Strøm til togframføring

Bane NOR er som infrastruktureier pålagt å kjøpe energi til togfremføring og selge denne energien videre til togselskapene til kostpris.

Dette gjennomføres i henhold til føringer gitt i Jernbaneforskriften. Bane NOR Energi innehar rollen som avregningsansvarlig, og er tillagt oppgavene med innkjøp og avregning av energi, samt fordeling av energikostnader. Prinsippene og kravene knyttet til avregning og beregning av pris for elektrisk energi til togdrift er gitt i " Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi". Disse gir en samlet oversikt over hvordan levert energi skal avregnes og hvordan energikostnadene skal fordeles. Dessuten angir standardvilkårene krav til innrapportering av forbruksdata og vilkår for fakturering. Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi finnes her

Prinsippene lagt til grunn for disse standardvilkårene bygger på felles avregningsregler for energi for Trafikverket, BaneDanmark og Bane NOR.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Bane NOR konsesjon for omsetning av elektrisk energi til det nasjonale norske jernbanenettet.

Tariffer for avregning av energikostnader

Kostnadselementene nettleie eksternt nett, administrasjonskostnad for krafthandel og administrasjonskostnader for nett faktureres i henhold til de til enhver tid gjeldende tariffer. Disse kostnadene skal faktureres forbrukerne av 16 2/3 Hz energi i henhold til for netto målt eller beregnet energi levert forbrukspunktet. Tariffene skal reflektere de faktiske kostnadene for Bane NOR. Bane NORs kostnader og inntekter skal avstemmes minimum en gang per år. Eventuelle mer- eller mindreinntekter vil medføre endringer i tariffene. Endringer i tariffer skal ikke ha tilbakevirkende kraft for ferdig avregnet periode. Tabellen under viser Bane NORs gjeldende tariffer fra og med 1. januar 2021.

Kostnadselement Tariff (kr/MWh)
Nettleie eksternt nett 124,5
Administrasjonskostnader for nett 10,6
Administrasjonskostnad for krafthandel 6,5
Forbruksavgift for elektrisk kraft 166,9
Elsertifikater 0,1

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet.

Energimåling

Avregning av energi til togframføring baserer seg på data fra energimålere om bord i tog. Energimålere på tog i Norge kan anskaffes igjennom Bane NOR om ønskelig. Bane NOR vil da administrere energimålerne.

Prognose for energikostnader

Oppdaterte prognoser for energikostnader til togfremføring finnes her:

Opprinnelsesgarantier og fornybar kraft

Bane NOR kjøper opprinnelsesgarantier tilsvarende hele Bane NORs og togselskapenes fysiske kraftforbruk til togfremføring i Norge. Dette gir en garanti for at et kraftvolum tilsvarende årsforbruket av elektrisk kraft blir produsert som fornybar kraft ved norske vannkraftverk. Informasjon om opprinnelsesgarantier finnes her: Spørsmål og svar om opprinnelsesgarantier

Publisert av: