Samfunnssikkerhet

Fagområdet samfunnssikkerhet omfatter sikring, informasjonssikkerhet og beredskap.

Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Bane NOR spiller som sentral infrastrukturforvalter en viktig rolle i dette arbeidet.

I videre forstand omfatter samfunnssikkerhet også arbeid med å tilpasse infrastruktur til ekstremvær. Informasjon om dette finner du under tema ytre miljø.

Hovedprinsipper

Bane NORs innsats innen fagområdet setter fokus på:

  • sikring som gir grunnlag for samme følelse av trygghet på Bane NORs områder som ellers i samfunnet
  • sikring av objekter, IKT-systemer og infrastruktur i henhold til verdi-, trussel- og sårbarhetsvurderinger
  • helhetlig beredskap for håndtering av uønskede hendelser så vel som tilsiktede handlinger, koordinert med transportaktører og nødetater
  • risikobasert sikkerhetsstyring, basert på ledelsens beslutning om uakseptabel risiko

Beredskapsportalen

All beredskapsinformasjon i Bane NOR er samlet i Beredskapsportalen. Tilgang kan gis samarbeidspartnere ved behov.

Kontakt

Bane NORs kontaktperson for Samfunnssikkerhet er avdelingsleder samfunnssikkerhet, Otto Arne Breivik.