Ytre miljø

Bane NOR skal måle og redusere miljøfotavtrykk i prosjekter og drift. Som oppfølging av nasjonale klimamål skal Bane NOR også måle og redusere direkte klimautslipp fra egne aktiviteter og i prosjekter.

Bane NORs arbeid med ytre miljø har som formål å redusere skade og negativ påvirkning på det ytre miljø. Med "ytre miljø" menes i denne sammenheng utslipp og forurensning, forbruk og avfall, dyrepåkjørsler og dyrevelferd samt påvirkning på ikke-prissatte konsekvenser som kulturminner, naturressurser og naturmangfold.

Bane NOR skal også bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom miljøtilpassede og robuste jernbaneanlegg, og langsiktig bedring av miljøkvaliteten der vi har våre aktiviteter.

Hovedprinsipper

Bane NORs innsats innen ytre miljø skal ha særlig fokus på:

  • etablering og formidling av en tydelig miljøprofil som sikrer miljøeffektiv jernbaneinfrastruktur, bygg og eiendom basert på kostnadseffektive miljøprogrammer
  • utvikling og prosjektering av ny infrastruktur og eiendom som sikrer kostnadseffektive miljøløsninger i nye og oppgraderte installasjoner
  • vidreutvikling av foretakets infrastruktur slik at den bedre står imot klimapåkjenninger og naturhendelser
  • gjennomføring av kostnadseffektive programmer for klimatilpasset infrastruktur og eiendom

Krav til leverandører

Bane NOR har høye ambisjoner innen miljø og klima. Vi forventer at våre samarbeidspartnere følger Bane NORs krav til miljø- og kvalitetsstyring, og at de bidrar med å utvikle og implementere framtidsrettede miljøløsninger.

Bane NOR forventer videre at aktører som arbeider på samme arbeidsplass deltar i felles internkontrollaktiviteter og signerer samordningsavtale jf. internkontrollforskriftens §6. Dette inkluderer å samarbeide om rutiner for å bedre miljøsikkerheten på Bane NORs anlegg og eiendommer.

Rapporteringskrav

Bane NOR stiller krav til at leverandører har et miljøledelsessystem etter ISO 14001 eller tilsvarende, og som dekker kravene i internkontrollforskriften.

Som et minimum skal leverandører rapportere på forbruk av fossile energikilder og elektrisitet, samt avfall- og massehåndtering. For store prosjekter gjelder strengere rapporteringskrav.

Bane NOR krever også tilgang til internkontrollrapporter inkludert uønskede hendelser og miljøskader, og skal til en hver tid ha tilgang til prosjekt/anleggsplass for egne tilsyn/revisjoner.

Bane NOR skal alltid stå som ansvarlig søker for utslippstillatelser og dispensasjoner.

Deltagelse og forpliktelser

Bane NOR har forpliktet seg til bærekraftige anskaffelser gjennom deltagelse i ulike initiativ og nettverk innen ytre miljø, klima og bærekraft. Se høyremenyen for mer informasjon.

Kontakt

Bane NORs kontaktperson for ytre miljø og klimatilpasning er ansvarlig konsern Gry Dahl.