Kan du få kompensasjon for påkjørte husdyr?

Det skjer dessverre påkjørsler av husdyr på jernbanen. Sammen med våre naboer har vi et felles ønske om at dyr ikke skal bli påkjørt, og at husdyra skal kunne beite side om side med togtrafikken.

Kompensasjonsordning for påkjørsel av husdyr

Bane NOR har en ordning som innebærer at det kan utbetales kompensasjon for påkjørte dyr ut fra rimelighetshensyn. For å få utbetalt kompensasjon etter ordningen, er det en forutsetning at Bane NOR har gjerdet på stedet.

Bane NOR kompenserer normalt ikke påkjørte husdyr som hester, storfe m.m., som gjerdene ikke er dimensjonert for. Vi minner ellers om at husdyreierne har et selvstendig og juridisk ansvar for å ta vare på dyrene sine.

Det følger av Jernbaneloven* og Beitelova** at husdyr ikke skal oppholde seg på jernbanens grunn som ikke er ment for publikum, og at dyreeiere i nærheten av jernbanen, alltid må sørge for at dyrene er forsvarlig tjoret eller inngjerdet.

Handlingsplan for dyrepåkjørsler

Bane NOR har en egen handlingsplan for husdyrpåkjørsler. Handlingsplanen som omhandler ulike tiltak for å unngå påkjørsler av husdyr, tamrein og vilt, og skal etter planen revideres høsten 2022.

Søknadsskjema

   
Last ned og fyll ut 
Søknad om kompensasjon for tap ved påkjørsel av husdyr
Søknad om kompensasjon for tap ved påkjørsel av tamrein

   

Send søknaden til:

   
På e-post:
 postmottak@banenor.no

   
eller i brevpost til:

Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 Hamar

Behandlingstid

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at normal saksbehandlingstid er ca. to måneder fra vi mottar en dokumentert søknad til vedtak er fattet.

   

Spørsmål om kompensasjonsordningen

Kontakt oss på e-post: skadesaker@banenor.no

*Jernbaneloven, Lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. 

**Beitelova, Lov av 16. juni 1961 om ymse beitespørsmål