Banetekniske planforutsetninger

Planforutsetningene omfatter en oversikt over planlagte arbeider i infrastrukturen som påvirker togtrafikken. Oversikten publiseres i forkant av hver ruteendring og er ment som et verktøy for jernbaneforetakene og Bane NORs interne planlegging.

Tidsplan for tildeling av infrastrukturkapasitet

Viktige datoer for koordinering i forbindelse med planlegging av Banetekniske Planforutsetninger:

 

FOM

TOM

Prosess / Aktivitet

     
   

Ruteplan Rxx iverksettes

   

Seneste dato for kunngjøring av oppstart Rxx – inkl. første forslag til BTP

     
   

Forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk Rxx publiseres.
Søkeperiode for infrastrukturkapasitet starter.

   

Søkeperiode for ruteleier starter

   

Oppstartsmøte Rxx med JBF og andre søkere for informasjon og dialog om forutsetningene for kommende ruteplanperiode.

   

Kommentarer til første forslag BTP Rxx skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00.

   

Siste dag for søknader om infrastrukturkapasitet for Rxx

   

Forslag til ruteplan og oppdatert forslag til BTP for Rxx publiseres for høring.

 

 

Høringsperiode

   

Kommentarer til forslag til ruteplan og oppdatert forslag BTP Rxx skal være Bane NOR i hende innen kl. 09.00.

 

 

Samordningsperiode.

   

Fastlegging av internasjonal trafikk søkt i PCS, inkludert forhåndsplanlagte ruteleier (PaPs) for internasjonal godstrafikk.Gjelder også nasjonale ruteleier som matetrafikk til/fra PaPs.

   

Siste dag for å fremsette krav om tvisteløsning

 

 

Tvisteløsningsperiode

   

Beslutning om eventuell overbelastet infrastruktur

   

Ruteplan og BTP Rxx fastlegges

   

Ruteplan og BTP Rxx publiseres

   

Første dag for søknad om ad hoc ruter for rutetermin Rxx

   

Siste dag for å meddele JBF som skal forestå transport
der hvor infrastrukturkapasitet er søkt av søkere som ikke er et JBF

   

Ruteplan Rxx iverksettes

   

Seneste dato for kunngjøring av oppstart rutetermin Rxx