Møter i kapasitetsfordelingsprosessen

Kapasiteten fordeles for hele perioden. Ruteplanen omfatter ruteleier, planer for arbeid i spor (og andre tjenester).

Søknadsfrist for årlig kapasitetsfordeling er andre mandag i april.

Oppstart av planprosess kunngjøres i eget brev til søkere.

Tidsplan for tildeling av infrastrukturkapasitet R21

FOM TOM Prosess / Aktivitet
2019    
15.12.   Ruteplan R20 iverksettes.
20.12   Seneste dato for kunngjøring av oppstart R21 – inkl. første forslag til BTP.
2020    
13.1.   Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk R21 publiseres. Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter.
11.2.   Søkeperiode for ruteleier starter – BEST-L åpner
12.3.   Oppstartmøte R21 med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode.
14.4.   Siste dag for kommentarer til første forslag BTP R21.
14.4.   Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for R21.
6.7.   Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for R21 publiseres.
6.7. 10.8. Høringsperiode
10.8.   Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP R21 skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00.
10.8. 4.9. Samordningsperiode.
20.8   Ruteplanmøte R21 med JBF og andre søkere for gjennomgang av ruteforslag og høringskommentarer
24.8.   Fastlegging av internasjonal trafikk søkt i PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk. Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.
7.9.   Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning.
7.9. 18.9. Tvisteløsningsperiode.
25.9.   Ruteplan og BTP R21 fastlegges.
19.10.   Ruteplan og BTP R21 publiseres.
20.10.   Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin R21.
13.11.   Siste dag for å meddele jernbaneforetak som skal forestå transport der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av andres søkere og ikke et JBF.
13.12.   Ruteplan R21 iverksettes.
18.12.   Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin R22.