Spørsmål og svar

Informasjon etter leverandørkonferansen og markedsdialog - KDV Sørlandet

Svar på innkomne spørsmål fra leverandørene 

Etter leverandørenkonferansen 15.oktober 2020 og i forbindelse med gjennomføring av 1-1 markedsdialog i uke 45 ble det stilt en rekke spørsmål fra leverandørene. Disse er samlet i en excel-fil som er tilgjenlig til å lastes ned. (se til høyere). I noen tilfeller er spørsmålene omformulert, dette for å unngå duplikater av spørsmål, samt sikre anonymitet.

Noen temaer blir besvart mer utfyllende nedenfor.

Videre ble det stilt spørsmål om kommersielle forhold, kvalifikasjonskrav og kontraktsbestemmelser. Disse vil ikke bli besvart nå, men avklaringer vil fremgå av det endelige konkurransegrunnlaget, når det kunngjøres.

Virksomhetsoverdragelse

Bane NOR vil gjøre en vurdering av fordeler og ulemper ved å stille krav om virksomhetsoverdragelse i konkurransegrunnlaget ved konkurranseutsettingen.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse vil kunne komme til anvendelse. Tilbydere må derfor være oppmerksomme på at arbeidsmiljølovens regler, og bør derfor sette seg inn i disse reglene.

Bane NOR vil kunne tilgjengeliggjøre nødvendig informasjon om blant annet ansatte og bemanning i forbindelse med konkurransegjennomføring

Arbeidskjøretøy

Det stilles ikke krav til egen sikkerhetsgodkjenning for å utføre drift og vedlikehold på vegne av Bane NOR. Leverandøren kan drive på Bane NORs sikkerhetsgodkjenning.

Konkurransegrunnlaget vil inneholde en oversikt over skinnegående kjøretøy og utstyr, samt spesialutstyr for beredskap som minimum må være tilgjengelig for å sikre forsvarlig beredskap og gjennomføring av arbeidet. Leverandøren leier disse av Bane NOR, og det inngås en egen leieavtale som regulerer leieforholdet.

Utover dette, må Leverandøren selv ta stilling til hvilke andre kjøretøy og utstyr de trenger til gjennomføring av arbeidet. Leverandøren kan leie kjøretøy og utstyr fra andre aktører eller benytte egne, såfremt disse tilfredsstiller gjeldende forskrifter, myndighetskrav og internt regelverk i Bane NOR.

Bane NOR kan pålegge Leverandørene å tilgjengeliggjøre kjøretøy og utstyr leid av Bane NOR eller egne eide kjøretøy og utstyr og/eller leid av andre aktører, for bistand i kontraktsområdet, i andre kontraktsområder og for andre Leverandører som utfører tilsvarende Arbeid, dersom helt særskilte forhold krever det.

Leverandøren kan benytte de leide skinnegående kjøretøyene til annet arbeid eller andre oppdrag på kontrakt for Bane NOR så lenge leverandøren oppfyller kontraktens krav til responstider, beredskap og utførelse og togfremføring skjer i henhold til krav stilt under Bane NORs sikkerhetsgodkjenning.

Det vil være behov for ERTMS oppgradering av kjøretøy etter hvert som ERTMS bygges ut iht. nasjonal signalplan. Bane NOR vil sørge for ERTMS oppgradering av kjøretøyene som leverandøren leier av Bane NOR. Leverandøren må påregne tilsvarende oppbygning av egne kjøretøy.

Logistikk og lagerdrift

Bane NOR leverer oppdragsgiverlevert materiell til gjennomføring av både planlagt og akutt arbeid. Det oppdragsgiverleverte materiellet er i all hovedsak driftskritisk materiell som installeres i jernbaneinfrastrukturen og det vil fremgå av konkurransegrunnlaget på artikkelnivå. Behov for driftskritisk materiell følger av arbeidsordre for de ulike aktivitetene i vedlikeholdssystemet.

Bane NOR lagerfører oppdragsgiverlevert materiell på sitt sentrallager på Gardermoen og er ansvarlig for forsyning av materiellet til leverandøren gjennom sitt vedlikeholdssystem. Materiell til planlagt Arbeid skal som hovedregel ikke ha behov for lagring, unntaksvis kun kortere mellomlagring og leverandøren skal stille lagerfasiliteter til disposisjon for midlertidig oppbevaring om nødvendig. Leverandøren returnerer eventuelt overskuddslager av materiell til sentrallageret etter utført arbeid.

En del materiell som anses kritisk ved akutt arbeid, såkalt beredskapsmateriell, skal lagerføres på beredskapslager i kontraktsområdet. Bane NOR eier materiellet og sørger for forsyning, mens Leverandøren drifter beredskapslageret på vegne av Bane NOR.

Leverandøren er ansvarlig for å stille egnede lokaler til disposisjon, sørge for inn- og utregistreringer av materiellet, gjennomføre lagertelling, retur, dokumentasjon mm.

Bane NOR vil i konkurransegrunnlaget anbefale lokasjon for de 2-3 beredskapslagrene i kontraktsområdet basert på krav til responstider i kontrakten. Det vil være opp til leverandøren å beslutte endelig lokasjon på beredskapslager.

Bane NOR vil i samarbeid med leverandøren fastsette type og lagernivå på beredskapsmateriell på hvert beredskapslager for å sikre forsvarlig beredskap og tilgjengelighet av materiell for akutt arbeid.

Bane NOR er ansvarlig for transport av oppdragsgiverlevert materiell, dette inkluderer også eventuell retur til sentrallageret.

Leverandøren kjøper inn og sørger for å ha tilgjengelig forbruksmateriell, verktøy og annet utstyr som er nødvendig for å utføre arbeidet. Leverandøren vurderer selv behov for eventuelle lager av leverandørlevert materiell, men disse skal holdes adskilt fra beredskapslager.