Generell informasjon

Planlagte arbeider i spor

ARBIS

Oversikt over søknader om arbeider i spor og andre kapasitetsbegrensninger 

Nyttig å vite, Trafikkpakke 4, oppdateres fortløpende

Oppdatert 23.03

 

Ved behov for informasjon fra Bane NORs systemer og verktøy:

Send mail ved behov for uttrekk, rapporter og filer som er relevante for konkurransen. 

 

Uttrekk som er tilgjengeliggjort i sharepoint :

 

Uønskede hendelser

Uttrekk av uønskede hendelser 2020 - sharepoint

 

Togvekter 

Togvekter 2020 - sharepoint

 

Regularitet og innstillinger

Regularitet og innstillinger 2016 - 2020sharepoint

 

Punktlighet 

Punktlighet 2016 - 2020 - sharepoint

 

Forsinkelser 

Forsinkelser 2016 - 2020 - sharepoint

 

Avgang- og ankomstdata

Avgang og ankomsttid, planlagt og faktisk 2020 - sharepoint

 

Kundesenter

Henvendelser til kundesenteret for 2020 er tilgjengelig i sharepoint

 

Kjedebrudd 

Oversikt over kjedebrudd er tilgjengelig i sharepoint

 

Sporpris

Uttrekk av km for å beregne sporpris - sharepoint

 

RailML - R21 

RailML - R21 er tilgjengelig i sharepoint.

 

Tognummerserie

Tognummerserie for R21 og R22 er tilgjengelig i sharepoint.

 

Uttrekk av kjøretider

Uttrekk av kjøretider på relevante strekninger er tilgjengelig i sharepoint.

---------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert 17.12.2020

 

Stasjonsavgift

Fra R22 vil det bli en årlig abonnementsbasert prising av stasjonstjenester, der prisingen vil være basert på antall planlagte stopp ifølge ruteplan.

 

Berging og beredskap

Bane NOR ved Teknisk avdeling dekker faste kostnader for avtalen, slik at leverandøren skal kunne ha en døgnkontinuerlig beredskap. Alle utrykninger belastes det baneområdet hendelsen finner sted. I de tilfeller et togselskap har forårsaket hendelsen viderefaktureres kostnadene det aktuelle togselskapet. Timeprisen for personalressurser er kr 999*,-, i tillegg tilkommer kostnader for anvendt materiell. Et typisk bergingsoppdrag koster i størrelsesorden kr 15 000,- - kr 50 000,-, men vi har eksempler på spesielt krevende oppdrag som har kostet opptil kr 1 000 000,- (dette er unntakstilfeller).

 
*Prisen er for 2020 og reguleres årlig i henhold til KPI. 

 

Kobbel

Det finnes kobbel som kan brukes på alle togtyper som går i Norge. Dette innbefatter også overgangskobbel om et togsett må deles og trekkes fra f. eks mellomvogn. Dette er spesialkobbel uten hastighet eller vektbegrensninger for denne type oppdrag.

 

Hensetting ved operative endringer

Fakturering er basert på hva operatøren bestiller av hensetting i ruteplan. 

 

Behovsstopp

Dagens praksis er at en operatør faktureres for ubenyttede behovsstopp.

Togselskap skal betale en kronesats multiplisert med antall faktiske anløp de har på ulike stasjoner. Et anløp er definert som planlagt stopp på stasjon/holdeplass der det skjer på og/eller avstigning av passasjerer. Togselskapene bestiller stopp på stasjoner som planlagt stopp i rutebestillingen.

Faktisk stopp er relatert til hel- og delinnstillinger. Et faktisk anløp er et anløp som er planlagt og som ikke har blitt hel- eller delinnstilt.

Behovsstopp er noe togselskapene velger selv.

Prinsippet til Bane NOR er at vi ihht. Network Statement pkt. 5.3.1.1 Stasjoner for passasjerer skal sørge for at det er mulig med av -og påstigning til enhver tid.

 

Beregning av bruttotonnkilometer

Sporpis

Når det gjelder sporpris skal egenvekt benyttes. Sporprisen beregnes ut fra togets vekt siden den informasjonen skal sendes før togets avgang.

 

Kjørestrøm

Tariffene for energiforbruk per bruttotonnkilometer er beregnet med en vekt kjøretøyenes egenvekt pluss lastvekt. For passasjertog betyr det kjøretøyenes egenvekt pluss vekten av 50% passasjerbelegg der hver passasjer veier 70 kg

Benytt togets egenvekt for tomtog og bruttovekt (fullast) for når toget er fullt. 

Bremset vekt benyttes ikke

 

 

 

Operativt regelverk

Her er lenke til informasjon om: 

Regelverksamlinger

Aksjonskort

Kryssingsinstrukser

Sirkulærer

Reserveløsning - FIDO

Beredskapsportalen

Målvognsbilder

Terminalhåndboken

Network Statement

Network statement

Network Statement er Bane NORs produktbeskrivelse av infrastrukturen. Dokumentet inneholder informasjon om vilkårene for å søke om tilgang til å trafikkere jernbanenettet. I tillegg finnes informasjon om kapasitetsfordeling og tidsfrister, tjenestene, prissystemet samt rettslig forankring.

Network Statement 2021

Gyldighetsperiode / Validity period Network Statement 2021: 13. desember 2020 - 11. desember 2021

Network Statement 2022

Gyldighetsperiode / Validity period Network Statement 2022: 12. desember 2021 - 10. desember 2022

 

Trafikkstyringssentraler i Norge
ERTMS implementeringsplan Fornyelse av jernbanens signalanlegg
Publisert av: