Jente som ikke vil vente

I dag er Amirah fem år. I 2030 vil hun være 14. Innen da har Norge forpliktet seg til å halvere sine klimautslipp. Toget kan ta oss raskere mot dette målet.

Foto: Aksel Jermstad

 

 

Valgene vi tar i dag har stor betydning for klimaet og miljøet som våre barn skal arve.  Velger vi å frakte mer mennesker og gods på bane, kan vi redusere fotavtrykket vårt betraktelig og gi Amirah og hennes generasjon en tryggere framtid.

Jernbanetransport står i dag for bare 0,1 prosent av de nasjonale klimautslippene. Samtidig kan jernbanen vise til en svært effektiv energi- og arealbruk per transportert enhet sammenliknet med andre transportmidler. Mer tog bidrar dermed også til å bevare natur, dyrket mark og artsmangfold. Ressurser som vi plikter å ta vare på for dem som kommer etter oss.

 

 

 

Skinnebasert transport er veldig arealeffektivt i forhold til vei. Biltrafikk krever unødvendig mye plass i forhold til kapasitet – både fordi hvert kjøretøy krever sin plass og fordi utnyttelsegraden gjerne er lav i rushtidene. Veier tar dessuten opp 38 % av bebygd areal.

Skinnebasert transport kan frakte omtrent 25.000 personer i timen, også i rushtiden. Skinner benytter kun 3 % av det samme arealet som bilvei. 
Slik bidrar toget også til å bevare artsmangfoldet, grøntarealer og dyrkbar jord.

 

 

Veldokumentert miljøgevinst

Miljøgevinstene ved togreiser er godt dokumenterte. I Naturvernforbundet ønsker de at dette potensialet blir utnyttet i mye større grad.

– Toget bruker veldig lite energi sammenlignet med andre transportmiddel, forteller Holger Schlaupitz, som er fagsjef i Naturvernforbundet.

– Mindre bilbruk gir mindre klimagassutslipp, mindre svevestøv og mindre behov for areal til bilvei. Derfor er jeg er veldig opptatt av at jernbaneutbygging må komme som erstatning for, og ikke være et tillegg til motorveibygging på samme strekning. I tillegg må vi få på plass flere togavganger og gjøre jernbanesystemet mer konkurransedyktig også i konkurranse med fly.

Se fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz fortelle om jernbanens miljøgevinst.

 

I Bane NOR er vi klar over hva som skal til for å lykkes med å halvere klimautslippene innen 2030. Det viktigste bidraget fra vår side er å hele tiden jobbe for å modernisere og forbedre for å gjøre jernbanen til et stadig mer attraktivt transportalternativ.

– Skal vi lykkes med å videreutvikle jernbanens klima- og miljøfortrinn, må vi forbedre punktlighet og forutsigbarhet for de reisende, forteller Gry Dahl, som leder klima- og miljøarbeidet i Bane NOR.

– Samtidig skal vi jobbe aktivt med å styrke knutepunkter for å gi flere muligheter til å bo og jobbe i nærheten til toget, og sørge for at flere får en sømløs reise i hverdagen. Bane NOR skal alltid være en drivkraft for at flere kan ta mer tog. Da vil miljøgevinsten komme som et naturlig resultat, hevder Gry Dahl.

Bidrag til FNs bærekraftsmål

  • Innovasjon og infrastruktur: Jernbanens teknologiske utvikling synliggjøres gjennom en stadig mer  energieffektiv infrastruktur.

  • Bærekraftige byer og samfunn: Økt transport på jernbane gir mindre lokal miljøbelastning og frigjør mer areal til andre brukervennlige formål.

  • Ansvarlig forbruk og produksjon: Mer energi- og klimavennlig transport virker direkte inn på ansvarlig forbruk og produksjon gjennom å bruke mindre ressurser per transportert mengde.

  • Stoppe klimaendringene: Jernbanen er en nullutslippløsning (lokalt) og bidrar direkte til oppfyllelse av nasjonale klimamål. Økt energieffektivitet bidrar direkte til globale klimamål.

  • Samarbeid for å nå målene: Knutepunktutvikling bidrar til lokalt og regionalt samarbeid for bærekraftige byer og samfunn, og til at jernbanen tar mer av trafikkøkningen.

 

Amirah heier på toget

Amirah er veldig glad i å leke i naturen i sitt nærområde på Lambertseter. Hun reiser ikke så mye med tog i hverdagen, men tar ofte toget når familien skal besøke slektninger i Lillestrøm og på Kongsvinger. På disse turene opplever de toget som et raskt alternativ til bilen. Toget gir også andre fordeler for en småbarnsfamilie, forteller moren til Amirah:

– Toget fra Oslo S til Lillestrøm tar litt over ni minutter, og rundt en time og et kvarter til Kongsvinger. Det er jo mye raskere enn med bil. Dessuten får vi en behagelig reise uten at noen trenger å bli bilsyke.   

Holger Schnauplitz i Naturvernforbundet er glad for å høre at familien ser verdien av å bytte ut bilen med tog på lengre reiser:

– Det er jo på de lengre reisene vi kan kutte mest i utslippene per person. Så turene til Kongsvinger bidrar absolutt inn i det store regnestykket. Vi vil jo at flere skal tenke oftere på tog som et reelt alternativ.

 

128 færre trailere på veien hvert døgn

I Naturvernforbundet ser de et stort potensial også når det gjelder godstrafikken.

Altfor mye gods som kunne vært fraktet på bane, blir fremdeles fraktet på vei

Holger Schlaupitz , Naturvernforbundet

– Altfor mye gods som kunne vært fraktet på bane, blir fremdeles fraktet på vei, mener Schlaupitz .

– Her må vi utnytte kapasiteten mye bedre fremover for å kutte i energiforbruk og klimagassutslipp.

Selv har Bane NOR et mål om at 128 trailere i døgnet erstattes med togtransport. Og på samme måte som i resten av jernbanesystemet kommer det nå nye løsninger som skal gjøre at vi kan transportere mye mer gods på bane i årene som kommer.

– Først og fremst utvikler vi godsterminalene slik at disse blir effektive. Her gjør vi store forbedringer på mange områder. Det handler om å sikre god logistikk på terminalene, om å få ned kostnadene for godsselskapene, bedre kapasiteten og øke punktligheten. Alt for å øke opplevelsen av at bane er det mest attraktive alternativet også her, avslutter Gry Dahl i Bane NOR.

Banepodden

Banepodden

Lær hva vi gjør for at flere kan ta mer tog

Lytt til podkast

Ole nær sporet

Utvikling av flere bomiljøer der mange kan jobbe og bo i nærheten av toget, kan bety mye for framtiden til Ole og hans generasjon.

For at flere kan ta mer tog

I Bane NOR jobber vi hver eneste dag for at flere kan ta mer tog slik blir jernbanen en stadig viktigere del av det moderne Norge.

Din togreise er viktigere, og riktigere, enn du tror!

Ja, tog er miljøvennlig. Men visste du at Bane NOR også ivaretar bærekraft på andre områder? Her kan du lese hvordan.

Europa ser til Bane NOR for en bærekraftig utvikling

Bane NOR ligger helt i front med en bærekraftig teknologi på jernbanen i Europa. Her kan du lese hvordan.

Gods på bane – fra trailer til tog

For å nå klimamålene, må gods flyttes fra vei til bane. Les hvordan vi jobber for å nå klimamålene i Parisavtalen.