Informasjon om helsegodkjenninger

På bakgrunn av den spesielle situasjonen vi er inne i, er det mange som ikke får utført periodisk helseundersøkelse og framvise ny gyldig helsegodkjenning. Bane NOR har søkt om dispensasjon fra gjeldende helsekrav og foreløpig fått innvilget dispensasjon fra helsekravforskriften.

På bakgrunn av den spesielle situasjonen vi er inne i, er det mange som ikke har fått utført periodisk helseundersøkelse og framvise ny gyldig helsegodkjenning. Det er gitt mulighet for utvidelse av godkjenninger som følge av dispensasjon. Nå har imidlertid de fleste bedriftshelsetjenester igjen mulighet for å gjennomføre ordinære helseundersøkelser og leverandørene oppfordres til å bestille time for berørt personell så raskt som mulig da ny godkjenning må være på plass senest innen 20. september.

Innen egentransport og sikkert arbeid med kjøretøy gjelder dette funksjonene skifter, hovedsikkerhetsvakter/signalgivere og operatør skinne-/veimaskin:

Hvis det allikevel er påkrevd å benytte seg at dispensjonen med utsatt frist gjelder fremdeles følgende:

«Bane NOR gis i tre måneder dispensasjon fra § 2-4 i Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog. Bane NOR gis mulighet til å utsette periodisk helsekontroll etter ovennevnte forskrift i tre måneder.

Det er et vilkår at leder under samtale med aktuelt personell får bekreftet at det ikke er endringer i helsemessige forhold som bør tas opp med lege.»

Merk at vilkår om at nærmeste leder har en samtale med hver og en som skal ha forlenget godkjenning for å bekrefte at det ikke har oppstått helsemessige forhold som bør tas opp med lege.

Leder må sende en e-post med bekreftelse på at samtalen er fullført, før Bane NOR ved Transport kan forlenge godkjenningen til å utføre funksjonen det gjelder. E-posten sendes trafikksikkerhet.transport@banenor.no.

Når det gjelder dispensasjon for helsekravene til førere gjelder samme mulighet for utsettelse.