RAM og Sikkerhet

Fagområdet RAM og Sikkerhet omfatter krav til RAMS og sikkerhetsstyring etter jernbanelovgivningen.

Bane NORs arbeid med RAM og Sikkerhet handler om at risikoanalyser skal fremme anbefaling om kostnadseffektive og virkningsfulle risikoreduserende tiltak basert rasjonelle og velbegrunnede behov.

Risikovurderingene skal følge kravene i jernbanelovgivningen, og da spesifikt kravene til metodikk i Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering («CMS-RA-forskriften»). Ved planlegging og prosjektering skal også kravene i EN 50126 (2017) («RAMS-standarden») oppfylles.

Bane NORs risikoakseptkriterier finnes i høyremargen.

Hovedprinsipper

Bane NORs innsats innen fagområdet setter fokus på:

  • bruk av fastlagte, kvantitative risikoakseptkriterier for reisende, publikum, medarbeidere og leverandører som beslutningskriterier for bygging av jernbaneinfrastruktur, igangsetting, drift og vedlikehold.
  • systematisk og risikobasert styring av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS), og kostnadseffektive prioriteringer av tiltak
  • måling og oppfølging av uønskede hendelser, ulykkestrender samt faresignaler om tilstander som kan utvikle seg til ulykker for mennesker, miljø eller materielle verdier
  • identifisering av funksjoner av betydning for trafikksikkerheten, og gjennomføring av dokumentert sikkerhetsopplæring for personell som ivaretar slike funksjoner

Kontakt

Bane NORs kontaktperson for RAM og Sikkerhet er fagansvarlig sikkerhetsledelse, Angunn Engebø.