Sørlandsbanen

Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. Banen er knyttet sammen med den 42 kilometer lange Drammenbanen (Oslo S – Drammen).

Sørlandsbanen følger i stor grad kysten fra Egersund til Stavanger. Her mellom Hellvik og Ogna. <strong> Foto: Roar Olsen </strong>

Sørlandsbanen følger en indre trasé over Kongsberg, Bø i Telemark og gjennom Indre Agder fram til Kristiansand. Videre vestover går banen på tvers av de mange dalførene i Vest-Agder før den kommer ut til kysten i Egersund og går over Jæren nordover til Stavanger. Sørlandsbanen fikk dobbeltspor på Nord-Jæren i 2009. Resten av banen er enkeltsporet og på grunn av landskapet den går gjennom er det en kurverik bane. 

Sørlandsbanen har stor lokaltrafikk i begge ender. Det går avganger minst hver time fra Kongsberg mot Oslo og det samme er tilfellet fra Egersund mot Stavanger. Mellom Sandnes og Stavanger er det kvartersruter på hverdager. Fjerntrafikken består av tog mellom Kristiansand og Stavanger, Kristiansand og Oslo og på hele strekningen Oslo – Kristiansand – Stavanger. I 2008 åpnet den nye Ganddal godsterminal som tok over for den gamle terminalen inne i Stavanger.

Trasé

Sørlandsbanen har på det aller meste av strekningen samme linjeføring ved banens parsellvise åpning i årene 1920 til 1944. Fra Tronvik ved Sira til Stavanger følger banen den smalsporede Flekkefjordbanen (åpnet 1878 – 1904), men traseen ble forbedret på det meste av denne strekningen i forhold til den gamle smalsporlinjens kurvatur. Det har også blitt gjennomført noen linjeforbedringer (kurveutrettinger) gjennom Telemark og Aust-Agder på 1970-tallet.

Vest for Kristiansand har Sørlandsbanen noen av landets lengste jernbanetunneler og hele banen fikk elektrisk drift fra 1949. Det er bygget nytt kontaktledningsanlegg fra Egersund til Sandnes (ferdig i 2016). 

Tilstand

Sørlandsbanen har gjennomgående en god sporstandard. Over flere år skiftes det nå skinner på strekningen Drammen – Kongsberg. Flere av banens tunneler og bruer får også nye skinner. Banens mange stålbruer har behov for fornyelse, og det er satt i gang et flerårig prosjekt for dette. De delene av banens kontaktledningsanlegg som ikke er fornyet, trenger gjennomgående fornyelse. Det er også behov for å forsterke flere av banens fyllinger og for å gjennomføre dreneringstiltak på delstrekninger.

Muligheter

Sørlandsbanen har store utviklingsmuligheter. Med flere og lengre kryssingsspor og styrket strømforsyning kan banens godstrafikk økes vesentlig med kjøring av lengre og flere tog.

Det foreligger skisser for en sammenkopling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i en korridor fra Porsgrunn til Brokelandsheia i Gjerstad, noe som vil korte reisetiden og styrke passasjergrunnlaget vesentlig (Grenlandsbanen). Vestfoldbanen er under utbygging med dobbeltspor og hastigheter på inntil 250km/t. En slik sammenkopling ville dermed gi en rask og moderne jernbaneforbindelse mellom Sørlandet og Østlandet.

Fakta:

·         Banelengde 549,0 km

·         Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 45

·         Elektrisk drift

·         Fjernstyring: Drammen – Kristiansand – Stavanger

·         Dobbeltspor: Sandnes – Stavanger, åpnet 2009

·         Ganddal godsterminal: Åpnet 2008

·         Mulig utbyggingsprosjekt: Grenlandsbanen, Porsgrunn - Brokelandsheia, Dobbeltspor SandnesNærbø.

Se også: Stasjonsoversikt for Sørlandsbanens tog