Avtaler

Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST)

Formålet med AST er å regulere forhold av administrativ, teknisk og finansiell art mellom Bane NOR som infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet og det jernbaneforetak som vil drive trafikkvirksomhet (persontransport og/eller godstransport) på denne infrastrukturen, jf. fordelingsforskriften § 8-1.

AST inngås med bakgrunn i jernbaneforskriften § 1-10 og inngått AST er et krav for å få tilgang til Bane NORs jernbanenett.

Avtale om sportilgang og bruk av tjenester

Avvikshåndtering - hovedansvarlig jernbaneforetak

Bane NOR har ansvar for å tilrettelegge for alternativ transport, jfr St. Prp. Nr. 1 (2019-2020) s. 162. Det betyr at Bane NOR tildeler kapasitet og tilrettelegger arealer for kundeveiledere og busser på stasjoner.

Der hvor flere jernbaneforetak opererer på samme stasjon eller strekning utpeker Bane NOR ett hovedansvarlig jernbaneforetak.
Vy Tog utpekes til hovedansvarlig jernbaneforetak for R21.
Vy er ansvarlig for å følge gjeldende prinsipper, men Vy sitt koordineringssenter på Oslo S får fullmakt til operativt å tildele kapasitet på spor 19 mest mulig hensiktsmessig ved behov.

Hovedansvarlig jernbaneforetak har ansvar for å sikre aktivering og tilbakestilling av skilter og annet avviksutstyr i henhold til skiltplaner publisert av Bane NOR når det er sambruk mellom flere jernbaneforetak i samme avvik. Der hvor kun et jernbaneforetak er berørt av avvik er det enkelte jernbaneforetak selv ansvarlig for aktivering og tilbakestilling av skilting og avviksutstyr*
Hovedansvarlig jernbaneforetak er ansvarlig for å følge prinsipper for gjeldene rutetermins tildeling av kapasitet av bussplattformer, men sitter på fullmakt til å operativt å justere tildeling av kapasitet der hvor dette er hensiktsmessig.
*Eget driftsopplegg for Oslo S

Avtale om tilrettelegging for avvikshåndtering

Avtalen gjelder tilrettelegging og bruk av fasiliteter for avvikshåndtering.

Avtale om alternativ transport

Bane NOR innfører en ensidig kompensasjonsordning som har til formål å dekke en andel av persontogselskapenes kostnader til alternativ transport knyttet til Bane NORs planlagte vedlikeholds- og utbyggingsaktiviteter.
Samarbeidet mellom partene skal legge til rette for effektiv håndtering av flere brudd i eller rundt samme tidsrom til de reisende. Brudd i kjede eller flere brudd i tilknyttede geografiske områder vil som regel bli håndtert som ett brudd.