Snart høring av plan for dobbeltspor

I høst skal kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø legges ut på offentlig høring. Målet er å få vedtatt planen våren 2024.

  • Sørlandsbanen
  • Rogaland
  • Utbygging mellom Sandnes og Nærbø
  • Nyhet
  • Planprosjekt
Illustrasjon som viser hvordan Bryne stasjon kan se ut etter ombygging.

Denne illustrasjonen viser hvordan Bryne stasjon kan se ut etter ombygging. Foto: Bane NOR/Multiconsult

- Nå nærmer vi oss slutten på et omfattende stykke planarbeid, sier prosjektsjef i Bane NOR Erik Pascal Johansen.
- Vi har gjort en grundig vurdering av hvilke konsekvenser et dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø vil ha, og vurdert flere alternative traseer. Nå er vi endelig klare til å sende planen til politisk behandling, offentlig høring og så vedtak.

Hensikten med kommunedelplanen er å velge det beste alternativet for hvor den nye jernbanen skal gå. Når planen blir vedtatt, så er det med bare én korridor, og de andre alternativene som er utredet vil bli lagt bort. Det er gjort vurderinger av en rekke ting, blant annet kostnad, arealbeslag og jordvern, trafikale hensyn og støy. 

- Dette er viktig for både de berørte kommunene og for grunneiere, sier Johansen.
- Når vi har valgt en trase, så betyr det at vi vet hvilke områder som må bevares for jernbaneformål, og hvilke som kan frigjøres til annen utvikling. Økt kapasitet for togtrafikk på Jærbanen er av stor betydning for tettsteds- og knutepunktutvikling sør for Sandnes.

Gjør din stemme hørt

I disse dager blir Bane NORs forslag til kommunedelplan sendt til de berørte kommunene; Sandnes, Klepp, Time og Hå. Sandnes kommune skal så saksbehandle planforslaget, før det går til politisk behandling. Deretter vil det bli lagt ut på offentlig høring og ettersyn i september. Et vedtak vil antagelig komme på vårparten 2024.

Når planen skal legges ut på høring, så vil det bli annonsert i pressen, og på Bane NOR og kommunenes nettsteder. Det vil også bli gjennomført et åpent møte og åpne kontordager i forbindelse med høringen.

- Vi har hatt en god dialog med de berørte kommunene gjennom arbeidet med kommunedelplanen, sier Johansen.
- Nå skal vi ha en god høring, og så er det opp til politikerne å vurdere planen.

Bane NOR ønsker at alle som har innspill til planen skal si sin mening, selv om de ikke føler at de er direkte berørt. Det kan være for eksempel naboer, skoler, velforeninger, organisasjoner eller privatpersoner.

- Jeg vil oppfordre alle som har en mening om prosjektet om å benytte seg av sin rett til å komme med innspill, sier prosjektsjefen.
- Alle innspillene vil bli vurdert og eventuelt tatt med videre i prosessen.