Sikkerhet og kvalitet

Bane NOR skal levere Europas sikreste jernbane, og denne ambisjonen vil videreføres ved anskaffelser. Bane NORs samarbeidspartnere og leverandører forventes derfor å holde en høy standard innen sikkerhet og kvalitet.

Sikkerhet og kvalitet i Bane NOR omfatter følgende fagområder:

  • HMS/SHA og kvalitet
  • Samfunnssikkerhet
  • RAM og Sikkerhet
  • Ytre miljø og klimapasning

Bane NORs sikkerhetsstyring omfatter standarder for disse temaene. Formålet er å forebygge uønskede hendelser og negativ samfunnsbelastning i forbindelse med drift og utvikling av Bane NOR infrastruktur, anlegg, eiendommer, systemer og informasjon.

Bane NORs styringssystem baseres på anerkjente prinsipper for sikkerhetsstyring og kvalitetsledelse som definert i ISO-9000-serien og fagspesifikke standarder. Det settes konkrete målsetninger for alle fagområder, og disse følges opp med handlingsplaner og forbedringsprogrammer.

   

Forventninger og krav

Bane NORs samarbeidspartnere og leverandører forventes å støtte opp under Bane NORs målsetninger innen sikkerhet og kvalitet. Kravene som stilles til leverandører vil være forankret som spesifikasjoner eller som operative instrukser vedlagt kontraktsgrunnlag.

Dette kommer i tillegg til lovpålagte krav innen HMS- og sikkerhetsstyring og internkontroll.

Se underliggende menypunkter for mer informasjon.

   

Styrende dokumenter for leverandører

Her finner du Bane NORs styrende dokumenter som leverandører har tilgang til.

   

Policy og etiske retningslinjer

Bane NORs etiske retningslinjer, som omfatter overordnet policy innen HMS og kvalitet, kan lastes ned her.

   

Kontakt

Bane NORs kontaktperson for Sikkerhet og kvalitet er konserndirektør for Sikkerhet og kvalitet Karsten Boe