HMS og kvalitet

Fagområdet HMS og kvalitet omfatter personsikkerhet, utvikling av styrende dokumentasjon, avvikshåndtering og organisatorisk læring.

Bane NORs arbeid med helse-, miljø og sikkerhet etter interkontrollforskriften (HMS), og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø etter byggherreforskriften (SHA), har som formål å redusere arbeidsulykker, sykefravær og arbeidsbetinget sykdom på egne ansatte og underentreprenører. Begrepet "miljø" er i denne sammenheng avgrenset til arbeidsmiljø.

Hovedprinsipper

Bane NORs innsats innen fagområdet setter fokus på:

  • tilrettelegging og motivasjon rettet mot systematisk og forebyggende HMS-innsats internt og mot leverandører
  • etablering og oppfølging av definerte og målsatte nøkkeltall (proaktive og reaktive) som del av foretaksstyringen
  • måling og oppfølging av resultater og trender
  • rapportering, oppfølging og undersøkelser av uønskede hendelser med et omfang som avhenger av alvorlighetsgrad

Formålet med kvalitetsarbeidet er å forbedre og standardisere konsernets prosesser, produkter og tjenester. Bane NOR setter kunden i sentrum og bidrar til kostnadeffetkiv ressursbruk gjennom forutsigbare og standardiserte arbeidsprosesser, avklarte forventninger, måling samt kontinuerlig fokus på læring og forbedring.

Sikkert arbeid

Personsikkerhet i forbindelse med arbeid i og ved spor og infrastruktur er underlagt særskilte krav, som kan lastes ned her.

Samordning av HMS-arbeidet

Bane NOR forventer at aktører som arbeider på samme arbeidsplass deltar i felles internkontrollaktiviteter og signerer samordningsavtale jf. internkontrollforskriftens §6. Dette inkluderer å samarbeide om rutiner for å bedre HMS på Bane NORs anlegg og eiendommer.

Samarbeid for sikkerhet

Bane NOR har sluttet seg til Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring, der foretaket som en av landets største byggherrer forplikter seg til å å bidra særskilt i arbeidet for en skadefri bygge- og anleggsnæring. Last ned "charteret" og samarbeidspartnernes felles publikasjoner fra høyremenyen.

Kontakt

Bane NORs kontaktperson for HMS/SHA og kvalitet er ansvarlig konsern Olav Ingstad.