Drøftingsoppgaver

Skap en miljødebatt i klasserommet! Drøftingsoppgavene egner seg som diskusjonsgrunnlag i ulike læringssituasjoner. De kan også brukes individuelt som grunnlag for skriftlige elevbesvarelser.    

Jernbanen i et miljøperspektiv

Jernbanen har klare miljøfortrinn, spesielt på grunn av liten luftforurensing og støy. Satsing på jernbane og annen kollektivtransport gir de reisende et transportalternativ som er mindre miljøskadelig, og bidrar dermed til å redusere de negative miljøvirkningene fra transportsektoren. Jernbanen gir muligheter til å øke antall reisende og mengden gods uten at miljøet belastes i samme grad som ved andre transportformer. Likevel ser vi et økende antall biler og vogntog på veiene i Norge.

Hvordan kan jernbanen bli mer enn en miljøvinner? Hvilke grep må gjøres for at økende forurensing fra bil, buss og vogntog reduseres? Hvordan kan jernbanen bli vinneren i samferdsel-Norge?

Jernbanen i et historisk perspektiv

Mange vil påsta at jernbanen har hatt en avgjørende rolle i samlingen av landet. Den har hatt stor betydning for handel, bostedsutvikling og ikke minst vært en av de viktigste enkeltfaktorene til at det gamle bondesamfunnets avgrensede verdenssyn ble erstattet med det vi i dag kaller "det vestlige verdenssynet".

Hva menes med denne påstanden og hva slags betydning har jernbanen hatt for samfunnsutviklingen generelt i Norge?

Jernbanen i et miljøpolitisk perspektiv

Utdrag fra Sosialistisk Venstrepartis temasider om miljø på www.sv.no:
SV vil satse på kollektivtrafikk og ren energi for å ta vare på miljøet for dem som kommer etter oss. Å ta miljøet på alvor er å sette barn og unge først.

Miljøproblemene er internasjonale, men de kan bare løses hvis alle bidrar lokalt. Et bedre kollektivtilbud bidrar til lavere utslipp av klimagasser. Det vil også gi mindre luftforurensning og støy i nærmiljøet. På dager med ekstra høy luftforurensing i byene, må mange astmatikere holde seg innendørs. På slike dager det er bilen som må holdes hjemme, ikke de som har astma. Også i distriktene er det viktig med et godt kollektivtilbud, ikke minst for at ungdommen skal kunne reise fritt.

Utdrag fra Høyres temaside om samferdsel på www.hoyre.no:
Store avstander i landet, flaskehalser i veinettet og lange transportveier til markedene i utlandet gjør det nødvendig å satse på investeringer i veier og havneanlegg. Høyre vil derfor øke bevilgningene til veiinvesteringer betydelig. Høyres målsetning er at alle deler av landet skal ha en sikker og moderne infrastruktur. Høyre vil at også private kan prosjektere, bygge, vedlikeholde og drive infrastruktur som havner, veier, jernbane og flyplasser.

I tettbygde strøk av landet er et velutbygd og velfungerende kollektivsystem en forutsetning for gode trafikale forhold og et menneskelig miljø. Høyre vil derfor satse bevisst på kollektivtrafikk i tettbygde strøk, og åpne for at de større byene overtar ansvaret for kollektivtilbudet i sitt område.

De høye norske transport- og drivstoffavgiftene påfører norsk næringsliv en betydelig konkurranseulempe. Høyre vil redusere den samlete avgiftsbelastningen på kjøretøy.

Drøft de to partienes ulike syn på samferdselutviklingen.