Generell informasjon

Årsrapporter, Nasjonal transportplan, Handlingsprogram, forskrifter og informasjon om trafikksentraler.

Nyttig å vite, Trafikkpakke 3, oppdateres fortløpende

Oppdatert 17.01.2019

Aksjonskort i Bane NOR
http://orv.jbv.no/orv/doku.php?id=aksjonskort:aksjonskort_start

Verktøy og systemer i Bane NOR

Networks Statement 2.7.1 Krav til utstyr i trekkaggregater, kostnad pr. nøkkel NOK217,50
For at fører skal ha tilgang til ulike betjeningsskap, som f.eks. sveiveskap og betjeningsskap for veisikringsanlegg, skal alle trekkaggregater være utstyrt med “CTC-nøkkel”.
Nøkler rekvireres hos Bane NOR, send e-post til IFJ_ordre@banenor.no. Bestillingen skal inneholde følgende informasjon:

 • Bestilling av CTC nøkler – ”F-nr. 708 690 840”
 • Bestillers firmanavn
 • Bestillers kundenummer hos Bane NOR (eller “ny kunde”)
 • Bestillers referanse
 • Kontaktperson (navn og telefon)
 • Antall nøkler
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse

Hvis ønskelig kan nøklene utleveres ved: Bane NOR Sentrallager Grorud, Østre Aker vei 256, Oslo.

 

Avising av motorvognsett, lokomotiv og vogner i Lodalen / Oslo-område
I Network Statement er det lagt ut en del informasjon om avising og tining.
http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:lodalen

Tining / avising av tog kan foretas inne i verkstedhallen i Lodalen.  Det er også mulighet for utvendig de-icing, men erfaring tilsier at ingen av dagens operatører bruker denne muligheten.
Nye togselskaper får samme prioritet som eksisterende togselskaper.  Tilgang gis på lik og nøytral basis.


Kommunikasjonsprosessen ved forsinkelser

 1. Alle operatører får tilgang til TIOS* der transportledelsen hos en operatør kan følge med på operativ trafikkstyring, og se på eventuelle forsinkelser og innstillinger.
 2. Bane NOR har en varslingstjeneste for trafikkavvik der operatører kan velge å motta epost eller SMS og få varsling for oppståtte avvik
 3. Se foil 20 som viser dataflyt for informasjon til reisende og informasjon i avvik,. Foil 21 og 22 viser informasjon som vises på skjermer til reisende.

Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og Vinterberedskap i sharepoint.

Berging og beredskap
Bane NOR ved Teknisk avdeling dekker faste kostnader for avtalen, slik at leverandøren skal kunne ha en døgnkontinuerlig beredskap. Alle utrykninger belastes det baneområdet hendelsen finner sted. I de tilfeller et togselskap har forårsaket hendelsen viderefaktureres kostnadene det aktuelle togselskapet. Timeprisen for personalressurser er kr 950,-, i tillegg tilkommer kostnader for anvendt materiell. Et typisk bergingsoppdrag koster i størrelsesorden kr 15 000,- - kr 50 000,-, men vi har eksempler på spesielt krevende oppdrag som har kostet opptil kr 1 000 000,- (dette er unntakstilfeller).

Tilsyn av togmateriell
Når toget står på hensettingsspor, og med pantografen tilkoblet i Lodalen gjelder kravet om tilsyn hver 4. time.
Generelt for jernbanenettet gjelder en gang pr. time, ihht. SJN 2.9. 

Sikkerhetsregler for strøm bestemmes av Sakkyndig driftsleder. Dette er en funksjon i Bane NOR som er regional. Det er en egen nettside for temaet: www.banenor.no/elkraft - Elkraftportalen

Hensetting ved planlagte avvik
Blir togoperatører fakturert for hensetting ved planlagt avvik?

Fakturering er basert på hva dere bestiller av hensetting i ruteplan, basert på grunnrutemodell dere skal kjøre. Dere blir ikke fakturert for endringer som kommer ved avvik. Det blir løst operativt.

Kjøretider for skifting til/fra verksted/hensetting, Lodalen
For Oslo S – Lodalen blir det i dag beregnet 5 minutter for motorvognsett og for tog med lok foran i kjøreretningen.
For tog som må skyves (lok bakerst og med ledsager på første vogn) beregnes 10 minutter.

Men hvis denne strekningen skulle blitt lagt inn i TPS ville teoretisk kjøretid blitt mye kortere, avstanden er jo ikke så veldig stor selv om den varierer en del etter hvilken del av Lodalen togene kommer fra /skal til.

Trafikksentralen i Norge

 • Hvilke prioriteringsregler benyttes i Norge?

Se fane ”Trafikksentraler i Norge”

 

Samarbeidsforum

Kundeorientert operativ avvikshåndtering - KOA
Den operative avvikshåndteringen er bygd opp av en rekke underliggende elementer og planer som setter aktørene på jernbanen i stand til å håndtere operative avvik.

