Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold

Her finner du generell informasjon om konkurranseutsettingen. Sørlandet blir det første av ti kontraktsområder som lyses ut, med planlagt oppstart i oktober 2022.

Illustrasjonsfoto: Anne Mette Storvik

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold følger av jernbanereformen og skal sikre punktlighet, trafikksikkerhet og økt effektivitet, og herunder sørge for en trygg, forutsigbar, effektiv, miljømessig og bærekraftig jernbane med høy oppetid.

Kontraktstrategi og -modell skal støtte opp under den pågående utviklingen innenfor drift og vedlikehold og bidra til å nå målet om en jernbane som treffer punktlighetsmål og oppetid.

Bane NOR vil bidra aktivt til å utvikle et velfungerende leverandørmarked med stor interesse for drift og vedlikehold av jernbanen og som kan levere på målsettingene i kontrakten.

Arbeidsomfang

Bane NOR bruker årlig over fem milliarder kroner på fornyelse, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Store deler av dette er allerede konkurranseutsatt, som fornyelse og landsdekkende sporvedlikehold.

Arbeidsomfanget som faller inn under denne drifts- og vedlikeholdskontrakten, betegnes som «kjerneoppgaver» og omfatter:

 • generiske kontroller
 • forebyggende vedlikehold (mindre bytter)
 • utsatt korrektivt vedlikehold
 • akutt korrektivt vedlikehold
 • vinterdrift
 • beredskap
 • drift av beredskapslager
 • drift av sidespor
 • andre driftsoppgaver

Planlagt konkurranseutsetting av kontraktsområdene

Det legges opp til å konkurranseutsette ett område i 2022 og ett i 2023, for deretter å konkurranseutsette to og to kontraktsområder frem mot 2027.

De 10 kontraktsområdene er delt inn i to grupper, og rekkefølgen i første gruppe vil være:

 • Sørlandet: Kontraktsoppstart i oktober 2022
 • Vestfold-Telemark: Kontraktsoppstart i oktober 2023
 • Østfold og Østlandet: Kontraktsoppstart i oktober 2024

Rekkefølgen for andre gruppe, som inkluderer Oslo, Vestlandet, Trøndelag, Innlandet, Nordland og Ofoten, vil bli kunngjort i 2023.

Tidslinje for første konkurransegjennomføring

Med forbehold om endringer ser vi for oss følgende tidslinje:

 • Juli 2020 - mars 2021: Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og markedsdialog
 • April 2021: prekvalifisering
 • Mai - Des 2021: konkurransefase og tildeling av kontrakt
 • Jan 2022: oppstart samhandlingsperiode på 9 måneder
 • Okt 2022: oppstart første kontrakt på Sørlandet

Kontrakt og kontraksutvikling

For å oppfylle intensjonen i jernbanereformen og krav til effektivisering, vil kontraktsmodellen utvikles i takt med modenhetsnivå i egen organisasjon, pågående utvikling innenfor drift og vedlikehold og modenhet i leverandørmarkedet.

Kontraktsbestemmelsene og -strukturen vil være basert på kjente drifts- og vedlikeholdskontrakter og Bane NORs entreprisestandarder med tilpasninger. Vi tilstreber at disse skal være balanserte og akseptert i bransjen.

Vederlagstrukturen skal gi incentiver for leverandørene til innovasjon, kontinuerlig forbedring og effektiv drift.

Kontraktsvarighet vil være 5 år, med opsjon på 2 år.

Ansvarlig for konkurransegjennomføring

Direktør for Anskaffelser og logistikk i Infrastrukturdivisjonen, Fredrik Kirsebom, vil være ansvarlig for konkurranseutsettingen. Kontraktseier vil være konserndirektør Infrastruktur Vibeke Aarnes.