrettelegger for en fremtidig teknologisk utvikling (eksempelvis ERTMS nivå 3)

Her finner du strekningskart med oversikt over anbefalt utrullingsplan for ERTMS. Neste strekning ut er Nordlandsbanen (Grong - Bodø) som vil ha ERTMS i drift fra 31. oktober 2022. Gjøvikbanen (Roa - Gjøvik) følger kun noen uker senere.

Innføring

Østfoldbanens Østre linje som går fra Ski (via Mysen) til Sarpsborg har hatt ERTMS i drift siden august 2015. Erfaringer fra denne strekningen vil bidra til en effektiv og raskere utrulling av ERTMS på nye jernbanestrekninger i årene som kommer.

Bane NOR har lagt til grunn følgende kriterier for innføring av ERTMS:

 • alder for signalanlegg og ATC
 • konkurranseutsetting av trafikk
 • grenseoverskridende trafikk
 • samfunnsnytte
 • større foreliggende utbyggingsplaner
 • strekningene bør fjernstyres eller innehar en rekke betjente stasjoner
 • strekningene har ikke hastighetsovervåking

Rullende materiell må ha installert ERTMS-utstyr ombord før ERTMS kan settes i drift på en strekning. Tog som i en overgangsperiode skal trafikkere både eksisterende og ERTMS strekninger, må i tillegg være utrustet med STM (Specific Transmission Module) som gjør at man kan kjøre tog på både gammelt og nytt anlegg.