Følgende elementer evalueres KOA

- Informasjonsplaner
- Aksjonskort
- Kundeløsninger
- Personalplaner
- Materiellplaner
- Planer for alternativ transport
- Planer for å sende ut førstelinjen
- Planer for beredskap og infrastruktur

Eksempel på en aksjonskort ligger i presentasjon om «Stasjonsinformasjon 2017»
Se kalenderdato «22 des»: http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/


Månedlige SSK møter og halvårlig Sentralt SSK møte

SSK-møtene er et samarbeidsforum mellom jernbaneforetakene og Bane NOR hvor sikkerhet og punktlighet tas opp. Systematisk og målrettet samarbeid som har til hensikt å oppnå forbedring i saker relatert til sikkerhet og punktlighet slik at togene kan framføres sikkert og i henhold til gjeldene ruteplan.

Kapasitetsfordelingsprosessen: Fast månedlig møteaktivitet i forbindelse med operativ kapasitetsfordeling. For ruteplanmøte, se plan for kapasitetsfordelingsprosessen 4.3 i Network Statement.

Kundemøte med eksisterende jernbaneforetak. Taktiske og strategiske møter.

 

Sikkerhet

 • Finnes det overgangskobbel som kan brukes fra bergingslokomotiv til alle togtyper?

Det finnes kobbel som kan brukes på alle togtyper som går i Norge. Dette innbefatter også overgangskobbel om et togsett må deles og trekkes fra f. eks mellomvogn. Dette er spesialkobbel uten hastighet eller vektbegrensninger for denne type oppdrag


Ved kjøring av alternativ transport, buss for tog:

Ved innstilling forårsaket av Bane NOR, skal togselskap ikke betale stasjonsavgift.
Ved innstilling forårsaket av togselskap, skal togselskap betale stasjonsavgift.

Hensetting ved planlagte avvik

Blir togoperatører fakturert for hensetting ved planlagt avvik?

Fakturering er basert på hva dere bestiller av hensetting i ruteplan, basert på grunnrutemodell dere skal kjøre. Dere blir ikke fakturert for endringer som kommer ved avvik. Det blir løst operativt.

Oppdatert 01.02.2019


Hensettingsspor for EL18 og 75, er disse i Arna eller er det på Bergen stasjon?
Svar: Pr. nå er det Bergen, er noen planer for det også kan bli Arna når «nye» Arna st. er ferdig om noen år.

Finnes det pauserom på følgende stasjoner; Bergen, Voss og Ål?
Svar: NSB har arealer alle tre steder.

Tomkjøring for innsett og uttak av togsett - Bergen
Svar: All tomkjøring for innsett og uttak av togsett vil foregå fra/til Bergen driftsbanegård, dvs. togspor 31-35.

Behovsstopp
Dagens praksis er at en operatør faktureres for ubenyttede behovsstopp.

Togselskap skal betale en kronesats multiplisert med antall faktiske anløp de har på ulike stasjoner. Et anløp er definert som planlagt stopp på stasjon/holdeplass der det skjer på og/eller avstigning av passasjerer. Togselskapene bestiller stopp på stasjoner som planlagt stopp i rutebestillingen.

Faktisk stopp er relatert til hel- og delinnstillinger. Et faktisk anløp er et anløp som er planlagt og som ikke har blitt hel- eller delinnstilt.

Behovsstopp er noe togselskapene velger selv.

Prinsippet til Bane NOR er at vi ihht. Network Statement pkt. 5.3.1.1 Stasjoner for passasjerer skal sørge for at det er mulig med av -og påstigning til enhver tid.

 

Oppdatert 13.02.2019

Pauserom
Er det pauserom på Arna? Nei, det har vi ikke
Er det overnattingsmuligheter på stasjonen på Ål, Voss og Bergen? Nei, men det er overnattingsmuligheter i Ål velferdsbygg.

Beregning av bruttotonnkilometer
Sporpis
Når det gjelder sporpris skal egenvekt benyttes. Sporprisen beregnes ut fra togets vekt siden den informasjonen skal sendes før togets avgang.

Kjørestrøm
Tariffene for energiforbruk per bruttotonnkilometer er beregnet med en vekt kjøretøyenes egenvekt pluss lastvekt. For passasjertog betyr det kjøretøyenes egenvekt pluss vekten av 50% passasjerbelegg der hver passasjer veier 70 kg
Benytt togets egenvekt for tomtog og bruttovekt (fullast) for når toget er fullt. 
Bremset vekt benyttes ikke.

Oppdatert 10.04.2019

Vekterordninger

Bane NOR har vekterordninger på Bergensbanen mellom Bergen og Hønefoss:
Bergen, Voss, Myrdal, Geilo

 

Strøm til togframføring oppdatert 15.5.19

Stipulert og prognostisert forbruk

 1. Kjørestrøm - Network Statement
 2. Standardvilkår 
 3. Tariffer
 4. Prognoser energikostnader 2012-2016, se pdf.filer under

Rapport

Miljø og samfunnsrapport 2015

Historiske energikostnader til togfremføring 2012 - 2017.pdf


Prognose energikostnader til togframføring 2016.pdf
Prognose energikostnader til togfremføring 2015.pdf
Prognose energikostnader til togfremføring 2014.pdf
Prognose energikostnader til togfremføring 2013.pdf
Prognose energikostnader til togfremføring 2012.pdf

 

Energikostnader
Forbruksavgift og elsertifikater for elektrisk energi. Skal disse avgiftene betales for strøm benyttet til hensetning?

