Natt- og helgearbeid ved Lillehammer stasjon

Bane NOR har ansvaret for vedlikehold og modernisering av Dovrebanen. I den forbindelse vil det i perioden 2. – 11. september foregå utskifting av sporveksler ved Lillehammer stasjon.

  • Nabovarsel
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Dovrebanen
  • Innlandet
Stasjon med arbeidsmaskin

Illustrasjonsbilde fra Lillehammer stasjon. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

Arbeidet utføres av Mesta AS på oppdrag fra Bane NOR, og det vil blant annet bli benyttet skinne-/veigående spesialmaskiner med påmontert utstyr for utskifting av sporveksler. Arbeidet vil foregå i tidsrommet mellom lørdag 2.9. kl. 07.00 og mandag 11.9 kl. 07.00, og vil innebære noe støy og uvante lyder.

Vi beklager eventuelle ulemper som følge av støy, men understreker at det generelle støynivået vil være relativt moderat og at vi ikke forventer at arbeidet vil medføre støy som overstiger de anbefalte grenseverdiene som er angitt i Miljødirektoratets retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet (T-1442). I tillegg så benyttes ikke maskiner kontinuerlig, noe som gjør at periodene med støy uansett trolig vil oppleves som relativt kortvarige og forbigående.

Mens arbeidet pågår, er Dovrebanen i perioden lørdag 2.9. kl. 07:00 til mandag 4.9. kl. 02:40 helt stengt for ordinær togtrafikk på strekningen. For nærmere informasjon om alternativ transport, se togselskapenes hjemmesider.

I perioden 4.9. kl. 02:40 til 11.9 kl. 07.00 utføres det også anleggsarbeid om natten. For nærmere informasjon om rutetider i denne perioden, se togselskapenes hjemmesider.

Hvorfor skifter vi sporveksler?

Noen av sporvekslene ved Lillehammer stasjon er gamle og utslitte, og må derfor byttes ut. Nye sporveksler bidrar til økt stabilitet og sikrere togfremføring. Begge deler bidrar til noe redusert støy fra tog som passerer.

Hvorfor nattarbeid?

Ved arbeid på eller i nærheten av jernbanespor, er det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker nødvendig med full stans i den ordinære togtrafikken. Gjennom å utføre nødvendig modernisering og forebyggende vedlikehold i perioder av døgnet med liten eller ingen trafikk bidrar vi til å sikre at færrest mulig av togselskapenes kunder blir berørt.

Behov for mer informasjon?

Dersom du ønsker eller har behov for mer informasjon om arbeidet som skal utføres, kan du kontakte vårt kundesenter på E-post kundesenter@banenor.no eller telefon 477 70 098.