Skarnes stasjon

Skarnes stasjon på Kongsvingerbanen får ny undergang, sentralt plassert i sentrum. Det skal også etableres to sideplattformer for å gjøre det mulig med samtidig passasjerutveksling. Det blir plass til to tog med lengde på 220 meter (doble Flirtsett). Adkomst til sideplattformene blir via en ny gangkulvert, som blir universelt utformet med heis opp til toget. Mesteparten av anlegget sto klar i desember 2021. Ferdigstillelse av grøntarealer ved stasjonen skjer våren 2022. 

Gangkulverten vil bidra til å binde sentrum bedre sammen, og minske gåavstanden for beboere og lette adkomst til service- og næringsinstitusjoner. Det vil også bidra til mindre bilkjøring mellom butikkene. Ny kulvert bedrer dermed sikkerheten og tilgjengeligheten for alle trafikantgrupper.

Området rundt dagens stasjonsbygning får et løft og det vil bli en ny og moderne stasjon på Skarnes. I tillegg har vi, i samarbeid med rådgivere innen kulturminnevern, valgt løsninger som harmonerer med det kulturhistoriske miljøet rundt stasjonsbygningen. De verna bygningene på stasjonen vil ikke bli endret, men det gjøres tilpasninger i terrenget rundt for å nå krav til universell utforming.

Høsten 2020 signerte Bane NOR kontrakt med Anlegg Øst Entreprenør AS og de har med seg Multiconsult og Baneservice som samarbeidspartnere.

 

2020
2021
2022
  • Høst: Signerte kontrakt med totalentreprenør
  • Sommer: Oppstart av prosjektet
  • 27.-28. mars: Arbeidshelg med innlegging av kulvert
  • 24. april - 30. mai: Sporfornyelse spor 2
  • 10. august: Alle togreiser flyttes over til nye plattform 2
  • 16. august - 19. september: Sporfornyelse spor 1
  • Høst 2021: Arbeid rundt stasjonsbygning, plattform 1, kulvert med gang- og sykkelvei ferdigstilles
  • 13. desember: Kulverten og sentrumspassasjen klar til å tas i bruk av publikum
  • Vår 2022: Forlengelse av spor 2 og ferdigstillelse av grøntanlegg