Tjenestekatalog

Denne rapporten redegjør for hvordan «det etableres et forretningsmessig forhold mellom infrastrukturforvalter og togselskapene» skal gjennomføres gjennom å utvikle et reelt kunde-/leverandørforhold knyttet til Bane NORs tjenester.

Tabell 19 Tjenestekatalog med priser

Godsterminaler
Tjeneste Enhet

Tilgangstjenester
(pris pr. enhet, NOK)

Servicetjenester
(pris pr. enhet, NOK)
Dieseltankanlegg Anløp   Avtale
Varmeposter Anløp   Avtale
Avising Anløp   Avtale
Kombi-/vognlastterminaler
Kombi-/vognlastterminaler Enhet Tilgangstjenester(Pris pr. enhet, NOK) Servicetjenester(Pris pr. enhet, NOK)
Alnabru Anløp 153 Avtale
Drammen Anløp 250 Avtale
Langemyr Anløp 250 Avtale
Ganddal Anløp 247 Avtale
Nygårdstangen, Minde og Arna Anløp 250 Avtale
Åndalsnes Anløp 250 Avtale
Brattøra, Heggstadmoen Anløp 102 Avtale
Mosjøen Anløp 250 Avtale
Mo i Rana Anløp 250 Avtale
Fauske Anløp 217 Avtale
Bodø Anløp 248 Avtale
Narvik Anløp 250 Avtale
Tømmerterminaler
Tjeneste  Enhet Tilgangstjenester
(pris pr. enhet)
Servicetjenester
(pris pr. enhet)
Auma Anløp 20 Avtale
Borgestad Anløp  20  Avtale 
Braskereidfoss Anløp  20  Avtale 
Anløp  20  Avtale 
Flesberg Anløp  20  Avtale 
Formofoss Anløp  20  Avtale 
Hensmoen Anløp  20  Avtale 
Hove Anløp  20  Avtale 
Hønefoss Anløp  20  Avtale 
Jevnaker Anløp  20  Avtale 
Koppang Anløp  20  Avtale 
Lierstanda Anløp  20  Avtale 
Nesbyen Anløp  20  Avtale 
Norsenga Anløp  20  Avtale 
Notodden Anløp  20  Avtale 
Simonstad Anløp  20  Avtale 
Sørli Anløp  20  Avtale 
Vestmo Anløp  20  Avtale 
Stasjoner
Tjeneste Enhet  Tilgangstjenester
(pris. pr. enhet, NOK)
Servicetjenester
(pris pr. enhet, NOK)
Asker - Oslo S - Lillestrøm - Gardermoen/Dal - Eidsvoll Anløp   70
Loenga - Ski - Mysen/Moss - Halden Anløp   60
Asker- Drammen - Tønsberg/Kongsberg - Nordagutu Anløp   75
Rauma-, Gjøvik-, Dovre- [Eidsvoll - Hjerkinn] og Kongsvingerbanen Anløp   90
Hokksund - Hønefoss - Bergen Anløp   100
(Nordagutu) - Stavanger Anløp   55
(Steinkjer) - Bodø Anløp   100
(Hjerkinn) - Steinkjer Anløp   90
Røros- og Solørbanen Anløp   100
Ofotbanen Anløp   100

Hensetting / Driftsbanegårder

Østlandet

Tjeneste  Sporlengde (meter)  Tilgangstjenester Servicetjenester
(årspris pr. meter)
Timepris pr. meter
Filipstad 2025   3 450  
Kongsvinger  594   3 450  
Lillestrøm 1604    3 450  
Eidsvoll 1140    3 450  
Lillehammer 810    3 450  
Ski 1080    3 450  
Moss 405    3 450  
Mysen 405    3 450  
Halden 1620    3 450  
Drammen 1918    3 450 0,40
Kongsberg 683    3 450  
Skien / Borgerstad 2010    3 450  
Gjøvik 540    3 450  
Jaren 540    3 450  
Lodalen 5449    3 450 0,40
Loenga 675    3 450  
Kværnesporene 500    3 450  
Høvik 782    3 450  
Hamar 789    3 450  

Agder og Rogaland

Hensettingsområde Årspris pr. meter
Kristiansand 650
Egersund 650
Paradis 650
Stavanger 650
Arendal 650


Vestlandet

Hensettingsområde Årspris pr. meter
Bergen 650
Voss 650
Flåm 650
Myrdal 650
Ål 650

Nordenfjells

Hensettingsområde Årspris pr. meter
Åndalsnes 650
Dombås 650
Støren 650
Marienborg 650
Trondheim S 650
Steinkjer 650
Mosjøen 650
Mo i Rana 650
Bodø 650
Togvarmeposter

Bane NOR tilbyr tilgang til varmeposter som jernbaneforetakene må betale en fast årlig leie for. Energikostnader må betales av operatørene. Leie av togvarmepost er gjennomsnittlig: NOK 11.000 pr. år pr. post.

