Presisering av krav tilknyttet Godkjenningsordningen

Så langt har over 100 virksomheter fått godkjenning for å levere sikkerhetsfunksjon, inkludert de som er godkjent ved Overgangsordning. Vi får stadig inn nye søknader.

Foto: Øystein Grue / Jernbanedirektoratet

Det er gått tre måneder siden Godkjenningsordningen trådte i kraft, og mange leverandører, både entreprenører og sikkerhetsvaktselskaper, har innrettet seg etter denne.

Vi ser imidlertid eksempler på virksomheter som forsøker å gjøre tilpasninger som ikke er i tråd med Godkjenningsordningens intensjoner og krav. Vi ser derfor behov for å presisere enkelte krav og forutsetninger:

  • Godkjente virksomheter og virksomheter omfattet av Overgangsordning, kan ikke midlertidige ansette, leie inn eller prosjektansette personell fra virksomheter som ikke selv er godkjent.
  • Individuell godkjenning for personell uten fast tilsetting i godkjent virksomhet er ikke gyldig. Overfor operativt personell presiserer vi at ugyldige godkjenninger ikke kan benyttes, ref. TU-sirk 06-2022.

Virksomhetene må påse at kravene i Godkjenningsordningen og Overgangsordningen er oppfylt i hele godkjenningsperioden.

Bane NOR gjør oppmerksom på at vi gjør kontroll og revisjon av etterlevelse underveis. Virksomheter skal fremlegge forespurt dokumentasjon som viser at kravene er oppfylt.

Sørg for innmelding av endringer i god tid

Bane NOR mottar i disse dager mange endringsmeldinger i forbindelse med bytte av arbeidsgiver. Vi gjør oppmerksom på at endringssaker har en saksbehandlingstid på minst en uke.

Vi ber derfor om at endringsskjemaer sendes inn i god tid.

Søk om godkjenning i Godkjenningsordningen og Overgangsordning i god tid før arbeidene skal starte

For å kunne levere sikkerhetstjenester i sommer, må virksomhetene søke om godkjenning og/eller opptak i Overgangsordning straks. Innvilgete godkjenninger i Overgangsordningen gjelder kun for de kontrakter som godkjenningen er knyttet til.

Forutsetning for å søke Overgangsordning er at virksomheten enten har signert kontrakt med Bane NOR eller har fått godkjent underleverandør til å levere sikkerhetstjenester på kontrakten(e) det søkes for, før 15. mars 2022.

Det kan ikke påregnes saksbehandling i løpet av juli.

Korrekt registrering i HMSREG

Personer med funksjon hovedsikkerhetsvakt (HSV), lokal sikkerhetsvakt (LSV) og/eller fører skal alltid benytte HMSREG-applikasjon som registreringssystem. Dette gjelder både i nye og eksisterende prosjekter.