Ny læreplan for repetisjonskurs for banemontører/-reparatører

1.juli 2013 ble læreplan for repetisjonskurs for banemontør/-reparatør endret. Kompetansekrav stilles nå til rollen "godkjenner av spor".

1.juli 2013 ble læreplan for repetisjonskurs for banemontør/-reparatør endret. Bakgrunnen for endringen må ses i sammenheng til økte krav til dokumentasjon og sporbarhet av kompetanse som er iverksatt fra samme dato. Kompetansekrav stilles nå til rollen «godkjenner av spor» mot tidligere til stillingen som banemontør/-reparatør.

Endringene i forhold til tidligere læreplan kan sammenfattes som følger:

  1. Intervall for repetisjonskurs har økt fra 2 til 3 år
  2. Varighet for repetisjonskurset har økt fra 2 til 3 dager
  3. Kurset avsluttes med en 2 timers teorieksamen som må bestås for å opprettholde rollen «godkjenner av spor»

De første to årene vil det være en overgangsperiode mellom tidligere og ny ordning. Alle med fagbrev som banemontør/-reparatør som har fått fagbrev eller har gjennomført repetisjonskurs i løpet av siste to år, vil inneha rollen «godkjenner av spor». Ny ordning vil for den enkelte tre i kraft ved første repetisjonskurs. Dersom ikke teorieksamen bestås, beholder banemontøren/-reparatøren fagbrevet, men vil miste rollen «godkjenner av spor».

Mer informasjon finnes på Norsk jernbaneskoles hjemmesider.