Etiske retningslinjer og krav

Som en statlig eid og finansiert aktør med en stor og viktig samfunnsoppgave, har Bane NOR et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig. Verdiene våre – åpen, respektfull, engasjert og nytenkende – forplikter, både når det gjelder å overholde kravene fra samfunnet rundt oss, men også kravene til oss selv samt våre leverandører og samarbeidspartnere.

Vi skal være en attraktiv byggherre og ha seriøse leverandører. En viktig del av dette arbeidet handler om hvilke krav til etikk og bærekraftig utvikling vi stiller til våre samarbeidspartnere.

Bane NOR ønsker å være en drivkraft og rollemodell for en bærekraftig bygg- og anleggsbransje. Vår rolle som byggherre i flere av landets største samferdselsprosjekter med et bredt nettverk av internasjonale leverandører, forsterker dette ansvaret for å sikre åpenhet, etterrettelighet og transparens i alt vi gjør.

Vi skal oppleves som en attraktiv byggherre av seriøse leverandører. En viktig del av dette handler om de kravene vi stiller til våre samarbeidspartnere.

I våre kontrakter stiller vi derfor utvidede krav til våre leverandører for å sikre ivaretagelse av vårt felles samfunnsansvar. Gjennom sterk oppfølging og samarbeid med leverandørene skal vi sikre etterlevelse av våre krav. Vår felles innsats skal bidra til like konkurransevilkår og en balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn som ivaretar langsiktig verdiskaping.

Gjennom å stille ambisiøse krav i våre kontrakter bidrar Bane NOR gjennom vår kjernevirksomhet i arbeidet med oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.

Våre utvidede samfunnsansvarskrav er implementert i våre kontraktstyper. Du finner kravene i form av utdrag fra kontrakt i høyre marg. Her finner du også våre etiske retningslinjer.