Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er 726 kilometer lang fra Trondheim til Bodø. Banen er vår lengste hovedstrekning og er knyttet sammen med Dovrebanen i Trondheim og Meråkerbanen på Hell. Nordlandsbanen går gjennom et svært vekslende terreng og klima, fra kystterreng via innlandsbygder til høyfjell. Den sørligste delen av Nordlandsbanen, strekningen Trondheim – Steinkjer kalles ofte for ‘Trønderbanen’.

Nordgående godstog ved Hjartåsen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Nordlandsbanen er svært viktig for godstrafikken mellom nord og sør i landet. Banen har godsterminaler i Mosjøen, Mo i Rana, Fauske og Bodø. Nordlandsbanen har en betydelig lokaltrafikk mellom Trondheim og Steinkjer med timesavganger. Mellom Rognan, Fauske og Bodø er det også en betydelig lokaltogtrafikk.

For uten de gjennomgående dag- og nattogene som kjører hele strekningen, er det også regionale togruter mellom Bodø og Mosjøen og mellom Mo i Rana og Trondheim. Nordlandsbanen som helhet har stor betydning som bindeledd og kommunikasjonsåre for distriktene den går gjennom. Fra knutepunktene Grong, Mosjøen, Mo i Rana og Fauske går det bussruter i forbindelse med togene på Nordlandsbanen. 

Trasé

Nordlandsbanen er bygget ut gjennom et tidsrom på 60 år, fra begynnelsen av 1900-tallet og fram til banen ble åpnet til Bodø i 1962. Deler av banen fra Mosjøen til Dunderlandsdalen ble bygget under 2.verdenskrig da den tyske okkupasjonsmakten hadde et sterkt fokus på framdrift av anlegget,  noe som medførte dårligere standard på fyllinger og banelegeme. Nord for Mo i Rana ble også krigsfanger satt inn i arbeidet under forferdelige forhold.

Etter krigen ble det utført mange forsterknings- og forbedringesarbeider for å bringe banestandarden opp på hovedlinjestandard også nord for Mosjøen. Banens overbygning (pukk, skinner og sviller) ble imidlertid ikke ferdig forsterket før på 1980-tallet. Nordlandsbanen har som følge av det svært varierte klimaet banen går gjennom stadige utfordringer med hensyn til ras og store nedbørsmengder.

Den nyeste linjeomleggingen skjedde i 2011, da strekningen Hommelvik – Hell med tunnel gjennom Gevingåsen ble åpnet. Den nye strekningen er på 5,7 kilometer, hvorav 4,4 kilometer ligger i tunnel. Samtidig ble Nordlandsbanen om lag 2 kilometer kortere. I den Nasjonal transportplan har Stortinget vedtatt at Nordlandsbanen skal elektrifiseres fram til Stjørdal innen utgangen av 2023 og at det skal gjennomføres kapasitetsutvidelser på ‘Trønderbanen’.

Standard

Nordlandsbanen er dieseldrevet i hele sin lengde. Banen har fjernstyrte stasjoner og signalanlegg på strekningen Trondheim – Eiterstraum ved Mosjøen. Lang avstand mellom kryssingsspor av tilstrekkelig lengde er begrensende for kapasiteten i godstrafikken. Manglende fjernstyring nord for Eiterstraum er også begrensende for banens kapasitet.

På strekningen mellom Gullsmedvik ved Mo i Rana og Ørtfjell i Dunderlandsdalen er banen forsterket av hensyn til de tunge malmtogene som benytter denne strekningen. Det er planlagt nye kryssingsspor på Saltfjellet og ved Røkland i Saltdalen. Det pågår et omfattende arbeid med å forsterke banens fyllinger og sikre traseen bedre mot ras og utglidninger. Arbeidet pågår over flere år.

Muligheter

Nordlandsbanen har store utviklingsmuligheter i både gods- og persontrafikken. Potensialet for økt persontrafikk på strekningen Trondheim – Steinkjer ved en modernisering og elektrifisering av ‘Trønderbanen’ er særlig stort. Også mellom Bodø og Rognan er det et betydelig potensiale for økt persontrafikk.

I 2015 åpnet en ny holdeplass for lokaltrafikken på Tverlandet.  Nå er Bane NOR i gang med å forlenge kryssingssporet på Oteråga stasjon fra 320 til 600 meters lengde, noe som vil gi større fleksibilitet og raskere togframføring. Samtidig får også stasjonen sideplattformer og fasiliteter for persontrafikk, samt planfri kryssing av sporene. Arbeidene på Oteråga er planlagt ferdige i desember 2017.

Nordlandsbanen er blant de første strekningene i Norge hvor det nye, felleseuropeiske signalsystemet ERTMS planlegges innført, og de første forberedende arbeidene er allerede i gang. Pr. i dag er det ikke fjernstyring nord for Eiterstraum ved Mosjøen, noe som er begrensende for kapasiteten på banen.

Om lag 80% av godstrafikken mellom Trondheim og Bodø går i dag på bane. Mye av dette sendes videre nordover fra Fauske/Bodø med bil og båt.

Fakta

  • Banelengde 726 km
  • Stasjoner og holdeplasser med persontrafikk: 42
  • 293 broer og 154 tunneler
  • Dieseldrift
  • Fjernstyring Trondheim S – Eiterstraum
  • Gevingåsen tunnel med ny strekning Hommelvik – Hell åpnet 2011
  • Elektrifisering Trondheim – Steinkjer er planlagt gjennomføri i perioden 2017-2023.

Sørgående dagtog på Lønsdal stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>