Sammen om store nullutslippsmaskiner

For å nå framtidige utslippsmål, må også de aller største anleggsmaskinene bli utslippsfrie. Slike maskiner finnes ennå ikke, men utviklingen går raskt. Nylig ble bransjen utfordret av Bane NOR og andre store byggherrer, og alle var enige – dette må vi få til sammen!

Disse tre fra Bane NORs utbyggingsdivisjon deltok på konferansen: F.v. ass. utbyggingsdirektør Birger Steffensen, direktør for kontrakt og marked Martin Rosenlund og fagleder ytre miljø Elin Walstad. (Foto: Olav Nordli)

Rundt 120 personer var samlet da Statens vegvesen, Nye veier, Bane NOR og Oslo kommune inviterte til leverandørkonferanse om store nullutslippsmaskiner under Vei og anlegg-messen på Lillestrøm.

Behov for store maskiner

Flere av Bane NORs utbyggingsprosjekter innebærer mye masseflytting. Basert på dagens situasjon,  forventes at ca. 20-30 % av maskinparken vil ha  maskiner med en vekt på 30 tonn eller mer, opplyste assisterende utbyggingsdirektør Birger Steffensen i sitt innlegg.

–  Bane NOR vil jobbe hardt for en mer bærekraftig anleggsgjennomføring, og vi har et overordnet mål om utslippsfrie anleggsplasser. Vi vil utfordre leverandørene på utslippsfrie løsninger i utbyggingsprosjektene og bruke kontraktene for å stimulere til dette, sa Steffensen.

Dette omfatter blant annet to store kontrakter om bygging av dobbeltspor på Dovrebanen gjennom Stange, som er planlagt utlyst senere i år.

Rask utvikling

En tredel av klimagassutslippene fra et stort anlegg kommer fra diesel til anleggsmaskiner og massetransport. For å realisere potensialet for utslippskutt, kreves det samarbeid mellom alle aktører i bransjen, og på denne konferansen framstod de store byggherrene som samstemte.

–  Vi setter klare klimakrav i våre prosjekter, og det legges vekt på dette ved tildeling og gjennomføring av prosjektene. Målet vårt er at de fleste anleggene som startes opp i 2025, skal ha nullutslipp, sa John Atle Haugland, som er avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesens utbyggingsdivisjon.

Det finnes ikke utslippsfrie anleggsmaskiner fra 40 tonn og oppover i dag, og kostnadene ved nullutslippsmaskiner er vesentlig høyere enn konvensjonelle maskiner. Det kreves også nye metoder for å sikre tilgang til strøm for prosjekter som ikke er i nærheten av distribusjonsnettet.

– Men vi regner med at dette kommer, og vi planlegger ut fra dette. Utviklingen går fortere enn vi trodde for kort tid siden. De store byggherrene må bruke sin innkjøpsmakt til å drive utviklingen framover og være villige til å belønne de som går i bresjen og er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, framholdt Haugland.

Stiller strengere miljøkrav til utbygging av jernbane

Den norske jernbanen moderniseres og fornyes. Nå skal prosjektene våre miljøsertifiseres. Det vil styrke tiltak for klima og miljø i utbyggingsprosjektene.

Fortsetter dialogen

Etter innledninger fra de fire byggherrene, slapp maskinleverandører og entreprenører samt andre selskaper og organisasjoner, til med korte presentasjoner. Det var bred støtte til en satsing på nullutslipp, og flere på entreprenørsiden viste til utslippsmål som var minst like ambisiøse som byggherrenes.

Mange var også opptatt at dette var en utfordring som må løses gjennom samspill, men som en representant fra entreprenørsiden også sa det: – Vi trenger byggherrekravene!

Møtet på Lillestrøm var innledningen på en markedsdialog som fortsetter i juni. Da inviterer byggherrene til oppfølgende møter 1:1, hvor utvalgte leverandører kan presentere mulige konsepter grundigere. Det legges stor vekt på likebehandling og at den videre prosessen ikke skal føre til konkurransevridning.

Representanter fra de fire byggherrene samlet ved en elektrisk gravemaskin – på under 30 tonn. F.v.:
Birger Steffensen, ass. utbyggingsdirektør i Bane NOR.
Gina Ytterborg, fagdirektør bærekraft i Statens vegvesen.
Kjell Inge Davik, direktør utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen.
Gry Dahl, seksjonsleder sikkerhet og miljø  i Oslo kommune, Fornebubanen.
John Atle Haugland, avdelingsdirektør kontrakt og marked i Statens vegvesen.
Maarten Lohne van der Eyden, strategisk rådgiver bærekraft i Nye veier.
Per Fjeldal, senioringeniør i Statens vegvesen.
(Foto: Olav Nordli)