Strømforsyning

Som infrastruktureier er Bane NOR pålagt å kjøpe inn elektrisk energi til togfremføring. Her finner du mer informasjon.

På denne siden:

Om tjenesten

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Bane NOR konsesjon for omsetning av elektrisk energi til det nasjonale norske jernbanenettet.

Bane NOR Energi innehar rollen som avregningsansvarlig, og er tillagt oppgavene med innkjøp og avregning av elektrisk energi, samt fordeling av energikostnader. Dette gjennomføres i henhold til føringer gitt i Jernbaneforskriften.

Prinsippene og kravene knyttet til avregning og beregning av pris for elektrisk energi til togdrift er gitt i "Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi". Disse gir en samlet oversikt over hvordan levert elektrisk energi skal avregnes og hvordan energikostnadene skal fordeles. Dessuten angir standardvilkårene krav til innrapportering av forbruksdata og vilkår for fakturering.

Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz

Standardvilkårene angir krav til innrapportering av forbruksdata og vilkår for fakturering. Se våre standardvilkår her:

Prinsippene lagt til grunn for disse standardvilkårene bygger på felles avregningsregler for energi for Trafikverket, BaneDanmark og Bane NOR.

Togselskap min side

Jobber du i et togselskap som har avtale med Bane NOR? Logg inn og finn nyttig informasjon. 

Deltjenester

Avregning av energikostnader

Avregning av elektrisk energi til togframføring baserer seg på data fra energimålere om bord i tog.

Energimåling

Avregning av elektrisk energi til togframføring baserer seg på data fra energimålere om bord i tog. Energimålere på tog i Norge kan anskaffes igjennom Bane NOR om ønskelig. Bane NOR vil da administrere energimålerne. Mer informasjon finnes her: 

Tariffer for avregning av energikostnader

Kostnadselementene nettleie eksternt nett, administrasjonskostnad for krafthandel og administrasjonskostnader for nett faktureres i henhold til de til enhver tid gjeldende tariffer. Disse kostnadene skal faktureres forbrukerne av 16 2/3 Hz energi i henhold til for netto målt eller beregnet energi levert forbrukspunktet.

Tariffene skal reflektere de faktiske kostnadene for Bane NOR. Bane NORs kostnader og inntekter skal avstemmes minimum en gang per år. Eventuelle mer- eller mindreinntekter vil medføre endringer i tariffene. Endringer i tariffer skal ikke ha tilbakevirkende kraft for ferdig avregnet periode. Tabellen under viser Bane NORs gjeldende tariffer fra og med 1. januar 2023.

Kostnadselement Tariff (Kr/MWh)
Nettleie eksternt nett 51,5
Administrasjonskostnader for nett 13,3
Administrasjonskostnader for krafthandel 2,7
Forbruksavgift for elektrisk kraft* 91,6/158,4
Elsertifikater 0,1

*Alminnelig sats i perioden januar - mars 2022 er 91,6 kr/MWh og i perioden april - desember 2023 er 158,4 kr/MWh.

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet.

Prognose for energikostnader

Prognoser for energikostnader til togframføring oppdateres en gang i måneden på denne siden.

Prognosene er gjennomsnittsverdier og det vil være avvik mellom disse og den faktiske energiprisen på de månedlige avregningsfakturaene for det enkelte jernbaneforetak. 

Både filen som viser prognose for inneværende år og filen for de kommende år med utvidet detaljeringsnivå er passord-beskyttet. Tilgang gis til alle jernbaneforetak og til øvrige ved legitme behov. 

Kontakt oss for å få passord

Mer informasjon

Dokumentet «Historiske energikostnader til togfremføring» gir en oversikt over de gjennomsnittlige energikostnadene for årene fra 2012 og fremover. Kontakt oss på e-post for passordforespørsel.

Last ned dokumenter 

Prognose for innværende år er tilgjengelig i Excel, de kommende år med utvidet detaljeringsnivå i PDF – begge filene er passord-beskyttet. Tilgang gis til alle jernbaneforetak og øvrige ved legitime behov.

Opprinnelsesgarantier for fornybar kraft

NOR kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende hele Bane NORs og togselskapenes fysiske kraftforbruk til togfremføring i Norge. Dette gir en garanti for at kraftvolumet tilsvarende årsforbruket av elektrisk energi blir produsert som ved norske vannkraftverk. 

Spørsmål og svar om opprinnelsesgarantier

Energimåling

Bane NOR, det svenske Trafikverket og danske Banedanmark har felles rammeavtale for innkjøp av energimålere til bruk i tog.

Network Statement

Network Statement er nettveiledningen til Bane NOR. Den sørger for at alle operatører på jernbanenettet får samme informasjon om infrastrukturen i Norge. 

Kontaktpersoner

Johnny Glærum

Fagansvarlig Kraftmarked og Finansiell energihandel

;