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Samme gjelder for hensetting.
https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_kostnadselementer

Historisk spotpris? Prognosen er samme for spotpris.
Se prognose energikostander til togframføring under fanen «Strøm til togframføring».
http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/annet-informasjon/

Brukerrådet for elektronisk energiforsyning till togfremforing - halvårlig møte med Bane NOR Energi
Rollen til brukerrådet og togoperatører er definert i Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi.

 

Omformings- og overføringstapet er ikke det samme for alle materielltypene. Det som varierer er faktoren for lastinnvirkningen

Tabell 3 i avsnittet «Tariffer for tap i kontaktledningsanlegg, matestasjonsanlegg og fjernledning» (https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_tap_i_kontaktledningsanlegg,_matestasjonsanlegg_og_fjernledning) i «Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi» viser hvordan faktoren for lastinnvirkningen varierer for de ulike togtypene.Tariffer for beregning av elkostnad

Forutsetning at EL 81 og type 73 skal trafikkere strekningen Oslo-Bergen og type 75 skal gå i lokaltrafikk rundt Bergen.

For Bergensbanen (Oslo – Bergen) er tariffene følgende:

EL18:  41/4 (Wh per bruttotonnkilometer for levert energi / tilbakelevert energi)
Type 73: 47/5 (Wh per bruttotonnkilometer for levert energi / tilbakelevert energi)

 

For lokaltrafikk Bergen (Lokaltog Bergen-Arna-Voss-Myrdal) er tariffene følgende:

Type 75: 61/10 (Wh per bruttotonnkilometer for levert energi / tilbakelevert energi)

 

Dette er hentet fra Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi: https://trv.banenor.no/energiavregning/Tariffer_for_energiforbruk_per_bruttotonnkilometer

ERTMS implementeringsplan

ERTMS, Nasjonal signalplan

Nasjonal signalplan ERTMS 17.04.18.pdf

Planer og prosjekter

Nasjonal transportplan

Avinor, Bane NOR, Kystverket og Statens vegvesen sitt felles plangrunnlag til Nasjonal transportplan.
NTP 2018-2029 grunnlagsdokument:
https://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag/_attachment/1215451/binary/1108802?_ts=154a51c1a38


Handlingsprogram

Hvert fjerde år leverer Jernbanedirektoratet og de andre transportetatene et faglig grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP) til Samferdselsdepartementet. I dette grunnlaget setter vi sammen våre utredninger, strategier og annen kunnskap til én overordnet strategi. Når Stortinget har behandlet regjeringens melding om NTP, lager vi et handlingsprogram som følger opp rammer og mål som settes i NTP.

Utredninger

Jernbanedirektoratet analyserer kundenes behov for reiser og varetransport er i dag og i fremtiden. 


Prosjektoversikt

Oversikt over større prosjekter under bygging.

Forskrifter for det nasjonale jernbanenettet

Forskrifter relatert til infrastruktur

Forskrift om jernbanevirksomhet, fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet og innkreving av avgifter for bruk av jernbanenettet.

 

Andre relevante lover og forskrifter

Trafikksentraler i Norge
Dekning Mobilt internett i tog
Årsrapporter

Jernbanestatistikk 2014

Jernbaneverket statistikk 2014


Jernbanestatistikk 2015

Jernbaneverket statistikk 2015


Bane NOR brosjyre - Vi skaper fremtidens jernbane
Last ned både norsk og engelsk versjon.
 

Henvendelser til Bane NORs kundesenter Trafikkpakke 1 Sør
Henvendelser til Bane NOR Kundesenter Sørlandsbanen 2017.xlsx

Nyttig å vite, Trafikkpakke 2 - sist oppdatert 26.11.2018

Oppdatert 15.03.2018

Aksjonskort i Bane NOR
http://orv.jbv.no/orv/doku.php?id=aksjonskort:aksjonskort_start

Verktøy og systemer i Bane NOR

Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og vinterberedskap
Powerpoint presentasjon: Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og vinterberedskap Trafikkpakke 2.pptx

Strekningsanalyse og beredskapsportalen
Tilbydere kan avtale besøk i Oslo, Posthuset for å kunne se på data fra Bane NOR sin strekningsanalyse og samtidig få tilgang til beredskapsportalen.

Hvilke regler og avtaler ligger til grunn for flytting og skifting av tog/ lok på verkstedområder og driftsbanegårder?
Så lenge sporområde er Bane NORs spor, eller tilknyttede spor iht. dagens togframføringsforskrift, er det TJN som gjelder, http://orv.jbv.no/
Flytting av lok på verksted/driftsbanegård må de enkelte foretak ha styring på. På avgrenset verksted gjelder ikke jernbanelovgivningen, og der er det verkstedet som har styringen.

