Hva er en reguleringsplan?

En reguleringsplan er en plan for utforming og bruk av grunn, bebyggelse og det ytre miljø innenfor et nærmere avgrenset område. Reguleringsplanen bygger på en tidligere vedtatt kommunedelplan, hvor det er fastsatt en korridor for traséen.

En vedtatt reguleringsplan er rettslig bindende for alle tiltak innenfor planområdet. Reguleringsplanen gir rettigheter til å utnytte arealene slik planen viser og adgang til å foreta en evt. ekspropriasjon.

Dette fastsettes bl.a. i reguleringsplanen

  • Byggegrenser og hvilke arealer som berøres av utbyggingen.
  • Hva de ulike arealdelene kan brukes til.
  • Utforming av ferdig anlegg.
  • Grenseverdier for støy og vibrasjoner fra ferdig anlegg, samt i anleggsperioden.

Jernbaneverket utarbeider forslag til reguleringsplan, som legges ut til offentlig ettersynslik at alle berørte kan komme med merknader til planen innen en gitt frist. Jernbaneverket gjennomgår og kommenterer alle innkomne merknader og gjør evt. tilpasninger i planen, før planen til slutt behandles politisk i kommunen og kommunestyret fatter endelig og bindende vedtak.