Verktøy og systemer

Her finner du en oversikt og kort beskrivelse av de av Bane NORs verktøy og systemer som man kan komme i befatning med som jernbaneforetak, leverandør eller terminaloperatør.

STI brukeradministrasjon: Midlertidig innloggingsflyt uten «Single Sign-On» (SSO)
Arbis

Her finner du oversikt over søknader om arbeider i spor og andre kapasitetsbegrensninger for BTP R18

BEST Korttid Bestillingsportal for sportilgang

 


BEST-K er en bestillingsportal for bestilling av korttidsplanlagt sportilgang, normalt i inneværende rutetermin.

Den kan benyttes til bestilling av ruter for ekstratog, innstilling av tog, ruter for arbeidstog og disponering med arbeidstog, disponering for arbeid–herunder anleggsområde–jernbane samt avbestilling/innstillinger av arbeider/arbeidstog.

Bestillinger som gjelder samme dag som du sender bestillingen, kan ikke sendes inn via BEST-K. Disse må som tidligere sendes direkte til togleder/vaktleder i aktuell trafikkstyringssentral. Bestillinger som sendes inn etter kl. 13.00 som gjelder påfølgende dag, må også sendes direkte til togleder/vaktleder i aktuell trafikkstyringssentral.

Det samme gjelder bestillinger som sendes inn etter kl. 13.00 fredag, og som gjelder påfølgende helg (lørdag/søndag/mandag).
I disse tilfellene må «gammelt» bestillingsformular benyttes og sendes inn via e-post.

Bestillinger fra eksterne entreprenører som sendes inn utenom ordinær arbeidstid for sportilgangskoordinator, skal bestilles gjennom Jernbaneverkets driftsoperative senter (JBV DROPS) på telefon 916 05 555. Der det er mulig, skal bestillingen i tillegg sendes skriftlig til drops@jbv.no.

Inntil videre kan BEST-K ikke benyttes for bestillinger som kun gjelder «Endring av planforutsetninger», slik som endret toglengde/tonnasje, ekstra togstopp osv. for tog som ligger i den faste ruteplanen. Dette vil komme i en senere versjon av BEST-K.

Bestillinger som gjelder neste rutetermin (langtidsbestillinger), skal som tidligere sendes inn til taktisk rutekontor i JBV.

Eventuelle spørsmål kan rettes til best@jbv.no.

BEST Langtid Bestillingsportal for sportilgang
Erex

European partnership for railway energy settlement systems

Eress is an open partnership for all interested infrastructure managers in Europe. Eress is a non-profit organisation, jointly owned by its partners, committed to the development, implementation and supply of its IT energy settlement solution called Erex.

Currently, Eress partners are:

- Banedanmark (Rail Net Denmark),

- Infrabel NV (Belgian Railway Infrastructure Manager),

- Bane NOR (Norwegian National Rail Administration),

- Trafikverket (Swedish Transport Administration),

- Liikennevirasto (Finnish Transport Agency),

- SBB AG (Schweitzerische Bundesbahnen) and

- Vivens (Dutch railway energy procurement cooperative)

 

FIDO Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer

FIDO er Bane NORs nye distribusjonssystem for informasjon vedrørende og framføring og arbeid i spor. Systemet består av en registreringsmodul for togleder og operativ ruteplanlegger, samt en distribusjonsmodul for mottakere.

Hovedfunksjonalitet i FIDO for ulike roller:

Jernbaneforetak

 • Mulighet for rutedata integrert i egne fagsystemer
 • Varsel i bestillingssystemet (BEST) om at kunngjøring
 • er tilgjengelig
 • Tilgang til FIDO med foretakets egne brukerdata

Operativ ruteplanlegger

 • Automatisk overføring fra ruteplanleggingssystemet
 • (TPS) til FIDO
 • Verktøy for registrering av midlertidige endringer i
 • infrastrukturen
 • Støtte for korrekt utforming av kunngjøring

Togekspeditør /driftskoordinator

 • Komplett elektronisk togoppgave for stasjonen som viser alle tog
 • Oversikt over alle kunngjøringer som omhandler stasjonen og tilstøtende blokkstrekninger
 • God oversikt over eventuelle fordelingsoppgaver
 

Togleder

 • Verktøy for utsending av kunngjøringer på alle toglederpulter
 • Verktøy for registrering av midlertidige endringer i infrastrukturen
 • Oversikt over alle kunngjøringer som omhandler den strekningen du styrer og overvåker
 • God oversikt over eventuelle fordelingsoppgaver
 • Støtte for korrekt utforming av kunngjøring

Fører/ombordansvarlig

 • Dagsferske ruter
 • Alle endringer på ett sted
 • Mulighet for mottak av endringer direkte i toget

Vaktleder

 • Funksjonaliteten til togleder med mulighet til å overvåke hele trafikkstyringssentralen

Hovedsikkerhetsvakt/leder for elsikkerhet

 • Tilgang til Informasjon om ditt arbeid (kunngjøring) på stasjonen, ved sporet eller på kontoret
 • Mulighet for mottak av endringer/tillegg direkte på arbeidsstedet

Toginformatør

 • Visning av relevant informasjon på skjerm
 • Muligheter for automatisk oversendelse av data til KTI/PIA systemer

Elkraftoperatør

 • Oversiktlig visning av alle kunngjøringer som angår deg

Entreprenør

 • Mulighet for rutedata integrert i egne fagsystemer
 • Varsel i bestillingssystemet (BEST) om at kunngjøring
 • er tilgjengelig
 • Tilgang til FIDO med foretakets egne brukerdata
Synergi Innmelding av uønskede hendelser i Bane NORs avvikshåndteringssystem Synergi.

Synergi er et avvikssystem for registrering og håndtering av innmeldte saker. Synergi er et avviksbehandlingssystem, en database med grunnlag for måling av sikkerhetsnivået og trender, og en kilde til erfaringsdata for risikovurderinger.

TIOS Trafikkinformasjons- og oppfølgingssystem

TIOS (Trafikkinformasjons- og oppfølgingssystem) er støttesystem for togdrift, toginfo, brukere på operativt og administrativt plan samt ledelsen i Jernbaneverket. TIOS dekker Jernbanevekets behov for å samle informasjon angående togtrafikken på ett sted og gjør denne informasjonen lett tilgjengelig for brukerne.

TIOS mottar rutedata og dynamiske togbevegelser fra fjernstyringsanleggene, samt informasjon om togsammensetning fra Resource Manager (NSB) og GTS (CargoNet). De andre jernbaneforetakene sender inn data fra ulike systemer. I tillegg mottas meldinger fra Hendelseslogg (HL) og fra NSB DROPS (Driftsoperativt senter).

TIOS videresender rutedata og dynamiske togbevegelser til flere andre systemer i NSB og Flytoget.
Det gjøres oppmerksom på at deler av TIOS inneholder sider som krever autorisasjon. Dette skyldes at ikke alle tjenester skal være tilgjengelige for alle med tilgang til Banenettet.

Registrering av togbevegelser

På store deler av sør- og østlandet kommer togposisjonene automatisk fra VICOS- og EBICOS-anleggene, mens der det ikke er denne type fjernstyringsanlegg, legges togposisjonene manuelt inn for utvalgte stasjoner (TPR-klienter).

Oversiktskart

TIOS har oversiktskart som viser togene som kjører i landet i sanntid eller nært knyttet til sanntid. Hvis du klikker på togene, kommer det frem mer informasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til tios@jbv.no