Networks Statement 2.7.1 Krav til utstyr i trekkaggregater, kostnad pr. nøkkel NOK217,50
For at fører skal ha tilgang til ulike betjeningsskap, som f.eks. sveiveskap og betjeningsskap for veisikringsanlegg, skal alle trekkaggregater være utstyrt med “CTC-nøkkel”.
Nøkler rekvireres hos Bane NOR, send e-post til IFJ_ordre@banenor.no. Bestillingen skal inneholde følgende informasjon:

 • Bestilling av CTC nøkler – ”F-nr. 708 690 840”
 • Bestillers firmanavn
 • Bestillers kundenummer hos Bane NOR (eller “ny kunde”)
 • Bestillers referanse
 • Kontaktperson (navn og telefon)
 • Antall nøkler
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse

Hvis ønskelig kan nøklene utleveres ved: Bane NOR Sentrallager Grorud, Østre Aker vei 256, Oslo.

Nettleie for togvarmeposter

Tariff

Beskrivelse

Årsleiepris pr anlegg

T1

Årsleie for 1000V anlegg

kr                11 000,00

 

Energikostnader
Forbruksavgift og elsertifikater for elektrisk energi. Skal disse avgiftene betales for strøm benyttet til hensetning?

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Samme gjelder for hensetting.
https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_kostnadselementer

Historisk spotpris? Prognosen er samme for spotpris.
Se prognose energikostander til togframføring under fanen «Strøm til togframføring».
http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/annet-informasjon/

Brukerrådet for elektronisk energiforsyning till togfremforing - halvårlig møte med Bane NOR Energi
Rollen til brukerrådet og togoperatører er definert i Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi.

 

Søke om ad-hoc ruter
En togoperatør kan søke om Ad-hoc ruter hele året. Men det må tas høyde for behandlingstiden av søknaden som sendes via BEST-K.

Avising av motorvognsett, lokomotiv og vogner i Lodalen / Oslo-område
I Network Statement er det lagt ut en del informasjon om avising og tining.
http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:lodalen

Tining / avising av tog kan foretas inne i verkstedhallen i Lodalen.  Det er også mulighet for utvendig de-icing, men erfaring tilsier at ingen av dagens operatører bruker denne muligheten.
Nye togselskaper får samme prioritet som eksisterende togselskaper.  Tilgang gis på lik og nøytral basis.

Kommunikasjonsprosessen ved forsinkelser

 1. Alle operatører får tilgang til TIOS* der transportledelsen hos en operatør kan følge med på operativ trafikkstyring, og se på eventuelle forsinkelser og innstillinger.
 2. Bane NOR har en varslingstjeneste for trafikkavvik der operatører kan velge å motta epost eller SMS og få varsling for oppståtte avvik
 3. Se foil 20 som viser dataflyt for informasjon til reisende og informasjon i avvik,. Foil 21 og 22 viser informasjon som vises på skjermer til reisende.

Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og Vinterberedskap, publisert 15 mars.

 1. AST regulerer trafikkdata mellom operatør og Bane NOR. Vedlegg 2 og 3 beskriver data om avviksinformasjon Bane NOR krever å motta fra en operatør, og hvilke informasjon Bane NOR er forpliktet å sende til digitale kanaler, inkludert operatører sine kanaler.

http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/annet-informasjon/

Berging og beredskap
Bane NOR ved Teknisk avdeling dekker faste kostnader for avtalen, slik at leverandøren skal kunne ha en døgnkontinuerlig beredskap. Alle utrykninger belastes det baneområdet hendelsen finner sted. I de tilfeller et togselskap har forårsaket hendelsen viderefaktureres kostnadene det aktuelle togselskapet. Timeprisen for personalressurser er kr 950,-, i tillegg tilkommer kostnader for anvendt materiell. Et typisk bergingsoppdrag koster i størrelsesorden kr 15 000,- - kr 50 000,-, men vi har eksempler på spesielt krevende oppdrag som har kostet opptil kr 1 000 000,- (dette er unntakstilfeller).

Eget vedlegg med en oversikt over antall oppdrag og kostnader for disse for perioden 2010 – 2017, samt en oversikt over kostnader for enkeltoppdrag i 2017 er sendt.

Tilsyn av togmateriell
Når toget står på hensettingsspor, og med pantografen tilkoblet i Lodalen gjelder kravet om tilsyn hver 4. time. Samme gjelder for Marienborg.
Generelt for jernbanenettet gjelder en gang pr. time, ihht. SJN 2.9. 

Sikkerhetsregler for strøm bestemmes av Sakkyndig driftsleder. Dette er en funksjon i Bane NOR som er regional. Det er en egen nettside for temaet: www.banenor.no/elkraft - Elkraftportalen

Det er Sakkyndig driftsleder som bestemmer regelverket for sitt område. Dette medfører at det pr i dag kan eksistere forskjellige regler for forskjellige områder. 

Bodø har ikke KL anlegg på området.

Hensetting ved planlagte avvik
Blir togoperatører fakturert for hensetting ved planlagt avvik?

Fakturering er basert på hva dere bestiller av hensetting i ruteplan, basert på grunnrutemodell dere skal kjøre. Dere blir ikke fakturert for endringer som kommer ved avvik. Det blir løst operativt.

Kjedebrudd
Kjedebrudd trafikkpakke 2.xlsx


Oppdatert 16.03.2018

Kjøretider for skifting til/fra verksted/hensetting, Lodalen og Marienborg
For Oslo S – Lodalen blir det i dag beregnet 5 minutter for motorvognsett og for tog med lok foran i kjøreretningen.
For tog som må skyves (lok bakerst og med ledsager på første vogn) beregnes 10 minutter.

