Infrastrukturens beskaffenhet Sør

Informasjon om punktlighet, regularitet og forsinkelsestimer

Datasett innstillinger
Uttrekket inneholder hel- og delinnstillinger, for perioden 2012-2016.
Filene sendes ved forespørsel til kundeansvarlig.

Datasett forsinkelser
Uttrekket inneholder relative forsinkelser med årsakskode, for perioden 2012-2016.
Filene sendes ved forespørsel til kundeansvarlig.

Punktlighet Bane NOR måler punktlighet på andelen tog som ankommer endestasjon innenfor punktlighetsgrense. Denne grensen er på 3:59 for lokaltog, Flytog og intercitytog. For godstog og langdistansetog er grensen på 5:59.
Forsinkelsestimer  Akkumulerte forsinkelser ved ankomst stasjon/registreringspunkt på 4 minutter langs hele toget rute.
Planlagte togtimer

«Planlagte togtimer» er tid medgått (i timer) for ett togs planlagte kjøring av sin rute ut fra oppsatt ruteplan, målt fra og med planlagt avgangstid fra utgangsstasjon til og med planlagt ankomsttid til endestasjon.

‘Oppsatt ruteplan’ er den ruteplan som er bestemt for det aktuelle toget av rutekontoret eller togleder (for tog planlagt inne i driftsdøgnet). 

For persontog er det ikke medtatt tid for tomtogkjøring mellom endestasjon og driftsbanegård.(eks: Skøyen-Filipstad, Stabekk-Høvik etc) For godstog er det ikke medtatt tid for skifting eller annen kjøring for å rangere tog før planlagt avgang fra utkjørsignal ved utgangsstasjon (dvs godsterminal). 

Regularitet Andelen avganger av planlagte avganger som faktisk blir gjennomført. Innstillinger som skyldes planlagte vedlikeholdsarbeider(årsakskode 5 i TIOS) inngår ikke i denne indikatoren.
Innstillinger Alle hel- og delinnstillinger som ikke skyldes planlagte arbeider på infrastrukturen.
Antall avganger Antall planlagt gjennomførte avganger i følge oppsatt ruteplan.

Hendelser og synergi

 1. Ulovlig ferdsel i/ved spor

       Sammenstøt mellom skinnegående materiell og person

  1. Barn i/ved spor
  2. 3dje person i/ved spor
  3. Reisende krysser spor

(benyttes når en person går ulovlig fra en plattform, ned i sporet og opp på neste plattform, mao ikke benytter plattformovergang/undergang)

  1. Sammenstøt på plattformovergang.

(benyttes når en person er på godkjente plattformoverganger – NB Ikke planovergang)

  1. Person farlig nær plattformkant
  2. Ansatt i jernbanevirksomhet/ hos entreprenør

(benyttes for alle ansatte i Jernbaneverket og Jernbaneforetak samt innleide hos disse. Dette inkluderer ansatte hos entreprenører som arbeider for Jernbaneverket)

 1. Uønsket hendelse på planovergang

Uønskede hendelser på planovergang

  1. Sammenstøt med kjøretøy i bevegelse
  2. Sammenstøt med kjøretøy (stoppet/innesperret)
  3. Person på planovergang (ikke personovergang/plattformovergang)
  4. Vegetasjon dekker signal/skilt/sikt ved plo
  5. Tekniske feil/mangler ved plo
  6. Andre forhold som påvirker sikkerheten ved plo
  7. Annet på plo
 1. Passhendelser

       Tallene er basert på hendelser i synergi, som er registrert som «ureglementert passering av signal i stopp» og «passering av signal som er revet»

 1. Teknisk signalfall

Øvrige uønsket hendelser - togframføring/skift

  1. Teknisk signalfall, tog/skift passerte
  2. Teknisk signalfall, tog/skift passerte ikke

Alle sakstypene er med, både tilstand, tilløp og skade. Dvs. at under punkt én er det ikke bare hendelser hvor det faktisk har skjedd sammenstøt mellom materiell og person, men også tilløp til sammenstøt og generell ulovlig ferdsel i sporet.