Om Bane NOR Transport

Bane NOR Transport er underlagt Infrastrukturdivisjonen og består av tre operative avdelinger: Operasjon, Sertifisering og Maskinforvaltning

Bane NOR Transport har to kjerneoppdrag 

Egentransport

Bane NOR Transport skal ivareta egentransport i henhold til Bane NORs sikkerhetsgodkjenning. Egentransport innebærer tillatelse til å drive transport i forbindelse med drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Dette innebærer at Bane NOR Transport har funksjoner som ivaretar:

-  interne bestemmelser og gir veiledning i regelverk for operative funksjoner innen egentransport

- et godkjent opplæringssenter for tilknyttede førere

- veiledning i vedlikeholdssystem for kjøretøy benyttet på den norske jernbaneinfrastrukturen i henhold til lov og forskrift

- utstedelse av fornyet materiellkort for kjøretøy som skal benyttes til drift og vedlikehold

Tilgjengelig kjøretøy, utstyr og materiell 

Bane NOR Transport disponerer omtrent tusen utleieobjekter, hvorav hundre utgjør selvgående kjøretøy. Objektene leies ut til leverandører innenfor drift og vedlikehold av infrastrukturen.