Endring i NEK 400 og NEK 399

Det skjer mye spennende innen elektrofaget. Normer er avgjørende for standardiserte krav og dermed forutsigbarhet for prosjekterende, utførende og anleggseiere. NEK 400 og 399 forelå i nye utgaver 1.7.2018.


Nytt anlegg - Kabel verken avsluttet forskriftsmessig eller betryggende festet   FOTO: Bane NOR

Denne artikkelen omhandler noen av de nye kravene som kan tenkes å ha spesiell betydning for elektriske installasjoner i jernbaneanlegg.  

NEK 400:2018

Kravene i avsnitt 411.3.2.2 (utkobling ved jordfeil) er utvidet til å omfatte forbrukerkurser til stikkontakter til og med 63 A og forbrukerkurser til fast tilkoblet utstyr til og med 32 A.

Branner forårsaket av elektriske installasjoner er ofte initiert av parallell- eller serielysbue. Avsnitt 421.7 og Tillegg 42A omhandler vern (AFDD - Arc Fault Detection Device) for deteksjon av lysbuefeil forårsaket av isolasjonsfeil eller svikt i sammenkoblinger. Slike feil detekteres hverken av strømstyrt jordfeilvern eller overstrømsvern. Foreløpig er AFDD kun anbefalt i områder med brennbare omgivelser og med sovende personer. Men, det kan like fullt være relevant i driftskritiske installasjoner i jernbaneanlegg. For eksempel i teleanlegg, signalanlegg, tog- og driftsledersentraler og stasjoner med vanskelige rømningsforhold.

I avsnitt 425 er kravet til utkobling ved kortslutning kraftig innskjerpet. Hovedregelen er nå at enhver kortslutning skal kobles ut innen 5 sekunder, noe som kan være en utfordring ved små tverrsnitt og utstrakt ledningssystem.

Avsnitt 524 angir at dimensjonerende strøm ikke bør overstige 80 % av ledningssystemets strømføringsevne.

Avsnitt 527 - Valg og montasje for å hindre brannspredning. EU-kravene i Construction Products Regulation (CPR) er implementert i normen. CPR-klassifisering av kabler og ledninger skal framgå av produsentenes datablad. De mest aktuelle CPR-klasser er:

  • Eca, som omfatter PVC-isolerte ledninger og kabler. (PN, RK, PFXP, PFSP o.l.)
  • Dca-s2d2a2, som omfatter det som tidligere ble benevnt halogenfrie kabler. (IFLI, IX, IFXI, IFSI o.l.)

Avslutningsvis vil jeg nevne at NEK 400:2018 på en god måte omhandler samfunnets behov for bruk av alternative energikilder ved at følgende delnormer er endret:

  • 551 Strømforsyningsenheter
  • 712 Solcellesystemer
  • 722 Forsyning av elektriske kjøretøy
  • 806 Batteriinstallasjoner

Delnormene må i større grad enn tidligere sees i sammenheng. Eksempel: En elektrisk installasjon har solcelleanlegg og ladeuttak for el-bil. Ikke bare solcelleanlegget, men også bilen, kan levere strøm tilbake til anlegget. Det igjen kan utløse behov lokal lagring av levert energi – og til det behøves batterianlegg.  

NEK 399:2018

Normen omhandler tilknytning av alle installasjoner til et offentlig nett, og beskriver tre metoder for tilknytning; Metode A, B og C, avhengig av installasjonens overbelastningsvern.