Men hvis denne strekningen skulle blitt lagt inn i TPS ville teoretisk kjøretid blitt mye kortere, avstanden er jo ikke så veldig stor selv om den varierer en del etter hvilken del av Lodalen togene kommer fra /skal til.

Verkstedet Marienborg ligger på stasjonen «Trondheim M».
Kjøretiden fra Trondheim S til Trondheim M er 4 minutter.  Hvis det er lok/togsett som kommer fra/skal til Marienborg verksted kommer tiden for skifting mellom Trondheim M og verkstedet i tillegg. Det varierer ut fra hvor på verkstedet toget skal til/fra.

Bodø:  Ruteplan- og trafikkmessig er Bodø stasjon samme lokasjon

 

Oppdatert 23.03.2018

Informasjon om serviceanlegg og fasiliteter, feks steder for dieselpåfylling

Se vedlegg 3.6.5
http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg

 

Oppdatert 23.08.2018

Overnattingskapasitet for togpersonell

På Steinkjer og i Bodø har Bane NOR ingen sovekapasitet. Men det er private utleiere som har det på stasjonen.
Steinkjer; bygg vegg i vegg med stasjonen. Bodø; Vandrerhjem på stasjonen. Vi har ikke oversikt over hva NSB evt. leier av disse.

Åndalsnes: 4 rom (leies pt. ikke av NSB)
Dombås: 4 rom (leies pt. ikke av NSB)
Mosjøen: 32 rom (forvaltes av Bane NOR Eiendom)

Kan ellers nevne at det på Støren st. står en etasje ledig med 10 rom som er klar til bruk om det skulle være ønskelig.

Oppdatert 24.10.2018

Skiftetraktorer Marienborg

1. Bane NOR eier el-traktor – benyttes til/ på verkstedene. Den kan ikke kjøres på åpen linje
2. Bane NOR skal innen kort tid overta en SKD diesel skiftetraktor fra NSB - benyttes til/ på verkstedene. Den kan ikke kjøres på åpen linje

Disse er plassert ute på verkstedenheter for å trekke ut/ inn og plassere togmateriellet på områdene. Traktorene har et avgrenset området på verkstedet.
Områdene er markert med stolper/ skilt (grensestolper). Innenfor dette området kan både EL- traktorene og dieselskiftetraktorene operere.

NSB har egne skiftetraktorer lokomotiv D8 for å trekke/flytte vogner. Regner med at den står oppført i konkurransegrunnlaget.

Overnatting/lokaler for NSB personell Trondheim stasjon

På Trondheim stasjon så er det ikke overnatting, men hvileceller som NSB benytter i dag. Det er egne garderobeanlegg, men disse er ikke tilknyttet hvilecellene.
Kontorareal på Trondheim stasjon er på cirka 580 kvm. Kontorarealene ligger i 1.etg på Trondheim stasjon.

Oppdatert 26.11.2018

Er forbruk av vann inkludert i leiepris på driftsbanegården i Trondheim?

Vann og strøm kommer i tillegg.

 

Det finnes WIFI på venterommet på Trondheim stasjon.

Skifting

Etter litt avklaring internt er det følgende som gjelder:

 1. Bane NOR eier el-traktor – benyttes til/ på verkstedene. Den kan ikke kjøres på åpen linje
 2. Bane NOR skal innen kort tid overta en SKD diesel skiftetraktor fra NSB - benyttes til/ på verkstedene. Den kan ikke kjøres på åpen linje

Disse er plassert ute på verkstedenheter for å trekke ut/ inn og plassere togmateriellet på områdene. Traktorene har et avgrenset området på verkstedet.

Områdene er markert med stolper/ skilt (grensestolper). Innenfor dette området kan både EL- traktorene og dieselskiftetraktorene operere.

NSB har egne skiftetraktorer lokomotiv D8 for å trekke/flytte vogner. Regner med at den står oppført i konkurransegrunnlaget

 

Nyttig å vite, Trafikkpakke 1 - sist oppdatert 12.2.2018

Q&A – Bane NOR - oppdatert 29.01.18

Trafikksentralen i Norge

 • Hvilke prioriteringsregler benyttes i Norge?

Se fane ”Trafikksentraler i Norge”

http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/annet-informasjon/


Samarbeidsforum

Kundeorientert operativ avvikshåndtering - KOA
Den operative avvikshåndteringen er bygd opp av en rekke underliggende elementer og planer som setter aktørene på jernbanen i stand til å håndtere operative avvik.

Følgende elementer evalueres KOA

- Informasjonsplaner
- Aksjonskort
- Kundeløsninger
- Personalplaner
- Materiellplaner
- Planer for alternativ transport
- Planer for å sende ut førstelinjen
- Planer for beredskap og infrastruktur

Eksempel på en aksjonskort ligger i presentasjon om «Stasjonsinformasjon 2017»
Se kalenderdato «22 des»: http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/


Månedlige SSK møter og halvårlig Sentralt SSK møte

SSK-møtene er et samarbeidsforum mellom jernbaneforetakene og Bane NOR hvor sikkerhet og punktlighet tas opp. Systematisk og målrettet samarbeid som har til hensikt å oppnå forbedring i saker relatert til sikkerhet og punktlighet slik at togene kan framføres sikkert og i henhold til gjeldene ruteplan.

