Samarbeidsutvalg sikkerhet

Samarbeidsutvalg for sikring og beredskap

Samarbeidsutvalget er hjemlet i «Forskrift om sikring på jernbane (sikringsforskriften)». Bane NOR som infrastrukturforvalter er pålagt å etablere og drive et samarbeidsutvalg for alle jern- og tunnelbaneaktører på det nasjonale nettet. Utvalget samordner og evaluerer sikringstiltak og koordinerer planlegging, gjennomføring og evaluering av beredskapsøvelser innen sin sektor. Virksomhetene er representert i utvalget med sine respektive sikkerhets- og beredskapsledere.

Utvalget arbeider for en felles strategisk tilnærming til samfunnssikkerhet og beredskap. Hovedfokus er samhandling og felles erfaringsutveksling, læring og kontinuerlig forbedring, f.eks. gjennom utvikling av enhetlige fellesløsninger for virksomhetene. Det presiseres at utvalget er et koordinerende organ som således ikke har ansvar for den operativ beredskapen i de respektive virksomheter.

Samarbeidsutvalget møtes i fire faste samhandlingsmøter i løpet av et år, hvorav møtet i 4. kvartal er «årsmøte». I tillegg gjennomføres nødvendige arbeidsgruppemøter relatert til aktuelle saker i regi av utvalget. Statens jernbanetilsyn (SJT) får oversendt agenda og møtereferat fra alle faste møter. SJT har mulighet til å delta på agendabasis og inviteres som fast deltaker på «årsmøte».

Deltakere fra Bane NOR: beredskapssjef, sikkerhetsrådgivere

Deltakere fra operatører: beredskapssjef

Publisert av: