Er du ny leverandør til Bane NOR?

Bane NOR er underlagt lov om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene.

Vi gjør markedsanalyse og søk i TransQ før vi velger hensiktsmessig konkurranseform.

Som regel velger vi ett av tre alternativer:

  1. Sende konkurransegrunnlaget til kvalifiserte tilbydere i TransQ (kvalifikasjonsordning og leverandørregister for virksomheter innen transport, jernbane, infrastruktur og post i Norden).
  2. Kunngjøre anskaffelsen i Doffin/TED over EØS-terskelverdi.
  3. I anskaffelser under EØS-terskelverdi kan vi kunngjøre anskaffelsen i Doffin eller sende forespørsel direkte til aktuelle leverandører.

Gjør deg kjent med anskaffelsesdokumentene

Gjør deg kjent med krav, vilkår og tidsfrister i anskaffelsesdokumentene, regler om avvisning i forsyningsforskriften og våre krav til leverandørers samfunnsansvar i kontrakten før du leverer tilbud.

Vi anbefaler at du avklare eventuelle usikkerhetspunktet i anskaffelsesdokumentene med Bane NOR i konkurranseverktøyet vårt, KGV, før tilbudsinngivelsen fremfor å levere et tilbud med avvik.

Kvalifisering

I prosedyreformer med kvalifisering (begrenset anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandlinger over terskelverdi) skal leverandøren levere søknad om prekvalifisering for å kunne delta i konkurransen. Du må sende søknaden med dokumentasjon som står i konkurransereglene i KGV, vårt konkurransegjennomføringsverktøy, innen tidsfristen som fremgår av kunngjøringen.

Evaluering av tilbud og forhandlinger

Tildelingskriterier for valg av tilbud fremgår av konkurransereglene. Vi velger som regel tildelingskriteriet det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet. Kriteriene kan inneholde mer detaljerte kriterier i den enkelte konkurransen. Evlauering av tilbudene skjer på grunnlag av disse kriteriene.

Dersom forhandlinger er planlagt, stå dette i konkurransereglene.

Kontraktsinngåelse

Etter gjennomført evaluering og eventuelle forhandlinger, tildeler Bane NOR kontrakt til den eller de leverandører som har det beste tilbudet. Antallet leverandør(er) som Bane NOR skal inngå kontrakt med, fremgår av konkurransereglene i den enkelte anskaffelsen.

Kontraktsoppfølging

Gjør deg godt kjent med kontrakten, herunder krav til kvalitet, sikkerhet, fremdrift og rapportering, samfunnsansvar, bærekraft og ytre miljø.

Vi gjennomfører oppstartsmøte med valgte leverandør, hvor vi gjennomgår nøkkelinformasjonen i avtalen. Hyppighet for andre møter fremgår av kontrakten.

Vi gjennomfører også leverandørevaluering underveis i kontraktsperioden.

Noen råd

  • Les anskaffelsesdokumentasjonen nøye
  • Lever tilbudet i tråd med instruksjonene i anskaffelsesdokumentasjonen
  • Pass på at du oppfyller krav og kriterier
  • Pass på å legge ved all etterspurt dokumentasjon
  • Still spørsmål så tidlig som mulig om noe er uklart
  • Be om utsettelse av frist i god tid, men vær klar over at utsettelse ikke alltid vil bli gitt
  • Leveringsfrister og tilbudsfrister er absolutte, og oversittelse vil føre til avvisning