Togradio – GSM-R

Togfører og konduktør kan ringe «privat» fra togradio, både fra CAB-radio og håndholdt. «Private» samtaler, dvs. samtaler ut av GSM-R nettet, blir fakturert. Abonnement og samtaler relatert til togframføring blir ikke fakturert; inngår i «minstepakken».

Energiforsyning

Den elektriske energiforsyningen til togdriften består av to infrastrukturelementer (kontaktledn-ingsanlegg (KL) og omformere) og elektrisk energi til togframføring (kjørestrøm). Bane NOR har enerett til salg av elektrisk energi til togframføringen. Det legges til grunn at det ikke skjer noen endring vedrørende JBVs/Bane NORs enerett til salg av elektrisk energi til togframføringen. Grunnlaget for prisingen er:

  • KL: En del av minstepakken og vil følgelig prises gjennom kjørevegsavgiften
  • Omformere (Nettleie): Kan prises i henhold til selvkost. Prises ikke i dag.
  • Elektrisk energi til togframføring (kjørestrøm): Dagens ordning, hvor pris til bruker / tog-selskap er lik innkjøpspris + administrasjonsgebyr, videreføres3.

Overgangen fra Jernbaneverket til Bane NOR har betinget en gjennomgang av konsesjonene som NVE utsteder. Dette er på plass. En endring i Bane NORs prisstruktur i forhold til oven-stående kan sannsynligvis medføre at konsesjonene må justeres. Dette må i så fall utredes nærmere både de konsesjonsmessige forholdene, men også de økonomiske konsekvensene. Dette har av tidsmessige årsaker ikke latt seg gjøres så tett etter omdanningen av Jernbane-verket til Bane NOR.
Bane NOR ønsker derfor på værende tidspunkt ikke å endre prisstrukturen for elektrisk energi til togdriften.

Tilgangstjenester

Tilgangstjenester betyr i en «utvidet» forstand bruk av ankomst-/avgangsspor, laste-/lossespor, og miljøstasjon. Her skal det prises i henhold til marginalkostnad. Kostnadsdriveren i denne sammenheng antas å være antall tog til/fra terminalen. Bane NOR har to alternativer knyttet til hvem som skal faktureres betalingene for tilgang til terminalen; nemlig terminaloperatøren eller togselskapene.

Servicetjenester

IKT-LØSNINGER

Bane NOR vil i løpet av 2017 etablere en ny løsning for informasjonsstyring og informasjonsutveksling mellom aktørene. Dette er nødvendig for å sikre en produktivitetsøkning på terminalene. Bane NOR SF vil også tilby andre fasiliteter som tilgang til internett mm. Det inngås avtaler med de enkelte aktører etter selvkost-prinsippet.

DRIVSTOFFANLEGG

Bane NOR disponerer flere tankanlegg for diesel til togdriften. Her vil man benytte selvkost; dvs. selve dieselkostnaden pluss et tillegg for dekning av kostnader på tankanlegget. Brukerne vil betale en pris lik selvkost pr. liter drivstoff. Bane NOR arbeider med å finne enkle og praktiske betalingsløsninger.

VARMEPOSTER

Bane NOR disponerer på flere terminaler togvarmeanlegg til togdriften. Her vil man benytte selvkost; dvs. selve energikostnaden pluss et tillegg for dekning av kostnader på anlegget. Brukerne vil betale en pris lik selvkost pr. kwh. Bane NOR arbeider med å finne enkle og praktiske betalingsløsninger.

AVISING

Bane NOR disponerer kun ett avisingsanlegg, som ligger på Alnabru. Der er det inngått avtale med brukerne om at Bane NORs kostnader til glykol mm fordeles på brukerne i henhold til antall tog som er aviset. Det foreslås at denne ordningen videreføres.

HENSETTING PÅ GODSTERMINALER

Av hensyn til den operative driften på terminalen er det ønskelig med minst mulig hensetting av godsvogner på selve terminalen.

Det er 3 grunner til hensetting:

  • Kort tid: Parkering en kortere tid mellom ankomst og avgang, inkl. helger
  • Lang tid: Parkering på grunn av manglende volumer å transportere
  • Defekt materiell: Materiell tatt ut av drift og venter på reparasjon

Det er derfor aktuelt å bruke økonomiske incentiver til at lang tids hensetting finner sted andre steder enn på terminalene i geografiske områder der dette er mulig, samt at reparasjoner tar kortest mulig tid. Bane NOR SF vil derfor gå i dialog med bransjen for å finne gode løsninger / incitamenter for en bedre utnyttelse av tilgjengelig hensettingskapasitet. Bane NOR SF avventer en slik dialog før prising av hensetting av godsvogner innføres.