Reguleringsplanen vedtatt i Moss

Mandag 14. november sa et klart flertall i bystyret i Moss ja til utbygging av dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad. Likevel er oppstart forberedende arbeider er utsatt.

Vedtaket i bystyret i Moss innebærer at trasévalget for dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad er endelig fastsatt, og at vi nå vet hvor stasjonen skal ligge. 25 år med tautrekking og politisk tvekamp er over.

Oppstart med forberedende arbeider var planlagt tidlig i 2017, men reguleringsplanen ble imidlertid vedtatt med en rekkefølgebestemmelse som sier: "Før det settes i gang tiltak som berører Moss Havns arealer skal opprettholdelse av Moss Havns kapasitet være sikret". 

Jernbaneverket har fremmet innsigelse til en rekkefølgebestemmelse om berørte arealer ved Moss havn. Saken fører til at forberedende arbeider i Moss må utsettes til høsten 2017.