Godkjenning av kjøretøy

---------------------------------------------------------------------------------------

MIDELERTIDIGE TILTAK IFM. KORONA EPIDEMI (20.03.2020):

Fornyelse av Teknisk kontrollfrist skal så langt mulig gjøres iht. normal rutine. Bane NORs saksbehandling av søknader om fornyelse utføres fremdeles som beskrevet nedenfor.

For BN materiellkort hvor det kreves innsending av egenerklæring (skjema A nedenfor) og utfylt / signert teknisk kontroll (skjema B nedenfor) gjelder følgende midlertidige ordning:

Dersom det bestilles teknisk kontroll som beskrevet nedenfor og leverandør av teknisk kontroll gir skriftlig tilbakemelding (f.eks. e-post) om at denne ikke kan utføres tidlig nok grunnet kapasitetsbrist forårsaket av innførte tiltak for å bekjempe Korona-epidemien kan denne tilbakemeldingen sammen med utfylt og signert egenerklæring (skjema A nedenfor) sendes postmottak. En vil da motta en automatisk tilbakemelding om at henvendelsen er mottatt av Bane NORs postmottak. For maskiner hvor nåværende TKF har utløpsdato i 2020 vil da tidligere mottatt utskrift av BN materiellkort med TKF utløpt i 2020 sammen med kopi av bestilt TKF og tilbakemelding fra leverandør av teknisk kontroll betraktes som gyldig teknisk kontroll i inntil 1 kalendermåned etter at nasjonale tiltak med restriksjoner på reising innenlands og begrensninger i møtevirksomhet / oppmøte på arbeidssted er avblåst.

For maskiner hvor Teknisk kontrollfrist er utløpt i 2019 eller tidligere kan det tas kontakt med Hawar Said for å avtale om videre bruk er mulig. Bane NOR vil da evt. sende ut ny utskrift av BN materiellkort med kortvarig forlenget Teknisk kontrollfrist.

For håndtraller hvor skjema C nedenfor benyttes eller RIV/TEN godsvogner hvor skjema D nedenfor benyttes for å søke om forlenget Teknisk kontrollfrist gjelder ingen særtiltak og søknad om forlenget Teknisk kontrollfrist skal sendes inn iht. vanlig rutine som beskrevet nedenfor.  

Bane NOR kan når som helst endre retningslinjer kunngjort her og endringer vil da tre i kraft snarest og senest 24 timer etter kunngjøring.

---------------------------------------------------------------------------------------

Alt skinnegående materiell som skal benyttes på det statlige jernbanenettet skal ha tillatelse til å tas i bruk. For nærmere veiledning om krav og framgangsmåte vises til Statens jernbanetilsyn.

Bistand fra Bane NOR i forbindelse med godkjenning av kjøretøy

Bane NOR kan fremdeles yte bistand i forbindelse med tillatelse til å ta i bruk skinnegående materiell, men henvendelse om slik bistand skal da komme fra Statens jernbanetilsyn eller utpekt organ Designated body (DeBo) for utredning av samsvar med nasjonale krav eller Notified Body (NoBo) for utredning av samsvar med felles europeiske krav. 

Kompatibilitet mellom kjøretøy og infrastruktur

Tidligere utstedte infrastrukturforvalter kompatibilitetserklæring for skinnegående materiell som skulle benyttes på sporanlegget. Denne ordningen er avviklet. Bane NOR oppdaterer foreløpig fremdeles tidligere utstedte kompatibilitetserklæringer / uttalelser om samspill med infrastruktur dersom ordlyden i disse setter bruksmessige begrensninger utover det som er nødvendige i forhold til nåværende strekningsvis infrastrukturstandard.  Dette gjelder kun bruksendring som er innenfor allerede gjeldende tillatelse for materiellet. 

Alle kan henvende seg til Bane NOR for å få informasjon om hvordan Bane NORs regelverk skal forstås og praksis tilknyttet håndheving av dette. 

Bane NOR kan etter søknad evt. dispensere fra tekniske krav til rullende materiell og bruksbetingelser for dette i eget regelverk så lenge bruken med innvilget dispensasjon fremdeles er i samsvar med tillatelse for materiellet.  Saksbehandlingstid vil være sterkt avhengig av hvorvidt det er nødvendig med testing, måling eller andre tiltak i infrastruktur.

Kontaktadresse: Postmottak eller Kjøretøyteknologi.

Søknad for spesialtransport og farlig gods: Spesialtransport.

Bruk av skinnegående rullende materiell med Bane NOR som ansvarlig

Skinnegående kjøretøy som benyttes med Bane NOR som ansvarlig, enten det gjelder egne kjøretøy eller innleide maskiner som benyttes i forbindelse med oppdrag for Bane NOR må i tillegg ha gyldig Bane NOR materiellkort (BN Mk) og Bane NOR Teknisk kontrollfrist (BN TKF) som utstedes av Bane NOR.

Bane NOR Mk er oppdaterte utgaver av tidligere JBV vognkort og JBV brukstilatelse som ble utstedt av Jernbaneverket.

Bane NOR har kun anledning til å påta seg ansvar for bruk av rullende materiell i forbindelse med drift, bygging og vedlikehold av egen infrastruktur.

Fram til 31.12.2016 utstedte Jernbaneverket JBV vognkort for museumsmateriell som ble benyttet med Norsk Jernbanemuseum som ansvarlig. Denne ordningen er ikke videreført til Bane NOR SF. For informasjon om kjøring av museumsmateriell på Bane NORs infrastruktur henvises til Norsk jernbanemuseum.