Kapasitetsfordelingsprosessen: Fast månedlig møteaktivitet i forbindelse med operativ kapasitetsfordeling. For ruteplanmøte, se plan for kapasitetsfordelingsprosessen 4.3 i Network Statement.

Kundemøte med eksisterende jernbaneforetak. Taktiske og strategiske møter.

Sikkerhet

 • Finnes det overgangskobbel som kan brukes fra bergingslokomotiv til alle togtyper?

Det finnes kobbel som kan brukes på alle togtyper som går i Norge. Dette innbefatter også overgangskobbel om et togsett må deles og trekkes fra f. eks mellomvogn. Dette er spesialkobbel uten hastighet eller vektbegrensninger for denne type oppdrag

 

 • Hvilke regler og avtaler ligger til grunn for flytting og skifting av tog/ lok på verkstedområder og driftsbanegårder?

Så lenge sporområde er Bane NORs spor, eller tilknyttede spor iht. dagens togframføringsforskrift, er det TJN som gjelder, http://orv.jbv.no/
Flytting av lok på verksted/driftsbanegård må de enkelte foretak ha styring på. På avgrenset verksted gjelder ikke jernbanelovgivningen, og der er det verkstedet som har styringen. 

Strekningsanalyse og beredskapsportalen

Tilbydere kan avtale besøk i Posthuset for å kunne se på data fra Bane NOR sin strekningsanalyse og samtidig få tilgang til beredskapsportalen.

Ved kjøring av alternativ transport, buss for tog:

Ved innstilling forårsaket av Bane NOR, skal togselskap ikke betale stasjonsavgift.
Ved innstilling forårsaket av togselskap, skal togselskap betale stasjonsavgift.


Stasjonsavgift

Oslo, til og med Asker NOK70
Etter Asker, til og med Nordagutu NOK75
Etter Nordagutu helt til Stavanger NOK55

Stasjoner på Arendalsbanen hører under satsen for Sørlandsbanen, NOK55.

 

Nettleie for ti togvarmeposter på Stavanger st.

Tariff

Beskrivelse

Antall

Årsleiepris pr anlegg

Sum

T1

Årsleie for 1000V anlegg

10

kr                11 000,00

 kr 110 000,00

 

Networks Statement 2.7.1 Krav til utstyr i trekkaggregater, kostnad pr. nøkkel NOK217,50

For at fører skal ha tilgang til ulike betjeningsskap, som f.eks. sveiveskap og betjeningsskap for veisikringsanlegg, skal alle trekkaggregater være utstyrt med “CTC-nøkkel”.

Nøkler rekvireres hos Bane NOR, send e-post til IFJ_ordre@banenor.no. Bestillingen skal inneholde følgende informasjon:

 • Bestilling av CTC nøkler – ”F-nr. 708 690 840”
 • Bestillers firmanavn
 • Bestillers kundenummer hos Bane NOR (eller “ny kunde”)
 • Bestillers referanse
 • Kontaktperson (navn og telefon)
 • Antall nøkler
 • Fakturaadresse
 • Leveringsadresse

Hvis ønskelig kan nøklene utleveres ved: Bane NOR Sentrallager Grorud, Østre Aker vei 256, Oslo.

Vaktordning med vaktselskap på stasjoner

På Sørlandsbanen fra Bø i Telemark til Stavanger har vi avtale med Securitas og det er vektere inne på følgende stasjoner:

Bø: Kontroll og åpne/ lukketjenester.
Kristiansand: Mobilvektere på stasjonen tilstede ca 8 ganger i døgnet når det er tog på stasjonen. Kan tilkalles av TXP ved behov ved hjelp av telefon eller alarmknapp.
Egersund: Vektere åpner og lukker venterom.
Bryne: Vektere åpner og lukker venterom.
Sandnes Sentrum: Vektere åpner og lukker venterommet. 4 vekterrunder i venterommets åpningstid.
Paradis hp: Mobilvektere 2 ganger pr natt.
Stavanger: Vektere tilstede ca 8 ganger i løpet av døgnet. De åpner og lukker ventehall. Kan tilkalles av billettsalget ved behov ved hjelp av telefon eller alarmknapp.

 Kjøretider for skifting til/fra verksted/hensetting.

For Oslo S – Lodalen og Stavanger – Kvaleberg/Paradis så blir det i dag beregnet 5 minutter for motorvognsett og for tog med lok foran i kjøreretningen.
For tog som må skyves (lok bakerst og med ledsager på første vogn) beregnes 10 minutter.

Men hvis denne strekningen skulle blitt lagt inn i TPS ville teoretisk kjøretid blitt mye kortere, avstanden er jo ikke så veldig stor selv om den varierer en del etter hvilken del av Lodalen togene kommer fra /skal til.

 

Energikostnader

Forbruksavgift og elsertifikater for elektrisk energi. Skal disse avgiftene betales for strøm benyttet til hensetning?

