Operasjon

Bane NOR Transport skal gjennom veiledning og operative kontroller ivareta etterlevelse av regelverk og Bane NORs krav innen egentransport og sikkert arbeid i og ved spor. Dette gjennomføres ved å:

 • ha et døgnbemannet driftsoperativt senter (DROPS)
 • veilede operative funksjoner relatert til egentransport.
 • ivareta interne bestemmelser og veileder i regelverk for operative funkjsoner (Førers regelbok).
 • sørge for oppdaterte dokumenter for framføring og informasjon via Netpublicator. 
 • følge trender og bidrar til læring av hendelser.
 • være et kontaktpunkt for togledelsen.
 • utføre operative kontroller.

arbeid i og ved spor.jpg

Viktig informasjon til leverandører og kunder:

Bestemmelser for bruk av kjøretøy i arbeid for Bane NOR:

Operativ styring av egentransport - prosedyre (STY 605245)

Førerens regelbok (STY 603526)

Instruks for bruk av skinne-veimaskin (STY 600994)

Bruk av ATV, UTV, snøscooter (STY 603990)

Sjekkliste for hovedsikkerhetsvakt for arbeid på strekning uten fjernstyring etter at tog har passert (STY 604081)

Diverse skjema og formularer:

Formular 1A Tillatelse til kjøring forbi signal som ikke viser kjørsignal.pdf

Formular 2A Kunngjøring og tillatelse, fører og HSV.pdf

Formular 3A Sikring av nabospor, fører.pdf

ETCS-fellesformular kap 9.pdf

Vognopptak lastetraktorer.pdf

Vognopptak tog.pdf

Lest og forstått (kvittering av dokumenter):

Entreprenører med godkjente hovedsikkerhetsvakter, signalgivere, skiftere eller førere må sikre at medarbeidere mottar sirkulærer via nettløsning (Netpublicator). Før disse funksjonene skal utøves, skal man ha kvittert for at følgende er lest og forstått:

 • alle TS-sirkulærer
 • alle TU-sirkulærer
 • alle S-sirkulærer i toglederområdet man skal jobbe i
 • alle S-sirkulærer som gjelder flere områder

Mer informasjon om sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

Kontaktinfo:

Henvendelser angående trafikkvirksomheten på dagtid:
E-post: drops@banenor.no


Vakttelefon og veiledning for operativt personell innen Bane NORs trafikkvirksomhet:
Telefon: 916 05 555

Ansvarlig leder for seksjonen:
Ken Bang
+47 482 16 390

ken.bang@banenor.no