Utsteding eller fornyelse av materiellkort

BN materiellkort utstedes før kjøretøy (nytt eller brukt) første gang benyttes og hvor Bane NOR er ansvarlig foretak for bruken. Kjøretøy som tidligere har hatt gyldig JBV vognkort eller JBV brukstillatelse vil normalt få utstedt BN materiellkort med samme bruksbetingelser i forbindelse med at det innsendes standard søknad om fornyet BN teknisk kontrollfrist. Hvis kjøretøyet har byttet innehaver må skjema 4RM for melding om eierskifte innsendes i tillegg.  

BN materiellkort utstedes ofte uten utløpsdato, men må fornyes dersom: 

  1. Kjøretøyet bygges om eller oppgraderes slik at informasjon og betingelser i materiellkortet ikke lenger er korrekt. Det er ikke nødvendig å fornye materiellkortet ved oppussing / reparasjon som gjenskaper / opprettholder maskinens opprinnelige spesifikasjoner.
  2. Kjøretøyets bruk ønskes endret på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende revisjon av materiellkortet. 
  3. BN materiellkortets gyldighetsdato er utløpt.
  4. Maskinens skifter eier / innehaver slik innehaver som er oppført i materiellkortet ikke lenger er involvert i drift / vedlikehold.

 Skjemaer for søknad om og oppdatering av BN materiellkort:

1RM - Søknad om BN materiellkort for kjøretøy av ny type
2RM - Søknad om BN materiellkort for kjøretøy av tillatt type
3RM* - Skjema no-eng for samsvarserklæring for kjøretøy identisk med tidligere
4RM - Melding om eierskifte av BN materiellkort for kjøretøy
5RM - Melding om avregistrering av BN materiellkort

* Bane NOR kan evt. på vegne av søker om BN materiellkort søke om nødvendig tillatelse fra Statens jernbanetilsyn for kjøretøy av tillatt type. Dersom dette ønskes må skjema 3RM sendes inn i tillegg til skjema 2RM.

Bane NOR kan av hensyn til ressursbruk ikke søke om tillatelse fra Statens jernbanetilsyn for kjøretøy av ny type på vegne av andre. Mulighet for bruk av kjøretøy på annen skinneinfrastruktur i tillegg til Bane NORs, f.eks. Trikk, T-bane, Bybanen osv. krever egen tillatelse fra Statens jernbanetilsyn som Bane NOR ikke kan bistå med å fremskaffe.

Dersom maskinen ikke er fabrikkny / ubrukt må det i tillegg til søknad om BN materiellkort sendes inn utfylte og signerte skjemaer for fornyelse av BN teknisk kontrollfrist. Bane NOR benytter samme prosess ved første gangs fastsettelse av BN TKF og senere fornyelse ved utløp av BN TKF. 

Bane NOR, Teknologi og regelverk, Rullende materiell er ansvarlig for at materiellkort utstedes. Ferdig utfylt og godkjent søknad sendes postmottak for arkivering og fordeling. Behandlingstiden vil være er ca. 2 uke etter at søknaden er komplett. Fra 15. mars til 15. juli må forlenget behandlingstid påregnes grunnet stor arbeidsbelastning.

Ved behov for ytterligere informasjon enn den som gis her og de lenkede undermenyene kan det gjøres henvendelse til kjøretøyteknologi.

Fornyelse ved utløp av BN teknisk kontrollfrist

Dette gjelder kjøretøy som har gyldige BN materiellkort / JBV-vognkort, men trenger forlengelse av teknisk kontrollfrist (BN TKF).

Fornyelse av BN TKF gjøres på grunnlag av innsendt søknadskjema, samt protokoll fra gjennomført teknisk kontroll.

Søknader om forlenget BN TKF besvares via e-post ved at ny utskrift av BN Mk med oppdatert BN TKF sendes registrert eier. Gyldig Teknisk kontrollfrist kan også kontrolleres på denne siden.

BN teknisk kontrollfrist forlenges normalt til 12 måneder etter dato for utført teknisk kontroll. Dersom teknisk kontroll utføres på kjøretøy med gyldig Teknisk kontrollfrist forlenges fristen med 13 måneder, men maksimalt til 12 måneder etter gyldig Teknisk kontrollfrist ved dato for besiktigelse. Dersom utbedring og fornyet besiktigelse av restpunkter er nødvendig beregnes forlenget teknisk kontrollfrist ut fra dato for opprinnelig og komplett besiktigelse. Behandlingstiden er ca. 1 måned.

Søknad om forlenget BN TKF består av utfylt, datert og signert skjema:

- C for håndtrukne traller.
- D for godsvogner hvor første siffer i EVN (European Vehicle Number) er enten 2, 3, 4 eller 8.
- A og B samtidig for alle andre kjøretøy.

Skjemaer:

A - Søknad om fornyelse av BN TKF for kjøretøy (egenerklæring). (Utfylles av eier/bruker)
B - Teknisk kontroll for kjøretøy (Utfylles av godkjent verksted) *
C - Skjema for søknad om fornyelse av BN TKF - håndtraller med skinnehjul
D - Skjema for søknad om fornyelse av BN TKF - materiell hvor første siffer i EVN er enten 2, 3, 4 eller 8 

* Oversikt over kontaktinformasjon for bestilling av teknisk kontroll av kjøretøy finnes i dette dokumentet.

Bane NOR, Transport er ansvarlig for at teknisk kontrollfrist (TKF) fornyes. Ferdig utfylt egenerklæring/egenmelding og godkjent teknisk kontroll må sendes postmottak for registrering i Bane NORs arkiver og viderefordeling til rett saksbehandler.