Det er gjennom forskrift gitt fritak for forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikater for elektrisk energi som leveres til bruk til framdrift av tog eller annet skinnegående transportmiddel, herunder oppvarming av og belysning i transportmiddelet. Samme gjelder for hensetting.
https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_kostnadselementer

Historisk spotpris? Prognosen er samme for spotpris.
Se prognose energikostander til togframføring under fanen «Strøm til togframføring».
http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/annet-informasjon/

Søke om ad-hoc ruter
En togoperatør kan søke om Ad-hoc ruter hele året. Men det må tas høyde for behandlingstiden av søknaden som sendes via BEST-K.

Avising av motorvognsett, lokomotiv og vogner i Lodalen / Oslo-område
I Network Statement er det lagt ut en del informasjon om avising og tining.
http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:lodalen

Tining / avising av tog kan foretas inne i verkstedhallen i Lodalen.  Det er også mulighet for utvendig de-icing, men erfaring tilsier at ingen av dagens operatører bruker denne muligheten.
Nye togselskaper får samme prioritet som eksisterende togselskaper.  Tilgang gis på lik og nøytral basis.

Toalett-tømming Paradis
I Paradis må togoperatøren selv engasjere personell for å foreta togvedlikehold.  Vannpåfylling og toalettømming må foretas av servicepersonell.  Det må brukes mobilt utstyr for toalettømming.

 Kommunikasjonsprosessen ved forsinkelser

 1. Alle operatører får tilgang til TIOS* der transportledelsen hos en operatør kan følge med på operativ trafikkstyring, og se på eventuelle forsinkelser og innstillinger.
 2. Bane NOR har en varslingstjeneste for trafikkavvik der operatører kan velge å motta epost eller SMS og få varsling for oppståtte avvik
 3. Se foil 20 som viser dataflyt for informasjon til reisende og informasjon i avvik,. Foil 21 og 22 viser informasjon som vises på skjermer til reisende.

Stasjonsinformasjon, Alternativ transport og Vinterberedskap, publisert 22 desember.
http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/

 1. AST regulerer trafikkdata mellom operatør og Bane NOR. Vedlegg 2 og 3 beskriver data om avviksinformasjon Bane NOR krever å motta fra en operatør, og hvilke informasjon Bane NOR er forpliktet å sende til digitale kanaler, inkludert operatører sine kanaler.

http://www.banenor.no/kundeportal/informasjonspakke-for-nye-jernbaneforetak/annet-informasjon/

Berging og beredskap

Bane NOR ved Teknisk avdeling dekker faste kostnader for avtalen, slik at leverandøren skal kunne ha en døgnkontinuerlig beredskap. Alle utrykninger belastes det baneområdet hendelsen finner sted. I de tilfeller et togselskap har forårsaket hendelsen viderefaktureres kostnadene det aktuelle togselskapet. Timeprisen for personalressurser er kr 950,-, i tillegg tilkommer kostnader for anvendt materiell. Et typisk bergingsoppdrag koster i størrelsesorden kr 15 000,- - kr 50 000,-, men vi har eksempler på spesielt krevende oppdrag som har kostet opptil kr 1 000 000,- (dette er unntakstilfeller).

Eget vedlegg med en oversikt over antall oppdrag og kostnader for disse for perioden 2010 – 2017, samt en oversikt over kostnader for enkeltoppdrag i 2017 er sendt.


Oppdatert 26.01

Hensettingskostnader
Hensettingskostnader faktureres per meter tog. Operatør melder inn toglengde og behov for hensetting i rutebestillingen. Operatør betaler for spor som benyttes.

Tilsyn av togmateriell

Når toget står på hensettingsspor, og med pantografen tilkoblet i Lodalen gjelder kravet om tilsyn hver 4. time. Generelt for jernbanenettet gjelder en gang pr. time, ihht. SJN 2.9.


Oppdatert 29.01

 1. Siden det kun finnes skiftetraktor med batteri, hvordan er det mulig å få kjørt vogner mellom Paradis og Kvaleberg, siden det er ca. 1km avstand. Det er lang avstand for en skiftetraktor å dra vogner, og spørsmålet er også om det  lar seg gjøre

Svar: Det finnes i dag en diesel skiftetraktor type 220 på Kvalaberg verksted. Dessuten er det kjøreledning på strekningen paradis/ Kvalaberg, slik at materiell kan trekkes/ dyttes med EL lokomotiv på strekningen. Dieseltraktor må betjenes/ kjøres av kompetent personell det vil si lokfører eller tilsvarende godkjenning.

 1. Har hjuldreing i Kvaleberg egen pris for betjening

Svar: Eventuell bruk av dreiebenk på Kvaleberg vil komme i tillegg til leie av lokalet.  Prisene er ikke klare.

 

 1. Vask av tog i Paradis

Svar: Det er vaskemaskin for utvendig vask av tog i Paradis.  Denne betjenes av renholderen som jobber der i dag. Det utføres også innvendig vask av tog der.  Det er kraner for fylling av vann til innvendig vask.  Strøm hentes fra togsettene.  Utstyr til vasken oppbevares i bygget på stedet. Toalettømming kan foretas.

