Nå starter vi med reguleringsplanarbeid

Mandag 28. november starter Jernbaneverket planarbeid for detaljregulering av dobbeltsporet jernbane og deponiområder mellom Nykirke og Barkåker.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Jernbaneverket oppstart av planarbeid for detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder i kommunene Horten, Tønsberg og Re.

Samtidig legges forslag til planprogram for deponiområdene ut til offentlig ettersyn og høring i medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9.

Kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker ble vedtatt i oktober 2016. Planområdet for detaljreguleringen tilsvarer i hovedsak området som er båndlagt i kommunedelplanen; korridor 3 Skoppum Vest, se vedlagte illustrasjon.

Planområdet strekker seg fra Tangentunnelen/Nykirke kryssingsspor i nord til Barkåker i sør, parallelt med E18. Jernbanetraseen vil være en kombinasjon av dagstrekninger og tunnel. Ny jernbanestasjon planlegges rett sør for rv. 19 ved Viulsrød. 

Formålet med planen er å regulere arealer til jernbaneanlegget og tilhørende deponiområder, samt riggområder og anleggsatkomster. Reguleringsplanen skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak.

Planen skal ivareta både anleggsfasen og en framtidig permanent situasjon, samt bruk av eksisterende bane.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 17-3 og 17-4, kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om mulig utbyggingsavtale.

Detaljreguleringen vil føre til endringer av andre planer, oversikt over hvilke planer som kan berøres finner du her: 
Eksisterende og igangsatte planer som kan berøres av planarbeidet

Deponier
Deponiområdene, markert med skravur, skal konsekvensutredes. Forslaget til planprogram fastlegger utredningsalternativer og utredningstema samt opplegg for medvirkning. Alternativ bruk av overskuddsmassene skal vurderes i planprosessen.

Plandokumenter deponier
Forslag til planprogram deponier 
Vurdering av mulige deponier

Forslag tilplanprogram er også tilgjengelig på kommunenes nettsider:
Horten kommunes nettsider: https://www.horten.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/ (åpnes i ny fane)  
Papirversjon tilgjengelig på Horten rådhus og Horten bibliotek

Tønsberg kommunes nettsider: https://www.tonsberg.kommune.no/cms/cms.nsf/pages/aktuelle-arealplaner (åpnes i ny fane)

Re kommunes nettsider: http://www.holmestrand.kommune.no/tjenester/teknisk-plan-og-bygg/arealplan/arealplaner-re/ (åpnes i ny fane)

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 13. januar 2017 til enten:

•          postmottak@jbv.no
•          Jernbaneverket Fellestjenester, Postboks 4350, 2308 Hamar

En kopi av merknaden sendes til enten:

•          postmottak@horten.kommune.no
•          Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten
•          Horten kommunes kartportal

Merknader merkes med Dobbeltspor Nykirke-Barkåker og planId. 

PlanId 0701 00401, i Horten kommune
PlanId 0704 20160146, i Tønsberg kommune
PlanId 0716 20160037, i Re kommune

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til:

Jernbaneverket Utbyggingsprosjekter Vest, v/ Torbjørn Landmark
torbjorn.landmark@jbv.no eller uhn@jbv.no 

Jernbaneverket inviterer til informasjonsmøte 6. desember 2016 kl. 18.00 på Campus Vestfold (Bakkenteigen), auditorium Larvik.