For at flere kan ta mer tog

I Bane NOR jobber vi hver eneste dag for at flere kan ta mer tog. Alt for å gjøre jernbanen og knutepunkt til en stadig viktigere del av det moderne Norge.

Stadig flere velger toget. Siden 2013 har antall togreiser i året økt med over 20 prosent, det vil si med mer enn 15 millioner reiser. Bare fra Oslo S går det nå 100 flere avganger i døgnet enn i 2013.

InterCity-satsingen gjør at kapasiteten til og fra de viktigste byene på Østlandet har økt kraftig. Et utbygd InterCity-nett vil gi mindre belastning på veiene og en reduksjon i CO2-utslipp på 45.000 tonn per år.  

…men det finnes et enda større potensial i jernbanen. Derfor er Bane NORs viktigste oppgave å hele tiden forbedre og modernisere for at enda flere kan ta tog.

Dette er et resultat av en viktig satsing på jernbanen gjennom flere år, men det finnes et enda større potensial i jernbanen. Derfor er Bane NORs viktigste oppgave å hele tiden forbedre og modernisere for at enda flere kan ta tog.

Et eksempel er at en rekke strekninger nylig har fått nye dobbeltspor og krysningsstrekninger. Resultatet er økt kapasitet, raskere reiser og mer effektiv trafikkavvikling.  

Hanne Disch Kihle jobber med utbygging av jernbanenettet for å utvide kapasiteten i jernbanenettet slik at flere kan ta mer tog.

Trond Arve Killingdalen jobber med prosjekter tilknyttet infrastruktur og vedlikehold av jernbanenettet for raskere og mer punktlige tog.

Karen Ranestad jobber med sikkerhetsvurdering i Bane NOR og skal bidra til økt sikkerhet og mer pålitelige tog. 

Snart åpner også Follobanen, som vil frakte folk fra Ski til Oslo på 11 minutter. Samtidig vil det digitale signalsystemet ERTMS, som nå skal om bord i alle tog som ruller i Norge, gjøre togene mer punktlige.

Det betyr færre forsinkelser, bedre planlegging av vedlikehold og reparasjon, samt internett og wifi på mange nye tog. Dessuten utvikler Bane NOR Eiendom flere moderne knutepunkt slik at enda flere mennesker kan bo og jobbe nær jernbanen. 

 

Dagens innsats gir bedre fremtid 

Gorm Frimannslund, Konsernsjef i Bane NOR

Det er fantastisk å se den kraftige passasjerveksten vi opplevde frem til koronautbruddet, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Ingenting gleder oss mer i Bane NOR enn at flere og flere velger tog. Det viser at satsingen på jernbane gir resultater. Samtidig stiller dette økende krav til vårt arbeid. Vi må klare å håndtere mange flere tog og passasjerer i en presset infrastruktur, og vi må gjøre det samtidig som vi oppgraderer eksisterende og bygger ut ny jernbane, understreker Frimannslund.  

Mer tog for fremtiden

  • Mer tog. Mindre bil: Målet er at 1400 personturer i døgnet skal vekk fra veiene 

  • Mer tog mellom de store byene: Utbygging av InterCity-strekninger vil gi 4 avganger i timen fra Fredrikstad og Tønsberg. 

  • Mer tog på dobbeltspor: InterCity utbyggingen reduserer reisetiden mellom Oslo og Hamar til 55 minut­ter.  

  • Mer raske tog: Jernbaneverket foreslår en modernisering av jernbanen som gir hastigheter opp mot 250 km/t på viktige strekninger. 

  • Mer godstog: På Dovrebanen legges det opp til 20 godstog i timen i hver retning.   

  • Mer digitaliserte tog: Totalt skal 4200 km jernbane digitaliseres innen 2034. 

  • Mer tog: Mindre utslipp: InterCity satsingen gir en reduksjon i CO2­utslipp på 45 000 tonn per år 

Utbygging av bedre kollektivløsninger i byene har flere viktige, positive effekter. Det er naturligvis bra at flere reiser klimavennlig med tog. Nettopp fordi mer tog gir mindre utslipp. Samtidig bidrar det til mer miljøvennlige og attraktive byer.

Dette har transportforskerne dokumentert gjennom mange år. Når stasjonene ligger sentralt i byene, bidrar det til mindre biltrafikk og mer miljøvennlig fortetting, som igjen styrker byutviklingen.

Fortettingen skjer fordi gode kollektivknutepunkt ofte fører til framvekst av arbeidsplasser, handel og boliger nær stasjonen. Dermed kan flere gå og sykle mellom jobben, hjemmet og togstasjonen. Derfor gjør en moderne jernbane at folk kan bo der de vil og jobbe der de må.  

 

Vi må hele tiden forbedre oss 

Det skjer mye i Bane NOR om dagen. Og det skal skje mye også framover, forteller Gorm Frimannslund.

For vår viktigste jobb er å stadig å forbedre oss; effektivisere, profesjonalisere og modernisere. Dette jobber vi mye med, og det skal gjøre oss til en drivkraft for at flere kan ta mer tog. Tog er bra for folk, og tog er bra for framtiden, slår konsernsjefen fast 

Tog er bra for folk, og tog er bra for framtiden

Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR

–  Derfor jobber våre over 3.000 ansatte hele tiden for at stadig flere kan ta mer tog. Mer presise tog. Mer nattog. Mer lokaltog. Mer tog over fjellene, mer tog i tuneller, mer weekend-tog og mer tog for tog. Alt for at tog skal alltid være en attraktiv løsning for deg. Og for samfunnet. 

Banepodden

Lytt til Banepodden

Hør hva vi gjør for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast

Jente som ikke vil vente

I dag er Amirah fem år. I 2030 vil hun være 14. Innen da har Norge forpliktet seg til å halvere sine klimautslipp. Toget kan ta oss raskere mot dette målet.

Ole nær sporet

Utvikling av flere bomiljøer der mange kan jobbe og bo i nærheten av toget, kan bety mye for framtiden til Ole og hans generasjon.

Din togreise er viktigere, og riktigere, enn du tror!

Ja, tog er miljøvennlig. Men visste du at Bane NOR også ivaretar bærekraft på andre områder? Her kan du lese hvordan.

Europa ser til Bane NOR for en bærekraftig utvikling

Bane NOR ligger helt i front med en bærekraftig teknologi på jernbanen i Europa. Her kan du lese hvordan.

Gods på bane – fra trailer til tog

For å nå klimamålene, må gods flyttes fra vei til bane. Les hvordan vi jobber for å nå klimamålene i Parisavtalen.