 

 1. På de stasjonene der det ikke er assistansetjeneste, typisk mindre stasjoner, og en kunde har behov for assistanse, hvem har ansvaret for å gi assistanse.

Svar: Vi har assistanse på 11 stasjoner, se stasjonspresentasjon. Hvis kunden trenger bistand for av-påstigning på andre stasjoner kan kunde kontakte ombordansvarlig. Bane NOR har kun ansvar for å tilby assistanse der det er assistansetjeneste.

 

 1. Kompensasjonsordningen, buss for tog kostnader

«Oppdragsgiver legger til grunn at dagens kompensasjonsordning for planlagte avvik forutsettes ved utarbeidelse av tilbud. Kompensasjonsordningen for 2018 er avtalt mellom Bane NOR og jernbaneforetakene, og ordningen er basert på at Bane NOR dekker 80 % av dokumenterte direkte kostnader (busskostnader, kostnader til oppstillingsplasser). Bane NOR vil utarbeide ny kompensasjonsordning fra 2019 og denne  forventes å foreligge i løpet av inneværende år.»

 I følge Jernbanedirektoratet har dere fått opplyst kostander for ulike planlagte avvik fra Jernbanedirektoratet i konkurransegrunnlaget.

 

Brukerrådet for elektronisk energiforsyning till togfremforing - halvårlig møte med Bane NOR Energi

Rollen til brukerrådet og togoperatører er definert i Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi.


Oppdatert 2.02

Spørsmål i QnA til Jernbanedirektoratet

1. I avsnitt 7, Oppgjør, spesifiseres det at Jernbaneforetakene skal oversende faktura til Bane NOR innen 30 dager etter gjennomføringen av den planlagte innstillingen i henhold til inngått avtale. Trekkes erstatningen for planlagte innstillinger fra kostnadene på de månedlige fakturaene, eller betales de til Jernbaneforetaket med en annen frekvens? Skal Jernbaneforetakene regne med 30 dagers betalingsfrist for Bane NOR, eller ser betalingsvilkårene annerledes ut?​

2. Hvordan blir faktureringen for eksempel ved KL/AT prosjektet siden den pågår hele året, er det tenkt månedlig fakturering?

Svar Bane NOR

1. I fakturadokumentasjonen bør faktura fra underleverandør (busselskap) / taxi følge med, slik at Bane NOR kan se hva 100 % av kostnaden er. Deretter faktureres for hver innstilling det for 80 % av totalbeløpet. Fakturaene betales fortløpende med 30 dagers betalingsfrist.
2. For prosjekter med gjentakende brudd, som KL/AT, vil det bli fakturert månedlig for alle brudd i foregående måned.

 

Oppdatert 2.02

Gjelder regneeksempel for beregning av energikostander som ble sendt pr. epost mandag 29.01:

Omformings- og overføringstapet er ikke det samme for alle materielltypene. Det som varierer er faktoren for lastinnvirkningen. For Tp72, som er et nettstrømskjøretøy, er denne faktoren 1,00.  Dette gir det laveste omformings- og overføringstapet.  Tabell 3 i avsnittet «Tariffer for tap i kontaktledningsanlegg, matestasjonsanlegg og fjernledning» (https://trv.jbv.no/energiavregning/Tariffer_for_tap_i_kontaktledningsanlegg,_matestasjonsanlegg_og_fjernledning) i «Bane NORs standardvilkår for avregning av 16 2/3 Hz energi» viser hvordan faktoren for lastinnvirkningen varierer for de ulike togtypene.

Eksemplet for Tp 72 er basert på de tariffene som var gjeldene for 2017. For å beregne kraftkostnadene må det for TP72 i Sør-Norge legges til 10,313% på beregnet eller målt energiforbruk. 

Følgende materiell har tilbakemating:
BM 72, BM 73, El 18

Følgende materiell har ikke tilbakemating:
BM 69

EL18, EM72 og BM73: 10,313%
BM 69 type a/b/c 13,269 %
TP 69 type d/e/g 12,530 %


Hensetting ved planlagte avvik

Blir togoperatører fakturert for hensetting ved planlagt avvik?

Fakturering er basert på hva dere bestiller av hensetting i ruteplan, basert på grunnrutemodell dere skal kjøre. Dere blir ikke fakturert for endringer som kommer ved avvik. Det blir løst operativt.

 

Oppdatert 12.02

Størrelse Kvaleberg

Eksisterende bygg er ca. 2.800kvm.
Selve verkstedsanlegget er ca. 2.200kvm og resten er blant annet personallokaler.

Eksisterende innvendig sporlengde står i Network Statement: http://networkstatement.jbv.no/doku.php?id=vedlegg:driftsbanegarder_hensetting_verksteder:kvalaberg

Nytt bygg blir ca. 2.800-2.900kvm
Selve verkstedsanlegget blir ca. 2.500kvm og resten er blant annet personallokaler.

Det skal etableres 2 innvendige spor a 110 meter og et tredje utvendig servicespor a 110 meter.

Historikk oppdateringer Trafikkpakke 1.docx

Hjuldreiing Trafikkpakke 1

Prisene gjelder for Lodalen, Sundland og Marienborg

Hjuldreiing.pdf

Togkilometer Trafikkpakke 1
Publisert av: