Spesialtransport og farlig gods

Kontakt Bane NORs spesialtransportfunksjon

Søk om sportilgang og spesialtransport

Sportilgang bestiller man gjennom bestillingsløsningen BEST. Ved spesialtransporter vil Bane NOR vurdere om lasten kan fraktes forsvarlig på den ønskede strekningen.

Jernbaneforetaket plikter å opplyse om transporten som ønskes fremført har en slik last at den må fremføres som spesialtransport, enten i ordinært tog eller som ekstratog.

Frister for søknad om spesialtransporter

Spesialtransporter skal i mulig utstrekning meldes inn i kapasitetsfordelingsprosessen dersom de pga. lastens størrelse eller andre forhold kan få konsekvenser for infrastrukturkapasiteten på den aktuelle strekningen.

Tillatelser til spesialtransporter kan man få ved henvendelse til Bane NORs OneStopShop funksjon; epost spesialtransporter@banenor.no. Ved bestilling utenom kapasitetsfordelingsprosessen må det forventes lengre saksbehandlingstid enn 5 dager selv om forespørselen kun gjelder enkle ruteleier.

Gå til BEST-K

Varsel om rutebestilling

Ved store og/eller kompliserte bestillinger og/eller spesialtransporter avtales spesielle frister. Vi anbefaler at man varsler bestillingen i god tid selv om ikke alle detaljer er på plass.

Mottatt varsel gir samme prioritet med hensyn til fordeling av restkapasitet som bestilling av rute. Et varsel om rutebestilling bør inneholde følgende opplysninger:

  • Ca. dato/datoer toget/togene skal kjøres
  • Togslag
  • Hvilken/hvilke strekning(er) toget/togene skal kjøre

Tjenester i forbindelse med spesialtransporter

Bane NOR gir dere mulighet til å verifisere om en spesialtransport er gjennomførbar gjennom å simulere transporten i et dataverktøy.

Kontakt Bane NORs spesialtransportfunksjon: spesialtransporter@banenor.no.

Tjenester i forbindelse med farlig gods

Bane NOR tilbyr ingen særskilte tjenester relatert til transport av farlig gods. 

ADR/RID-regelverket gir nærmere retningslinjer for transport av farlig gods: http://dsb.no/en/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Transport/

For mer informasjon om RID, besøk OTIF nettside: http://www.otif.org