Ole nær sporet

Ole og familien bor sentralt i Oslo, nær flere av Norges viktigste knutepunkt. Utvikling av flere bomiljøer der mange kan jobbe og bo i nærheten av toget, kan bety mye for framtiden til Ole og hans generasjon.

Foto: Aksel Jermstad

 

For Ole er kanskje ikke førerkort det han drømmer mest om når han blir eldre. Undersøkelser viser at stadig færre unge tror de vil trenge bil. De ønsker i større grad enn tidligere å reise kollektivt og bo i by. Derfor må vi ta de unges ønsker på alvor og sørge for at folk kan leve gode liv nær gode løsninger for kollektivtransport. Ikke minst fordi disse bomiljøene også bidrar til å kutte våre klimagassutslipp.

 

 

Effektive knutepunkt lar folk bo der de vil og jobbe der de må. Målet er å sikre sømløse togreiser og utvikle et godt servicetilbud som også reduserer behovet for bil i nærmiljøet.

 

I Bane NOR er vårt viktigste miljøbidrag å utvikle bærekraftige knutepunkt og bidra til at flere velger tog som miljøriktig transportform. Da er det også svært motiverende at vi samtidig bidrar positivt til å nå flere av FNs bærekraftmål.

– Bjørvika i Oslo er et godt eksempel på hvordan knutepunkt sparer miljøet, forteller Jon-Erik Lunøe, leder for Bane NOR Eiendom.

 

Foto: Hilde Lillejord - Bane NOR

 

– Her er det nå etablert 12.500 arbeidsplasser, i tillegg til boliger, butikker og spisesteder. Det er svært få parkeringsplasser for bil. Denne lokaliseringen sentralt ved Oslo S sparer miljøet for 110.000 kjørte kilometer per dag, sammenliknet med om arbeidsplassene var spredt rundt i byen. Tallet er basert på en analyse gjort av Transportøkonomisk institutt i 2014, framskrevet til dagens bilpark. Dette tilsvarer 15 tonn lavere CO2-utslipp hver dag, eller 60.000 flyreiser t/r Oslo–Bergen hvert år. Dette er store tall som kan ha stor betydning for Oles fremtid.

Se administrerende direktør i Bane NOR Eiendom AS, Jon-Erik Lunøe forklare hvorfor gode knutepunkt er viktig for at flere kan ta mer tog.

 

Jernbanens miljøfortrinn

  • Jernbanen er den overlegent mest effektive transportformen

  • Veier tar opp 38 % bebygd areal – boliger 23 %. Jernbanen kun 3 %

  • Jernbanen kan frakte 25000 personer pr. time. Veibasert transport kan kun frakte 1600 pr. time

  • Oslo S, bussterminalen og Jernbanetorget, sparer Oslo for 6.250 bilturer og 110.000 kjøretøykilometer i døgnet

 

Klima, sommerfugler og insekter

Også EU legger vekt på at byene må planlegges for redusert biltrafikk. De jobber målrettet for å omforme dagens transportsystemer. Et nøkkelmål er å fjerne trafikken med konvensjonelle biler fra byene og oppnå karbonfri bevegelighet i store bysentra innen 2030. Dette innebærer å flytte de reisende fra vei til jernbane og annen offentlig transport. Når Bane NOR hele tiden jobber for at flere kan ta mer tog, bidrar vi i samme retning.

Ole og familien hans er glad i friluftsliv. Som ivrige fluefiskere er de også opptatt av insektarter og hvordan de kan imitere akkurat det fisken spiser, ytterst på snøret.  De binder egne fluer og bruker tid på lære seg de ulike artene som finnes rundt vannene de fisker i. Ole synes derfor det er litt trist at det hele tiden blir færre arter i naturen. 

Forskning viser at arter dør ut i økende antall globalt. EUs klimapanel hevder at menneskelig påvirkning i dag truer over 1 million arter internasjonalt. Dessuten påpeker mange forskere at en stadig større arealbruk, ved utbygging og utvinning av naturressurser, har større miljøpåvirkning enn økt CO2-utslipp. – Det er her jernbanen og Bane NOR kan bidra, understreker Jon-Erik Lunøe. Effektiv knutepunktutvikling, der vi fortetter der det allerede er bygd fra før, gjør at vi slipper å legge beslag på nye naturarealer.

Ta vare på fremtidens matfat

 En annen miljøgevinst av å utvikle knutepunkt er at det bidrar til å bevare dyrkbar jord. Dermed kan god arealutnyttelse bygget rundt jernbanen og effektive knutepunkt også få betydning for maten Ole skal leve av i fremtiden

«Det blir viktigere enn noen gang å ikke ta mer av areal som kan komme Ole og fremtidige generasjoner til gode»

Jon-Erik Lunøe, Administrerende direktør i Bane NOR Eiendom

Bygninger og veier spiser av matfatet vårt. Hvert år forsvinner 15 km2 dyrkbar jord og en knapp ressurs blir borte for alltid. – Da er det viktig å tenke på at jernbanen og effektive knutepunkt beslaglegger mye mindre areal enn veier og spredt boligbygging, kommenterer Lunøe.

– Av det bebygde arealet her i landet tar veier opp 38 prosent, boliger 23 prosent, mens jernbanen kun legger beslag på 3 prosent. Kvadrat for kvadrat bruker leiligheter ved knutepunkt typisk en åttendedel av tomtearealet i forhold til småhus og eneboliger i mer grisgrendte strøk. Det blir viktigere enn noen gang å ikke ta mer areal som Ole og framtidige generasjoner vil trenge. Å utnytte hele jernbanenes potensial er derfor viktig for framtiden på veldig mange måter, avslutter eiendomssjefen i Bane NOR.

Banepodden

Banepodden

Hør hva vi gjør for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast

Jente som ikke ville vente

I dag er Amirah fem år. I 2030 vil hun være 14. Innen da har Norge forpliktet seg til å halvere sine klimautslipp. Toget kan ta oss raskere mot dette målet.

For at flere kan ta mer tog

I Bane NOR jobber vi hver eneste dag for at flere kan ta mer tog. Alt for å gjøre jernbanen og knutepunkt til en stadig viktigere del av det moderne Norge.

Din togreise er viktigere, og riktigere, enn du tror!

Ja, tog er miljøvennlig. Men visste du at Bane NOR også ivaretar bærekraft på andre områder? Her kan du lese hvordan.

Europa ser til Bane NOR for en bærekraftig utvikling

Bane NOR ligger helt i front med en bærekraftig teknologi på jernbanen i Europa. Her kan du lese hvordan.

Gods på bane – fra trailer til tog

For å nå klimamålene, må gods flyttes fra vei til bane. Les hvordan vi jobber for å nå klimamålene i Parisavtalen.