Bane NORs kommentar til «Åpent brev til viktige aktører for IC bane gjennom Østfold»

Bane NOR ønsker med dette å komme med noen kommentarer til Bedre Byutvikling Moss' (BBM) innlegg i Moss Avis 2. november.

Publisert: 7. november 2017 klokken 15:37

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 12:30

Det legges i innlegget stor vekt på en argumentasjon rundt byutvikling i Moss, og de ulike aktørens muligheter.  Bane NOR ønsker å understreke at valg av trasé gjennom Moss overhodet ikke baserer seg på hvilke muligheter som ligger for de ulike aktørene, men Stortingets pålegg om at stasjoner på IC strekninger skal legges i sentrum og legge til rette for knutepunktutvikling.  Diskusjonen om at knutepunktutviklingen blir bedre på Myra enn valgt løsning ønsker Bane NOR ikke å gå nærmere inn i. 

Bane NOR har lest rapporten fra Norsk Bane og er nok noe overrasket over de konklusjonene som BBM trekker ut av denne.  Underlaget for rapporten er basert på et meget tynt grunnlag, noe som gjør det vanskelig å se på dette som et reelt alternativ.  Det er tre hovedpunkter vi ønsker å ta opp her og det gjelder kostnader/fremdrift og anleggskonsekvenser.

Kostnader

I den viste tabellen har BBM satt kostnaden for vedtatt trasé til 9,2 milliarder kroner.  Dette er den totale kostnadsrammen som er anbefalt av de eksterne konsulentene som har gjennomført kvalitetssikringen etter finansdepartementets retningslinjer.  I dette tallet ligger alle påløpte kostnader pluss byggherrekostnader, grunnerverv, arkeologiske utgravinger, prosjektering, bygging og usikkerheter og marginer etter gjennomførte usikkerhetsanalyser.  Tallet til BBM på 5,6 milliarder kroner er kun et overslag med en feilmargin på +/- 40%, dette er det som kalles utredning. Erfaringsmessig vil disse tallene stige når man begynner å finne ut av grunnforholdene og løsninger for de vanskelige anleggstekniske løsninger som en har i dette tilfellet.  Til informasjon lå Bane NOR sitt estimat på 6 milliarder kroner på dette stadiet. Dessuten inneholder ikke BBM sine tall de kostnadene som allerede har påløpt i prosjektet, som er 666 millioner per 1. november., og de kostnadene som eventuelt vil påløpe for å stoppe de pågående arbeidene.

BBMs alternativ vil mest sannsynlig kreve ny kommunedelplan med Konsekvensutredning samt ny reguleringsplan med høringsrunder (som erfaringsmessig trekker ut i tid) for både Moss og Rygge kommune. Dette estimeres til minimum 3-4 år og 300 millioner.  Som igjen betyr byggestart tidligst i 2023/2024 når en også tar med tid for anskaffelser.

Anleggskonsekvenser

En stasjon på Myra vil måtte bygges i etapper i et meget trangt område med RV19 og Vansjø tett på.  I tillegg er det foreslått å sprenge en 20-30 meter bred og 10-15 meter dyp renne på tvers av Mosseelva for deretter bygge en betongkulvert for nordre del av stasjonsområdet.  Det dukker her opp en miljøproblematikk som ingen ennå har diskutert.  Norsk Bane sin rapport sier følgende: ‘Ved det valgte nivået for spora vil toppen av en betongtunnel ligge om lag 2,5 meter under vannspeilet til elva. Det vil være tilstrekkelig, også for et lag med bunnsedimenter, slik at dyrelivet i elva ikke blir skadelidende, i hvert fall etter avsluttet anleggsarbeid.’  Anleggsteknisk er dette heller ingen enkel operasjon.’

Sørover går løsningsforslaget i en betongkulvert i Vansjø ved Ørebukta, noe som gir store usikkerheter i forhold til tillatelser og anleggsgjennomføring.  I tillegg forutsetter løsningen at E6 må flyttes på en lengere strekning sør for Årvollkrysset. Det er her mange uløste anleggstekniske problemområder som må løses før man er i stand til å kunne gjøre et kostnadsestimat og et fremdriftsestimat som kan sammenlignes med det som er gjort på vedtatt trasé.

Løsningen forutsetter også at det gamle jernbanesporet fra Moss Havn til Dilling blir beholdt, dette gjør at landbruksarealer ikke blir tilbakeført og netto beslaglagt landbruksarealer vi bli større i BBM sitt forslag enn vedtatt løsning.  I tillegg vil en avkjøringsløsning på Dilling kreve plass og gi en jernbaneteknisk dårlig løsning på samme måte som den kritikken som kommer frem i rapporten for den vedtatte løsningen.

Forøvrig ønsker Bane NOR å påpeke at BBM har satt i tabellen at 220 eiendommer skal rives, mens de riktige tallene er at det i Moss kommune skal innløses ca. 117 eiendommer (gnr/bnr eller gnr/bnr/snr), fordelt på næring, tomter, boliger og øvrig. Hvor mye som fordeler seg på næring/bolig er ikke nøyaktig tallfestet, da flere eiendommer har kombinert bruk. Det anslås at det er ca. 97 stk boliger/seksjoner som innløses (inkl. utleieboliger).  

Rapporten til BBM later til å love løsninger som er enklere, billigere og raskere, uten å gi nevneverdig grunnlag for dette. Vi i Bane NOR mener at det å bygge en jernbane gjennom Moss by er høyst utfordrende og kostnadskrevende, uansett traséforslag.  Vi kan ikke se at det kommer frem ny informasjon som svekker det alternativet som er vedtatt, snarere tvert imot.  Og det er ingenting her som tilsier at vi bør gå til politisk ledelse og be om nye rammebetingelser.

Jarle Rasmussen, prosjektsjef Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 7. november 2017 klokken 15:37

Oppdatert: 7. mars 2023 klokken 12:30